Logga in
Logga in

Uppsala Heby station – nytt mötesspår och planskild passage

Vi planerar att bygga ut stationen med ett extra spår med tillhörande plattform och en gångtunnel under järnvägsspåren.

Vad?

Ombyggnad av stationsområdet med en planskild passage för resenärer och ett extra spår med plattform.

Varför?

För att öka kapaciteten och möjliggöra tätare tågtrafik.

Nuläge

Vi tar fram en järnvägsplan.

Vi samråder om planeringen av ombyggnader vid Heby station

Vi planerar att bygga en planskild passage vid Heby station. Det ingår även att bygga ett mötesspår samt en ny plattform vid stationen. Syftet är att öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten för resenärer.

Samråd

Nu samråder vi om järnvägsplanen inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Plats för handlingar

Du kan ta del av samrådsunderlaget i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Lämna dina synpunkter senast den 15 oktober

Samrådsperioden pågår mellan fredagen den 22 september och söndagen den 15 oktober 2023. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.

Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.

Ange ärendenummer TRV 2021/111626.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.

Tack för att du bidrar!

Om projektet

Vid Heby station planerar vi att bygga ett extra spår och en gångtunnel under järnvägsspåren. Vi höjer standarden på stationen vilket bidrar till bättre tillgänglighet för resenärerna.

Vad händer just nu?

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. 

Enklare att resa

Det nya spåret bidrar till snabbare och smidigare tågmöten som kan minska restiderna mellan Uppsala och Sala.

Nyheter

Tidplan

Vi är i planeringsskedet och håller på att ta fram en järnvägsplan för att kunna bygga det extra spåret och gångtunneln. 

Under perioden 22 september–15 oktober 2023 genomför vi ett samråd där järnvägsplanens samrådsunderlag finns tillgängligt. Syftet med samrådet är att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Vi planerar att ha ett samråd under våren 2024.

Vi planerar att kungöra och ställa ut järnvägsplanen för granskning under sommaren 2024.

Vi planerar att börja bygga 2025 och att bli klara 2027.

Våra projekt i närheten