Logga in
Logga in

Uppsala Väg 288, Gimo-Börstil, mötesfri väg

Vi planerar för att mötesseparera väg 288 mellan Gimo och Börstil och för att bygga en ny gång- och cykelväg längs del av sträckan. Åtgärderna kommer höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Vi planerar för att bygga om väg 288 till mötesfri väg, förbättra korsningar, förbättra för kollektivtrafik och bygga en ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på vägen.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Väg 288 förbinder Uppsala och Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling med kollektivtrafik och med bil. Sträckan är i behov av ombyggnad för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten för alla trafikanter. 

Förslag till utformning av väg

Vi planerar sträckan som en mötesfri landsväg med växelvis två körfält respektive ett körfält i varje åkriktning, så kallad 2+1 väg, med mitträcke mellan varje riktning. Vid Hökhuvud planerar vi en förbifart samt mellan Uppskedika och Börstil en större uträtning av en kurva. Därutöver bygger vi om den befintliga vägen.

Förslag till ny sträckning av väg 288 mellan Gimo och Börstil. 

Förslag för gång- och cykeltrafikanter

Vi planerar en gång- och cykelväg från Bruksgatan i utkanten av Gimo till korsningen med nya vägen och befintlig väg 288 vid Hökhuvud. På resten av sträckan fram till Börstil planerar vi att göra det möjligt att cykla med hjälp av det lokala vägnätet. Det innebär att vi gör förbättringar i befintlig miljö för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Hastighet och restid

Vi har som mål att den nya vägen ska kunna ha hastigheten 100 km/h. Ombyggnationen ska leda till minskad total restid för bil- och kollektivtrafik i kombination med att trafiksäkerheten höjs.

Omtag och planering

Under våren 2022 gjorde vi ett omtag av arbetet med vägplanen. Det innebar att vi tog upp och fortsatte att arbeta med den tidigare projekteringen med omfattning och utformning som vi beskriver här. 

Synpunkter

Lämna dina synpunkter om projektet, gärna tillsammans med en karta eller skiss som förtydligar dem, på något av följande sätt:

 • Mejla dem till investeringsprojekt@trafikverket.se
 • Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Märk dina synpunkter med diarienummer TRV 2019/48564.

Nyheter

Tidslinje

Vi har arbetat med att ta fram samrådshandlingar. 

Samrådshandlingarna publicerades här på webben 15 december tillsammans med ett formulär för att skicka synpunkter. Samma handlingar ställdes ut fysiskt i kommunen på olika platser.

Samrådsperioden var 15 december 2023 till 7 februari 2024. 

17 januari 2024 genomförde vi ett samrådsmöte på orten dit särskilt berörda och fastighetsägare bjudits in.  

Vi planerar att ställa ut det slutliga förslaget till vägplan för allmänhetens granskning under hösten 2024.

Vi planerar att vägplanen kan vara klar för att lämnas till Planprövningen för att fastställas under vintern 2024/2025.  

Dokument

Fördjupad information

Väg 288 mellan Gimo och Börstil har varit aktuell för ombyggnad under en längre tid. Under 2019 började vi arbetet med att ta fram en vägplan för sträckan. Målet var då bland annat att 95 procent av den nya vägsträckan skulle kunna tillåta en högsta hastighet på 100 km/tim. I vägplanearbetet ingick att utreda alternativa lokaliseringar för vägen, bland annat studerades en förbifart vid Hökhuvud. Det presenterades i samrådshandlingen, val av lokalisering, som var ute på samråd våren 2020.

Parallellt med planläggningsarbetet arbetade vi tillsammans med Region Uppsala, Östhammars kommun och andra externa parter för att hitta finansiering av ombyggnationen enligt detta förslag. Slutsatsen blev att ett billigare lösningsalternativ måste tas fram.

Under hösten 2020 pausade vi därför arbetet med vägplanen. Vi började utreda hur ombyggnationen av vägen kunde göras till en lägre kostnad, men ändå öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. 

Under 2021 fortsatte vi utreda en optimering av ombyggnationen utan att kostnaderna skulle bli för höga. Inriktningen var att så stor del av sträckan som möjligt skulle bli mötesseparerad i befintlig vägsträckning utan alternativa lokaliseringar.

Våren 2022 ändrades förutsättningarna för projektet igen då Region Uppsala beslutade att ge projektet mer pengar, inom ramen för den nya transportplanen för Uppsala län. Det har gjort att vi gått tillbaka till det ursprungliga uppdraget och fortsatt vårt arbete där det pausades hösten 2020.

När en vägplan upprättas görs flera inventeringar och markundersökningar där vägen förväntas byggas eller förändras. I samband med planläggningen undersöks även markförhållandena där vi tänkt bygga ny väg. Vid markundersökningar borrar och provtar vi med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn. För att komma fram med borrbandvagnen kan vi behöva avverka skog och vegetation. Undersökningarna ingår i förberedelserna för den framtida ombyggnationen.

Markundersökningar

Vi kommer i första hand att nyttja befintliga vägar för att komma fram med terränggående fordon. Om du som fastighetsägare blir direkt berörd av undersökningar, får du  information om det innan.

Ersättning vid eventuella skador

Trafikverket bekostar och ansvarar för alla åtgärder som krävs för undersökningar. Vi försöker att störa så lite som möjligt och ersätter dig som fastighetsägare för eventuella skador som blir på fastigheter, byggnader eller anläggningar till följd av våra arbeten. Alternativt åtgärdar vi skadorna. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att undersökningarna avslutas.

Vi planerar att göra följande åtgärder när vi bygger om väg 288: 

 • Vägen byggs om till mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, med växelvis två körfält.
 • Ny gång- och cykelväg på sträckan mellan Bruksgatan i utkanten av Gimo fram till där den planerade vägen avviker från befintlig väg söder om Hökhuvud. Cykelbarhet på resterande del av sträckan.
 • Planskilda passager för oskyddade trafikanter öster om Hökhuvud och i Uppskedika.
 • Bro över Olandsån med möjlig passage för större vilt och jordbruksfordon.
 • Faunapassager ibland kombinerat med passage för gångtrafik, cykel och jordbruksfordon.
 • Korsningar med vänstersvängfält för anslutning mot befintliga vägnätet.
 • Cirkulationsplats vid anslutning mot väg 76.
 • Omfattning och lägen av busshållplatser kommer att ses över.
 • Förslag på nya lägen och flytt av enskilda vägar.   
 • Förslag till åtgärder på fastigheter där kommande bullernivå överskrider gällande gränsvärde.

Med cykelbarhet menas att vi binder samman det lokala vägnätet där cyklister får samsas med övrig trafik.

När vägen är färdigbyggd kommer vi föreslå att vissa delar av den befintliga väg 288 inte längre kommer få allmänt underhåll.

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: 010-123 27 61

Senny Ennerfors

Markförhandlare

Telefon: 010-123 01 71