Logga in
Logga in

Uppsala Väg 288, Gimo-Börstil, mötesfri väg

Vi planerar för att mötesseparera väg 288 mellan Gimo och Börstil och för att bygga en ny gång- och cykelväg längs del av sträckan. Åtgärderna kommer höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Vi planerar för att bygga om väg 288 till mötesfri väg, förbättra korsningar, förbättra för kollektivtrafik och bygga en ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Väg 288 förbinder Uppsala och Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling med kollektivtrafik och med bil. Sträckan är i behov av ombyggnad för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten för alla trafikanter. 

Vi planerar sträckan som en mötesseparerad väg (så kallad 2+1-väg) med en förbifart vid Hökhuvud och en större uträtning av kurva mellan Uppskedika och Börstil. För övrigt innebär projektet att vi bygger om den befintliga vägen. 

Vi planerar även för en gång- och cykelväg från Bruksgatan i Gimo till korsningen med nya vägen och befintlig väg 288 vid Hökhuvud. På resten av sträckan fram till Börstil planerar vi att möjliggöra för cykling med hjälp av det lokala vägnätet. Cykelbarheten omfattar åtgärder, framför allt i den befintliga miljön, för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Under våren 2022 gjorde vi ett omtag av arbetet med vägplanen. Det innebar att vi tog upp och fortsatte arbeta med den tidigare projekteringen med omfattning enligt vad vi här beskriver. Nu är vi i skede framtagande av samrådshandling. 

Några platser krävde arkeologisk utredning vilket utfördes under senare delen av hösten 2022. 

Nyheter

Tidslinje

Vi planerar att hålla samråd under hösten 2023. 

Vi planerar att ha färdiga samrådshandlingar till hösten 2023.  

Vi planerar att ställa ut det slutliga förslaget till vägplan för allmänhetens granskning under våren 2024.

Vi planerar att vägplanen är klar för att lämnas till Planprövning för fastställelse under fjärde kvartalet år 2024. 

Dokument

Fördjupad information

Väg 288 mellan Gimo och Börstil har varit aktuell för ombyggnad under en längre tid. Under 2019 påbörjade vi arbetet med en vägplan för sträckan. Målet var bland annat att 95 procent av den nya vägsträckan skulle kunna tillåta en högsta hastighet på 100 km/tim. I vägplanearbetet ingick att utreda alternativa lokaliseringar för vägen, bland annat studerades en förbifart runt Hökhuvud. Det presenterades i samrådshandlingen, val av lokalisering, som var ute på samråd våren 2020.

Parallellt med planläggningsarbetet arbetade vi tillsammans med Region Uppsala, Östhammars kommun och andra externa parter för att hitta finansiering av ombyggnationen enligt detta förslag. Slutsatsen blev att ett billigare lösningsalternativ måste tas fram.

Under hösten 2020 pausade vi därför arbetet med vägplanen. Vi började utreda hur ombyggnationen av vägen kunde göras till en lägre kostnad, men ändå öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. 

Under 2021 fortsatte vi utreda en optimering av ombyggnationen utan att kostnaderna skulle bli för höga. Inriktningen var att så stor del av sträckan som möjligt skulle bli mötesseparerad i befintlig sträckning utan alternativa lokaliseringar.

Våren 2022 ändrades förutsättningarna för projektet igen då Region Uppsala fattade beslutet att ge projektet mer pengar, inom ramen för den nya transportplanen för Uppsala län. Det har gjort att vi gått tillbaka till det ursprungliga uppdraget och fortsatt vårt arbete där det pausades hösten 2020.

När en vägplan upprättas görs en hel del inventeringar och markundersökningar där vägen förväntas byggas eller förändras. I samband med planläggningen undersöks även markförhållandena där vi tänkt bygga ny väg. Vid markundersökningar borrar och provtar vi med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn. För att komma fram med borrbandvagnen kan vi behöva avverka skog och vegetation. Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen.

Markundersökningar

Vi kommer i första hand att nyttja befintliga vägar för att komma fram med terränggående fordon. Om du som fastighetsägare blir direkt berörd av undersökningar, får du innan  separat information om det.

Ersättning vid eventuella skador

Trafikverket bekostar och ansvarar för alla åtgärder som krävs för undersökningen. Vi försöker  att störa så lite som möjligt och ersätter dig som fastighetsägare för eventuella skador som blir på fastigheter, byggnad eller anläggning till följd av våra arbeten. Alternativt åtgärdar vi skadorna. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att undersökningarna avslutas.

Kontakt

Ola Karlsson

Projektledare

Telefon: 010-123 76 41

Martin Eklind

Markförhandlare

Telefon: 010-123 41 01