Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Enköping – Litslena, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 55 mellan Enköping och Litslena till en så kallad mötesfri väg. Vi ska också bygga gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Vi bygger mötesfri landsväg och en gång- och cykelväg längs sträckan.

Varför?

För bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet.

Nuläge

Vi arbetar vidare med vägplanen.

Om projektet

Sträckan mellan Enköping och Litslena är cirka 6,5 km. Vi bygger om mellan trafikplats Annelund (vid korsningen E18/55) och rondellen Litslena (vid korsningen väg 55/väg 263).

Karta över väg 55  med en rödstreckad markering mellan Enköping och Litslena

Våra planerade åtgärder:

  • Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke, växelvis två körfält. 
  • Målet är en hastighet på 100 kilometer i timmen.
  • Ny gång- och cykelväg längs hela sträckan. 
  • Planskilda korsningar för gående och cyklister i Skolsta och vid industriområdet i Enköping.
  • Några busshållplatser tillgänglighetsanpassas och får cykelparkering.
  • Några busshållplatser tar vi bort för att korta restiden.
  • Nya pendlarparkeringar ska byggas på viktiga knutpunkter.

Tidsplan

1 Samråd om samrådsunderlaget april–juni 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan oktober 2020

3 Samråd december 2020–januari 2021

4 Kompletterande samråd september–oktober 2021

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

6 Ny granskningshandling visas och publiceras Våren 2023–Våren 2024

7 Vägplanen skickas för fastställelseprövning Under 2024

8 Vägplan fastställs Våren 2025

9 Byggstart 2026–2027

10 Vägen öppnar för trafik 2028–2028

Nyheter

Om väg 55, Mälardiagonalen

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kallas också för Mälardiagonalen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd.

Kontakt

Jan Nyman

Telefon: +46 10-123 27 61

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Jan Nyman
Kommunikatör
Roger Falk