Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Enköping – Litslena, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Enköping och Litslena till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och en gång- och cykelväg längs sträckan.

Varför?

För bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet.

Nuläge

Granskning av vägplanen pågår 18 juni – 20 augusti 2024.

Granskning av vägplan

Granskning av vägplan

Väg 55 Enköping–Litslena, Enköpings kommun

Vi planerar för att bygga om väg 55 till mötesfri landsväg mellan Enköping och Litslena. I projektet ingår ny gång- och cykelväg. Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig till oss om vad du tycker.

Planen omfattar även arbete i vatten då Fiskviks kanal berörs av omgrävning.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 18 juni–20 augusti 2024.

Plats för handlingar: Underlaget med miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängligt på www.trafikverket.se/enkoping-litslena, på Trafikverket, Björkgatan 73, Uppsala och hos Enköpings kommun, Kontaktcenter, Kungsgatan 39, Enköping.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 20 augusti 2024. Ange ärendenummer TRV 2019/119234.

Delgivning: Vägplanen berör samfälligheterna Enköping Sneden S:1 och Enköping Östra Vällinge S:1 samt dikningsföretaget Vällinge-Skolsta dikningsföretag. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Mer information: www.trafikverket.se/enkoping-litslena eller Jan Nyman, projektledare, 010-123 27 61.

Om projektet

Sträckan mellan Enköping och Litslena är cirka 6,5 km. Vi bygger om mellan trafikplats Annelund (vid korsningen E18/55) och rondellen Litslena (vid korsningen väg 55/väg 263).

Våra planerade åtgärder:

  • Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, växelvis två körfält. 
  • Målet är en hastighet på 100 kilometer i timmen.
  • Ny gång- och cykelväg längs hela sträckan. 
  • Planskilda korsningar för gående och cyklister i Skolsta och vid industriområdet i Enköping.
  • Några busshållplatser tillgänglighetsanpassas och får cykelparkering.
  • Några busshållplatser tar vi bort för att korta restiden.
  • Nya pendlarparkeringar ska byggas på viktiga knutpunkter.

Tidsplan

1 Samråd om samrådsunderlaget april–juni 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan oktober 2020

3 Samråd december 2020–januari 2021

4 Kompletterande samråd september–oktober 2021

5 Godkänd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Vintern 2024

6 Granskningshandling visas och publiceras Sommaren 2024

7 Vägplanen skickas för fastställelseprövning Hösten 2024

8 Vägplanen fastställs Våren 2025

9 Byggstart 2026–2027

10 Vägen öppnar för trafik 2028

Nyheter för väg 55, Enköping - Litslena

Kontakt

Jan Nyman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 61