Logga in
Logga in

Uppsala Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t Olofsgatan

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi planerar också att lägga till ett nytt vändspår.

Vad?

Plankorsningarna med järnvägen byggs om till planskilda korsningar, gatorna läggs i tunnel under järnvägen. Vi bygger ett nytt vändspår.

Varför?

Plankorsningarna med järnvägen byggs om till planskilda korsningar, gatorna läggs i tunnel under järnvägen. Vi bygger ett nytt vändspår.

Nuläge

Vi planerar inför byggstart 2024.

Om projektet

I centrala Uppsala korsas järnvägen av två gator: S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Båda gatorna har mycket trafik, på S:t Olofsgatan bil-, gång- och cykeltrafik, på S:t Persgatan gång- och cykeltrafik. Tågtrafiken är intensiv och bommarna ligger nere ofta och länge. På vardagar mellan klockan 07.00 och 09.00 är bommarna nere 40 procent av tiden.

Vi planerar att bygga om båda korsningarna till planskilda korsningar, vilket innebär att respektive gata läggs i tunnel under järnvägen. Syftet med ombyggnaden är att förbättra säkerheten och framkomligheten på S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan.

Projektet utökades 2020 med ett nytt vändspår, parallellt med nuvarande järnvägsspår. Vändspåret behövs för att hantera ökad tågtrafik på Uppsala central. Filmen nedan visar planer för Uppsala planskilda korsningar med vändspår.

Trafikverket tillsammans med Uppsala kommun samfinansierar projektet.

Nyheter

Tidsplan

1 Arbete med järnvägsplanen 2022

2 Planerad byggstart 2024

Frågor och svar

Från 2014 har projektet haft sin nuvarande form och fram till nu har ombyggnationen studerats och utretts i en så kallad systemhandling som beskriver hela ombyggnationen tillsammans, både gator och järnväg. Projektet har varit i kontakt med intressenter som berörs av projektet och samlat in information.

En järnvägsplan beskriver järnvägsanläggningens ändamål och funktion och hur järnvägen ska byggas eller byggas om för att uppnå ändamål och funktion. Den tar hänsyn till omgivningspåverkan och föreslår skyddsåtgärder för till exempel buller och naturmiljö.

I samrådsredogörelsen dokumenteras ställningstaganden som projektet gör under planläggningen. Efter samrådsperioden läggs samrådsredogörelsen ut här på projektets hemsida, se vår dokumentsida för projektet.

För att kunna genomföra projektet behövs både kommunala detaljplaner och en järnvägsplan. Markanvändningen för dessa planer ska passa ihop och möjliggöra genomförandet. Detaljplaner för S:t Persgatan och S:t Olofsgatan finns framtagna och just nu pågår framtagande av järnvägsplan. 

När järnvägsplanen är klar och inskickad för fastställelse kommer projektet att återuppta detaljutformningen av gatorna och färdigställa ritningar och underlag för genomförandet.

Om du påverkas direkt av projektets genomförande i form av att du kommer erbjudas skyddsåtgärder för buller, eller att din infart kommer att förändras kommer vi att ta kontakt med dig eller din fastighetsägare under denna period.

Projektet kommer att ta cirka 5 år att genomföra. Först görs förberedande arbeten som ledningsomläggningar och fastighetsanpassningar tar cirka 2 år. Sedan byggs själva planskilda korsningar med byggande av broar och passager under broarna, det tar cirka 3 år. 

Projektet finns med i den nationella planen för infrastrukturinvesteringar med byggstart 2024, men vi arbetar för att vi ska kunna starta bygget tidigare. En fastställd järnvägsplan är en förutsättning för att kunna börja bygga.

Från början bedömdes det inte att projektet skulle kräva en järnvägsplan. Den bedömningen har ändrats på grund av de arbeten som görs på järnvägen i form av höjning, grundförstärkning och förberedelse för tre spår. Den omgivningspåverkan som dessa arbeten medför i form av behov av bullerskydd (på grund av att ombyggnaden klassats som väsentlig ombyggnad av infrastruktur med tillhörande riktlinjer från Trafikverket) och påverkan på vissa träd nära järnvägen kräver en järnvägsplan. Den planen tas fram nu. 

Båda korsningarna kommer att byggas samtidigt vilket innebär att gatornas passager över järnvägen kommer att vara stängda samtidigt. Trafikanter kommer att vara hänvisade till andra övergångar söder och norr om planområdet under byggtiden.

Närmare byggstart kommer vi att komma med mer information om vilka gator som vi hänvisar till för att trafiken ändå ska flyta så bra som möjligt under byggtiden. 

Byggvägar omfattar delar av S:t Persgatan, S:t Olofsgatan, Österplan och Klostergatan, Kungsgatan, samt gång- och cykelbanan längs järnvägens östra sida. Dessa områden kommer att vara avstängda under perioder, vilket begränsar framkomligheten för allmän trafik under byggskedet. Delar av S:t Persgatan och Österplan kommer dock att vara öppna för räddningstjänsten. 

Passage över järnvägskorsningarna vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer därför inte att vara möjlig under byggskedet, utan trafikanter hänvisas till alternativa passager, exempelvis Vaksalagatan. Vid de enskilda husen kommer dock alternativa vägar att anordnas så att boende ska kunna ta sig till och från sina hus under hela byggtiden. 

Trafiken kommer att påverkas, men exakt hur är inte fastlagt i dagsläget. Det kan handla om enkelspårsdrift, nedsatt hastighet och kortare totalavstängningar.

Buller

De byggmetoder som används, pålning och spontning genererar buller som kan vara störande. Vi kommer att utreda buller närmare byggstarten och komma med information till dig som berörs av bullerstörande arbeten. Vi kommer att undvika bullerstörande arbeten nattetid.

Vi kommer utföra fastighetsnära bulleråtgärder – det innebär bland annat fönsteråtgärder och bullerplank i anslutning till innergårdar. 

Vibrering

De byggmetoder som kommer att användas kan vara vibrationsalstrande. Vi kommer att besiktiga grundläggningens skick på de fastigheter som kommer vara inom påverkansområdet för vibrationer.

Beroende på vad som framkommer där kan det bli aktuellt med åtgärder för att skydda grundläggningen av dessa fastigheter. Vi kommer att kontakta dessa fastighetsägare längre fram i projektet. 

Grundvattnet kommer lokalt att sjunka något vid tunnlarnas vattentäta trågkanter. Detta bedöms inte påverkan några byggnader eller naturområden. I byggskedet kommer grundvattensänkning att ske innanför den planerade täta sponten. Utanför sponten kommer sänkning av grundvattennivåer att upprätthållas på grund av att sponten är tät. Dock är det aldrig möjligt att få en helt tät spont. 

Noggrann övervakning och kontroll kommer att ske av grundvattennivåer, och portrycksnivåer. Syneförrättning kommer att ske av byggnader samt sättningsmätningar, mätning av byggnads- och markrörelser etc. Larmnivåer kommer att tillämpas för att styra arbetena.

Med dessa skyddsåtgärder bedöms inte några byggnader skadas. Skulle någon byggnad ändå komma att skadas kommer Trafikverket ansvara för att åtgärda skadan, om det visar sig att det är på grund av de arbeten som Trafikverket utfört. 

Vi kommer att grundförstärka banan för att minska vibrationer från tågtrafiken. Målsättningen är att inga byggnader ska ta skada på grund av järnvägstrafiken. 

Nej, i planförslaget kommer följande riktvärden för nybyggnation av infrastruktur inte innehållas för samtliga fastigheter: 

  • 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus på fasad.
  • 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid uteplats/balkong.
  • 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats/balkong 

Det kan även finnas några byggnader kvar med mindre och färre överskridanden av maximal ljudnivå nattetid på 45 dBA. Detta på grund av att det i vissa byggnader kommer det att bedömas vara ett för stort ingrepp att bullerskydda byggnaden så att samtliga riktvärden innehålls och/eller att åtgärden blir orimligt dyr och samhällsekonomiskt olönsam att genomföra. 

Dock kommer bullersituationen förbättras avsevärt i planförslaget jämfört nollalternativet, dvs den framtida bullersituation utan järnvägsombyggnad, då nollalternativet inte innehåller några bullerskyddsåtgärder. 

Värdefulla träd kommer att behöva tas ned för att anlägga planerad vägport vid S:t Olofsgatan. Återplantering av träd kommer att ske, med yngre träd än de träd som finns i området idag. Inom järnvägsplaneområdet kommer en apelallé att beröras öster om S:t Persgatan. Denna kommer att behövas tas ned för att ge plats åt stödmur och bullerskydd. Även träd på Österplan kommer att beröras 

Projekt i närheten

Kontakt

Charlii Enström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 20 10