Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Enköping – Litslena, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Enköping och Litslena till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och en gång- och cykelväg längs sträckan.

Varför?

För bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet.

Nuläge

Vi arbetar vidare med vägplanen och med att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen.

Om projektet

Sträckan mellan Enköping och Litslena är cirka 6,5 km. Vi bygger om mellan trafikplats Annelund (vid korsningen E18/55) och rondellen Litslena (vid korsningen väg 55/väg 263).

Karta över väg 55  med en rödstreckad markering mellan Enköping och Litslena

Våra planerade åtgärder:

  • Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, växelvis två körfält. 
  • Målet är en hastighet på 100 kilometer i timmen.
  • Ny gång- och cykelväg längs hela sträckan. 
  • Planskilda korsningar för gående och cyklister i Skolsta och vid industriområdet i Enköping.
  • Några busshållplatser tillgänglighetsanpassas och får cykelparkering.
  • Några busshållplatser tar vi bort för att korta restiden.
  • Nya pendlarparkeringar ska byggas på viktiga knutpunkter.

Tidsplan

1 Samråd om samrådsunderlaget april–juni 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan oktober 2020

3 Samråd december 2020–januari 2021

4 Kompletterande samråd september–oktober 2021

5 Godkänd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Vintern 2024

6 Granskningshandling visas och publiceras Våren 2024

7 Vägplanen skickas för fastställelseprövning Hösten 2024

8 Vägplanen fastställs Våren 2025

9 Byggstart 2026–2027

10 Vägen öppnar för trafik 2028

Nyheter för väg 55, Enköping - Litslena

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 61