Logga in
Logga in

Uppsala Väg 55, Örsundsbro-Kvarnbolund, mötesfri väg

Vi planerar göra om väg 55 mellan Örsundsbro-Kvarnbolund till en 2+1 väg. Vi bygger även en gång- och cykelväg längs sträckan. Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Vi bygger gång- och cykelväg och fyra planskilda korsningar/passager.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar vidare med vägplanen och med att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen.

Om projektet

Sträckan mellan Örsundsbro och Kvarnbolund är cirka 15,7 km. Projektet sträcker sig från trafikplats Eningböle till korsningen på väg 55/72 i Kvarnbolund i Uppsala

Karta över väg 55  med en rödstreckad markering mellan Örsundsbro och Kvarnbolund

Våra planerade åtgärder

  • Vägen byggs om till en mötesfri landsväg, 2+1 med mitträcke
  • Målet är hastigheten 100 km/h
  • Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs hela sträckan
  • Vi bygger fyra planskilda passager för gående och cyklister
  • Några av busshållplatserna ska tillgänglighetsanpassas och få cykelparkering och bänk. Vi kommer att ta bort några hållplatser för att korta restiden på sträckan
  • Nya pendlarparkeringar ska byggas på viktiga knutpunkter

Tidsplan

1 Samråd april 2020–juni 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan oktober 2020

3 Samråd december 2020–januari 2021

Vi kommer att bedöma och värdera alla inkomna synpunkter. Hur de hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa i en samrådsredogörelse.

*MKB är förkortning för Miljökonsekvensbeskrivning.

6 Vägplanen skickad för fastställelseprövning 2022–2023

7 Vägplan fastställd 2023–2024

8 Byggstart 2024

9 Vägen öppnar för trafik 2026–2027

Nyheter

Om väg 55, Mälardiagonalen

Väg 55 mellan Norrköping och Uppsala kallas också för Mälardiagonalen. Det är ett viktigt regionalt stråk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd.

Kontakt

Nicklas Fowler

Projektledare

Telefon: +46 10-123 09 18