Logga in
Logga in

Uppsala Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan

Trafikverket kommer i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi kommer även att bygga ett nytt vändspår för tågen.

Vad?

Plankorsningarna med järnvägen byggs om till planskilda korsningar, gatorna läggs i tunnel under järnvägen. Vi bygger ett nytt vändspår.

Varför?

Vi bygger om för att höja säkerheten och för att förbättra framkomligheten. Det nya vändspåret byggs för framtida trafik.

Nuläge

Vi planerar inför byggstart 2024.

Om projektet

I centrala Uppsala korsas järnvägen av två gator: S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Båda gatorna har mycket trafik, på S:t Olofsgatan bil-, gång- och cykeltrafik, på S:t Persgatan gång- och cykeltrafik. Tågtrafiken är intensiv och bommarna ligger nere ofta och länge. På vardagar mellan klockan 07.00 och 09.00 är bommarna nere 40 procent av tiden.

Vi planerar nu arbetet inför byggstart av de nya planskilda korsningarna och det nya vändspåret för tågen. Respektive gata kommer läggas i tunnel under järnvägen. Ombyggnationen kommer förbättra säkerheten och framkomligheten på S:t Persgatan och S:t Olofsgatan.

Vändspåret kommer byggas parallellt med nuvarande järnvägsspår för att kunna hantera ökad tågtrafik vid Uppsala central. Filmen nedan visar planer för Uppsala planskilda korsningar med vändspår.

Trafikverket tillsammans med Uppsala kommun samfinansierar projektet.

Nyheter

Tidsplan

1 Arbete med järnvägsplanen 2022

2 Järnvägsplanen vann laga kraft Slutet 2022

3 Vi planerar arbetet Början 2023

4 Planerad byggstart 2024

Frågor och svar om projektet

Från 2014 har projektet haft sin nuvarande form och fram till nu har ombyggnationen studerats och utretts i en så kallad systemhandling som beskriver hela ombyggnationen tillsammans, både gator och järnväg. Projektet har varit i kontakt med intressenter som berörs av projektet och samlat in information.

I samrådsredogörelsen dokumenterades ställningstaganden som projektet gjorde under planläggningen. Efter samrådsperioden lades samrådsredogörelsen ut här på projektets hemsida, se vår dokumentsida för projektet.

Markanvändningen för dessa planer ska passa ihop och göra det möjligt att genomföra projektet. Järnvägsplanen vann laga kraft i slutet av 2022 och i början av 2023 vann den sista av kommunens detaljplaner laga kraft. 

Från början bedömdes det inte att projektet skulle behöva göra en järnvägsplan. Den bedömningen har ändrats på grund av de arbeten som görs på järnvägen i form av höjning, grundförstärkning och förberedelse för tre spår. Den omgivningspåverkan som dessa arbeten medför i form av behov av bullerskydd (på grund av att ombyggnaden klassats som väsentlig ombyggnad av infrastruktur med tillhörande riktlinjer från Trafikverket) och påverkan på vissa träd nära järnvägen kräver en järnvägsplan. Den planen tas fram nu. 

Projektet kommer att ta cirka fem år att genomföra. Först görs förberedande arbeten som till exempel omläggning av ledningar och anpassningar av fastigheteter, vilket tar cirka två år. Sedan bygger vi själva planskilda korsningarna som omfattar att bygga broar och passager under broarna, vilket tar cirka tre år. 

Projektet finns med i den nationella planen för infrastrukturinvesteringar med byggstart 2024.

Grundvattnet kommer lokalt att sjunka något vid tunnlarnas vattentäta trågkanter. Detta bedöms inte påverkan några byggnader eller naturområden. I byggskedet kommer grundvattensänkning att ske innanför den planerade täta sponten. Utanför sponten kommer sänkning av grundvattennivåer att upprätthållas på grund av att sponten är tät. Dock är det aldrig möjligt att få en helt tät spont. 

Du som bor i närheten

Byggvägar omfattar delar av S:t Persgatan, S:t Olofsgatan, Österplan och Klostergatan, Kungsgatan, samt gång- och cykelbanan längs järnvägens östra sida. Dessa områden kommer att vara avstängda under perioder, vilket begränsar framkomligheten för allmän trafik under byggskedet. Delar av S:t Persgatan och Österplan kommer dock att vara öppna för räddningstjänsten. 

Passage över järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer därför inte att vara möjlig under byggskedet, utan trafikanter hänvisas till alternativa passager, exempelvis Vaksalagatan. Vid de enskilda husen kommer dock alternativa vägar att anordnas så att boende ska kunna ta sig till och från sina hus under hela byggtiden.

Buller

De byggmetoder som används, pålning och spontning genererar buller som kan vara störande. Vi kommer att utreda buller närmare byggstarten och komma med information till dig som berörs av bullerstörande arbeten. Vi kommer att undvika bullerstörande arbeten nattetid.

Vi kommer utföra fastighetsnära bulleråtgärder – det innebär bland annat fönsteråtgärder och bullerplank i anslutning till innergårdar. 

Vibrering

De byggmetoder som kommer att användas kan vara vibrationsalstrande. Vi kommer att besiktiga grundläggningens skick på de fastigheter som kommer vara inom påverkansområdet för vibrationer.

Beroende på vad som framkommer där kan det bli aktuellt med åtgärder för att skydda grundläggningen av dessa fastigheter. Vi kommer att kontakta dessa fastighetsägare längre fram i projektet. 

Nej, i planförslaget kommer följande riktvärden för nybyggnation av infrastruktur inte innehållas för samtliga fastigheter: 

  • 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus på fasad.
  • 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats/balkong.
  • 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats/balkong 

Det kan även finnas några byggnader kvar med mindre och färre överskridanden av maximal ljudnivå nattetid på 45 dBA. Detta på grund av att det i vissa byggnader kommer det att bedömas vara ett för stort ingrepp att bullerskydda byggnaden så att samtliga riktvärden innehålls och/eller att åtgärden blir orimligt dyr och samhällsekonomiskt olönsam att genomföra. 

Dock kommer bullersituationen förbättras avsevärt i planförslaget jämfört nollalternativet, dvs den framtida bullersituation utan järnvägsombyggnad, då nollalternativet inte innehåller några bullerskyddsåtgärder. 

Noggrann övervakning och kontroll kommer att ske av grundvattennivåer, och portrycksnivåer. Syneförrättning kommer att ske av byggnader samt sättningsmätningar, mätning av byggnads- och markrörelser etc. Larmnivåer kommer att tillämpas för att styra arbetena.

Med dessa skyddsåtgärder bedöms inte några byggnader skadas. Skulle någon byggnad ändå komma att skadas kommer Trafikverket ansvara för att åtgärda skadan, om det visar sig att det är på grund av de arbeten som Trafikverket utfört. 

Vi kommer att grundförstärka banan för att minska vibrationer från tågtrafiken. Målsättningen är att inga byggnader ska ta skada på grund av järnvägstrafiken. 

Värdefulla träd kommer att behöva tas ned för att anlägga planerad vägport vid S:t Olofsgatan. Återplantering av träd kommer att ske, med yngre träd än de träd som finns i området idag. Inom järnvägsplaneområdet kommer en apelallé att beröras öster om S:t Persgatan. Denna kommer att behövas tas ned för att ge plats åt stödmur och bullerskydd. Även träd på Österplan kommer att beröras 

Hur kommer trafiken att påverkas?

Båda korsningarna kommer att byggas samtidigt vilket innebär att gatornas passager över järnvägen kommer att vara stängda samtidigt. Trafikanter kommer att vara hänvisade till andra övergångar söder och norr om planområdet under byggtiden.

Närmare byggstart kommer vi att komma med mer information om vilka gator som vi hänvisar till för att trafiken ändå ska flyta så bra som möjligt under byggtiden. 

Trafiken kommer att påverkas, men exakt hur är inte fastlagt i dagsläget. Det kan handla om enkelspårsdrift, nedsatt hastighet och kortare totalavstängningar.

Projekt i närheten

Kontakt

Charlii Enström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 10