Logga in
Logga in

Uppsala Väg 600, Uppsala – Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Ändringsplanen är överklagad.

Om projektet

Vi planerar att bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen. Nuvarande landsväg smalnas av och utrymme för en cykelväg skapas på östra sidan om vägen. Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett balkräcke. Dessutom ska ett antal busshållplatser längs vägen byggas om. Några kommer att stängas och några kommer att få en ökad tillgänglighet och en bättre utrustning med till exempel cykelställ.

Ändringsplanen är överklagad – vad händer nu?

Att vägplanen fastställs är en viktig del i arbetet med att bygga ny gång- och cykelväg.

Den 7 februari var sista dagen att överklaga den fastställda ändringsplanen. Planen är överklagad och frågan går därför vidare till regeringen. Om regeringen väljer att godta överklagan måste planen arbetas om, helt eller delvis. Beslutar regeringen däremot att godkänna planen kan vi bygga gång- och cykelvägen som vi tidigare beslutat.

Eftersom vi inte styr över regeringens handläggningstid kan vi inte bedöma hur tidsplanen för projektet påverkas.

Om åtgärdsförslaget

Förslaget innebär att vi sätter upp ett räcke på landsvägens östra sida. Detta kommer skapa en skyddad plats för gående och cyklister.

Vi rustar även upp och tillgänglighetsanpassar busshållplatserna längs hela sträckan. De ska utrustas lite olika med bland annat bänkar, väderskydd och cykelställ. Några hållplatser kommer rivas, då antalet resenärer är få och det kommer nu bli lättare att cykla till närmsta hållplats.

Åtgärden kommer ha en viss påverkan på vägens kapacitet, då vi minskar bredden på vägrenen och körfältet på östra sidan.  När väg 600 är som mest trafikerad nyttjas den av ca av ca 670 fordon per timme och riktning. Som vägen är konstruerad idag har den en kapacitet på 1800 fordon per timme och riktning. Det betyder att även om vår åtgärd minskar kapaciteten så finns det fortsatt utrymme för ökade trafikmängder. Med den här lösningen behöver vi dessutom inte ta jordbruksmark i anspråk.

Ändringsplan

Vi har delvis gjort om den gamla vägplanen genom en så kallad ändringsplan, främst på grund att vi behöver hitta en billigare och smartare lösning.

Den anpassade lösningen för gång- och cykelvägen skiljer sig från den vägplan som redan vunnit laga kraft. För att få göra de ändringar som vi föreslår, måste vi göra en ändringsplan som redogör för skillnaderna jämfört med den vägplan som finns.

Det är dock inte bara ekonomin som gör att vi tänker om. Svensk lag säger att vi inte får använda jordbruksmark i onödan och genom att utnyttja befintligt vägområde slipper vi det. Vägen är i dag bredare än vad regelverket kräver för den här typen av vägar och har en överkapacitet som vi kan dra nytta av för att göra en säker cykelväg.

Den gamla vägplanen, med en 50 centimeter bredare gång- och cykelbana och breddad landsväg, var dessutom 20 miljoner dyrare än nuvarande förslag. Vi passar samtidigt på att rätta upp några andra saker som vi ville ändra med det gamla förslaget, bland annat att vi byter sida på norra delen och anpassar några av hållplatserna.

Tidsplan

1 Samråd Sommaren 2021

2 Granskning av vägplan oktober 2021–november 2021

3 Länsstyrelsens tillstyrkan av vägplanen februari 2022–maj 2022

4 Inlämning för fastställelseprövning juni 2022

5 Fastställd vägplan januari 2023

6 Byggstart Tidigast 2024

Vanliga frågor

Under samrådet har vi upptäckt att det finns en felaktig bild av att det gamla förslaget var en friliggande cykelväg. Det stämmer inte. Den gamla vägplanen finns att läsa på vår hemsida, där handlingarna tydligt visar att den innebär en räckesseparerad (samma som förslaget i dag) 3 m bred (i dag 2,5 m) cykelväg, med 0,5-0,75 m vägren (i dag 0,5 m). Norrgående körfältet är i dag också minskat med 0,25-0,5 m jämfört mot tidigare. Den gamla lösningen hade minsta körfältsbredd 3,5 m, i dag har vi 3,25 m. Kravet på minsta bredd för den här typen av väg är 3,25 m.

En del synpunkter vi fått in under planskedet har varit varför vi inte bygger gång- och cykelvägen separerad från bilvägen. Lagstiftningen säger att vi endast får ta jordbruksmark i anspråk om det inte finns någon annan lösning. Eftersom nuvarande vägutformning är överdimensionerad för den här typen av landsväg har vi utrymme för en gång- och cykelväg på nuvarande vägområde. Det innebär att vi enligt lag inte har rätt att ta ny mark i anspråk.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt fyller den här typen av gång- och cykelväg med balkräcke dessutom kraven för mötesseparerad väg. Det innebär att den står emot hög kraft från till exempel ett fordon som av någon anledning kommer utanför sin vägbana. Den här typen av lösning fungerar på flera andra platser i landet, så vi ser heller inte varför det skulle vara annorlunda på väg 600.

Självklart vill vi att vägen används så mycket som möjligt och att fler inser fördelarna med att ta cykeln istället för bilen in till staden. Flera har yttrat en oro kring räcket som enbart en fiktiv trygghet. Faktum är att vi väljer räckestyp just på grund av dess skyddande egenskaper. Typen av räcke som ska separera bilvägen mot gång- och cykelvägen är ett balkräcke. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt fyller den här typen av gång- och cykelväg med balkräcke kraven för mötesseparerad väg. Det innebär att den står emot hög kraft från till exempel ett fordon som av någon anledning kommer utanför sin vägbana. 

Vi hör att det finns en oro, främst ur framkomlighetssynpunkt för den norrgående trafiken. Vi förstår och respekterar den oron. Innan nya E4 var på plats fanns goda skäl att ha en den här typen av utformning på väg 600. I dag är vägen dock överdimensionerad och har för hög kapacitet sett till trafikmängden. Om du upplever att framkomligheten kommer att bli sämre på väg 600 hänvisar vi till E4:an som både är fyrfilig motorväg och tillåter en högre hastighet. Skillnaden i restid mellan de två alternativen är ett par minuter.

Våra åtgärder ska förbättra trafiksäkerheten på väg 600. I första hand för oskyddade trafikanter, men den här typen av lösning gör det även mer trafiksäkert för dig som framför ett fordon. Genom att smalna av vägen kommer den inte längre att bjuda in till höga hastigheter, vilket gör det mer trafiksäkert när det blir naturligt att hålla gällande hastighetsbegränsning.

Det här gäller inte bara väg 600, utan vi ser generellt över den här typen av breda landsvägar som inte hör till Europanätet. De bjuder in till för höga hastigheter vilket skapar trafiksäkerhetsrisker. Vi vet att hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser en olycka får.

Om vi inte hade haft E4:an som gick parallellt, då hade det förutom nuvarande åtgärd även varit viktigt att göra väg 600 till mötesseparerad 2+1-väg för att förbättra trafiksäkerheten. Eftersom E4 finns som alternativ är trafikmängden inte längre lika hög på väg 600 och därför finns det i nuläget inte skäl att göra den mötesseparerad.

Däremot behöver vi se över den här typen av breda landsvägar (13 meter) som inte hör till Europanätet. De bjuder in till för höga hastigheter vilket skapar trafiksäkerhetsrisker. Ett sätt att göra det är att utnyttja det stora vägområdet till att göra det säkrare för oskyddade trafikanter.

Det här är en viktig och prioriterad åtgärd för Region Uppsala som vill skapa fler möjligheter att ta sig fram säkert och miljövänligt med cykel, även för dem som bor i mindre orter och på landsbygd. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en vägplan för att bygga en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge.

Det är inte så många som cyklar på vägen i dag, men nuvarande utformning är inte anpassad för oskyddade trafikanter. I likhet med Hummelstavägen, mellan Enköping och Västerås, räknar vi med en väsentlig ökning när det finns ett säkert och miljövänligt alternativ att ta sig mellan Uppsala och Björklinge.

Även Hummelstavägen är en tidigare Europaväg (E18) med samma utformning och bredd som väg 600. Efter att nya E18 kommit till, har vi byggt en gång- och cykelväg som är separerad med balkräcke på Hummelstavägen – precis som vi planerar att göra på väg 600. Här kan vi se att gång- och cykeltrafiken har ökat och att fordonstrafiken som vill komma fram snabbare väljer nya E18 istället för Hummelstavägen.

I samrådsförfarandet tar vi in och beaktar alla synpunkter som kommer in från dig som närboende eller berörd. Till exempel har antalet stängda hållplatser setts över i ljuset av yttranden. Med det sagt behöver bilisterna i det liggande förslaget ge upp en del av sin överdimensionerade yta till fördel för våra minst skyddade trafikanter. Det tror vi blir den bästa helheten.

Framtidens resor kommer behöva göras mer gröna, smidiga och trygga – i väntan på nya bilar utan utsläpp är cykeln och en snabbare bussresa det bästa alternativet vi har just nu. Dessutom utnyttjar vi att vägen i dag har en överkapacitet för att göra det säkrare för våra minst skyddade trafikanter.

Dokumentbibliotek