Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Hjulstabron, ny bro

Arbete pågår för att större fartyg ska kunna trafikera Mälaren. Befintlig Hjulstabro är en flaskhals i detta sammanhang. Den har också av åldersskäl stora underhållsbehov.

Vad?

En ny bro över Mälarleden i Hjulstaviken.

Varför?

Ökad säkerhet, ökad tillgänglighet och bättre transportkapacitet på Mälarleden.

Nuläge

Vägplanen blev klar sommaren 2020. I dagsläget saknas finansiering i nationell plan.

Om projektet

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren.

Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna. För att större fartyg ska kunna passera vid Hjulstabron behöver den öppningsbara delen av bron antingen byggas om eller ersättas med en ny bro.

Trafikverket har definierat Hjulstabron som en brist i den nationella planen för transportinfrastrukturen, även om det ännu inte finns finansiering för bygget. Vissa förberedande arbeten med att bedöma nytt läge, brokonstruktion och kostnad finns genomfört och kommer ligga till grund för fortsatt arbete.

Målet är att farleden som helhet anpassas för fartyg med ökad lastkapacitet. Det är ett led i Trafikverkets arbete för mer effektiva och hållbara godstransporter.

Om Hjulstabron

Hjulstabron ligger i Enköpings kommun och förbinder Enköping med Strängnäs kommun. Bron har en segelfri höjd på 6 meter och byggdes år 1953. Den går över den allmänna sjöfarleden mellan Södertälje och Västerås/Köping

Trafikläget på hjulstabron

Cirka 2000 fartyg och ett antal tusen fritidsbåtar trafikerar sjöfarleden årligen.

Trafikmätningar av biltrafiken på bron (2012) visade att det i snitt passerar cirka 5000 fordon per dygn på bron, varav andelen tung trafik är 14%.

Tidsplan

1 Vägplan klar för granskning Sommaren 2020

Nyheter

Dokumentbibliotek

Kontakt

Roger Pettersson

Telefon: +46 10-123 81 94