Logga in
Logga in

Uppsala Väg 288, Gimo-Börstil, mötesfri väg

Vi planerar för att mötesseparera väg 288 mellan Gimo och Börstil samt för att bygga en ny gång- och cykelväg längs sträckan. Åtgärderna ska förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter utmed sträckan.

Vad?

Vi planerar för att bygga om väg 288 till en mötesfri väg, ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Börstil, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Arbete med vägplan pågår.

Om projektet

Väg 288 förbinder Uppsala och Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling både med kollektivtrafik och bil. Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten för alla trafikanter.

Under 2021 har vi sett över hur vi kan optimera ombyggnationen, så att vi kan öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på vägen utan att kostnaderna blir för höga. Vår inriktning är nu därför att så stor del av sträckan som möjligt ska bli mötesseparerad i befintlig sträckning. Utöver att vi bygger om vägen, kommer projektet även att omfatta gång- och cykelförbindelse mellan Gimo och Börstil, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.

Tidslinje

Med anledning av att vi har antagit en ny inriktning för projektet har vi börjat om från början i planläggningsprocessen. Detta för att samrådskretsen ska ges möjlighet att förstå och påverka projektet.

Vi genomförde det första samrådet för vårt nya och optimerade vägförslag.

Vi planerar att bjuda in till ett samråd för ett mer detaljerat vägförslag. Det slutliga förslaget till vägplan kommer att ställas ut för allmänhetens granskning i början av 2023.

Dokument

Fördjupad information

Väg 288 mellan Gimo och Börstil har varit aktuell för ombyggnad under en längre tid. Under 2019 påbörjades arbetet med en vägplan för sträckan. Målet var bland annat att 95 procent av den nya vägsträckan skulle  kunna tillåta en högsta hastighet på 100 km/tim. I vägplanen ingick det att utreda alternativa lokaliseringar för vägen, bland annat studerades en förbifart runt Hökhuvud. Detta presenterades i samrådshandlingen - val av lokalisering som var ute på samråd under våren 2020.

Parallellt med planläggningsarbetet arbetade vi tillsammans med Region Uppsala, Östhammars kommun och andra externa parter för att hitta finansiering av ombyggnationen enligt detta förslag. Slutsatsen blev att ett billigare lösningsalternativ måste tas fram.

Under hösten 2020 pausades arbetet med vägplanen på grund av projektets ekonomi. Trafikverket började då utreda hur ombyggnationen av vägen kunde göras för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten men till en lägre kostnad.

Under 2021 har vi sett över hur vi kan optimera ombyggnationen så att vi kan öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på vägen utan att kostnaderna blir för höga. Därför är inriktningen nu att så stor del av sträckan som möjligt ska bli mötesseparerad i befintlig sträckning, utan alternativa lokaliseringar.

När en vägplan upprättas görs en hel del inventeringar och markundersökningar där vägen förväntas byggas eller förändras. I samband med planläggningen undersöks även markförhållandena där vi tänkt bygga ny väg. Vid markundersökning genomför vi borrning och provtagning med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn. För att komma fram med borrbandvagnen kan vi behöva avverka skog och vegetation. Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen.

Inventeringar

Under våren och sommaren 2022 kommer personal från Trafikverket och våra konsulter Sweco att röra sig i området för att inventera naturvärden. De undersökningarna gör ingen åverkan på marken.

Markundersökningar

Vi kommer i första hand att nyttja befintliga vägar för att komma fram med terränggående fordon. Om du som fastighetsägare blir direkt berörd av sådana undersökningar, ska du ha fått separat information om detta.

Ersättning vid eventuella skador

Trafikverket bekostar och ansvarar för alla åtgärder som krävs för undersökningen. Vi försöker självklart att störa så lite som möjligt och ersätter dig som fastighetsägare för eventuella skador som uppkommer på fastigheten, byggnad eller anläggning till följd av våra arbeten. Alternativt så åtgärdar vi sådana skador. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att undersökningarna avslutas.

Kontakt

Ola Karlsson

Projektledare

Telefon: 010-123 76 41

Martin Eklind

Markförhandlare

Telefon: 010-123 41 01