Logga in
Logga in

Uppsala Väg 600, Uppsala – Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen har fått laga kraft och vi planerar för byggstart.

Om projektet

Vi ska bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen.

Vägen är i dag bredare än vad regelverket kräver för den här typen av vägar och den har en överkapacitet som vi nu kan dra nytta av för att göra en säker cykelväg.

Åtgärderna kräver en ändring av vägplanen. Vår ändring av vägplanen överklagades i början av 2023. Regeringen beslutade i januari 2024 att avslå överklagandena och det innebär att vägplanen har vunnit laga kraft. Det betyder att vi kan bygga gång- och cykelvägen.

Vi kommer att smalna av nuvarande väg och skapa utrymme för en cykelväg på östra sidan om vägen.

Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett balkräcke. 

Vi sätter upp ett räcke på landsvägens östra sida. Detta kommer skapa en skyddad plats för gående och cyklister.

Vi rustar upp och tillgänglighetsanpassar busshållplatserna längs hela sträckan. De ska utrustas lite olika, med bland annat bänkar, väderskydd och cykelställ. Några hållplatser kommer att rivas, då antalet resenärer är få och det kommer nu bli lättare att cykla till närmsta hållplats.

Åtgärderna kommer ha en viss påverkan på vägens kapacitet, då vi minskar bredden på vägrenen och körfältet på östra sidan. När väg 600 är som mest trafikerad används den av 670 fordon per timme och riktning. Som vägen är konstruerad idag har den en kapacitet på 1800 fordon per timme och riktning. Det betyder att även om kapaciteten minskar så finns det fortsatt utrymme för ökade trafikmängder.

Med den här lösningen behöver vi inte ta jordbruksmark i anspråk. Svensk lag säger att vi inte får använda jordbruksmark i onödan och genom att utnyttja befintligt vägområde slipper vi det.

Tidsplan

1 Samråd Sommaren 2021

2 Granskning av vägplan oktober 2021–november 2021

3 Länsstyrelsens tillstyrkan av vägplanen februari 2022–maj 2022

4 Inlämning för fastställelseprövning juni 2022

5 Fastställd vägplan januari 2023

6 Entreprenör upphandlad 2024

7 Byggstart 2025

Vanliga frågor

Under samrådet har vi upptäckt att det finns en felaktig bild av att det gamla förslaget var en friliggande cykelväg. Det stämmer inte. Den gamla vägplanen finns att läsa på vår hemsida, där handlingarna tydligt visar att den innebär en räckesseparerad (samma som förslaget i dag) 3 m bred (i dag 2,5 m) cykelväg, med 0,5-0,75 m vägren (i dag 0,5 m). Norrgående körfältet är i dag också minskat med 0,25-0,5 m jämfört mot tidigare. Den gamla lösningen hade minsta körfältsbredd 3,5 m, i dag har vi 3,25 m. Kravet på minsta bredd för den här typen av väg är 3,25 m.

En del synpunkter vi fått in under planskedet har varit varför vi inte bygger gång- och cykelvägen separerad från bilvägen. Lagstiftningen säger att vi endast får ta jordbruksmark i anspråk om det inte finns någon annan lösning. Eftersom nuvarande vägutformning är överdimensionerad för den här typen av landsväg har vi utrymme för en gång- och cykelväg på nuvarande vägområde. Det innebär att vi enligt lag inte har rätt att ta ny mark i anspråk.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt fyller den här typen av gång- och cykelväg med balkräcke dessutom kraven för mötesseparerad väg. Det innebär att den står emot hög kraft från till exempel ett fordon som av någon anledning kommer utanför sin vägbana. Den här typen av lösning fungerar på flera andra platser i landet, så vi ser heller inte varför det skulle vara annorlunda på väg 600.

Självklart vill vi att vägen används så mycket som möjligt och att fler inser fördelarna med att ta cykeln istället för bilen in till staden. Flera har yttrat en oro kring räcket som enbart en fiktiv trygghet. Faktum är att vi väljer räckestyp just på grund av dess skyddande egenskaper. Typen av räcke som ska separera bilvägen mot gång- och cykelvägen är ett balkräcke. 

Ur trafiksäkerhetssynpunkt fyller den här typen av gång- och cykelväg med balkräcke kraven för mötesseparerad väg. Det innebär att den står emot hög kraft från till exempel ett fordon som av någon anledning kommer utanför sin vägbana. 

Vi hör att det finns en oro, främst ur framkomlighetssynpunkt för den norrgående trafiken. Vi förstår och respekterar den oron. Innan nya E4 var på plats fanns goda skäl att ha en den här typen av utformning på väg 600. I dag är vägen dock överdimensionerad och har för hög kapacitet sett till trafikmängden. Om du upplever att framkomligheten kommer att bli sämre på väg 600 hänvisar vi till E4:an som både är fyrfilig motorväg och tillåter en högre hastighet. Skillnaden i restid mellan de två alternativen är några minuter beroende på startpunkten för din resa.

Våra åtgärder ska förbättra trafiksäkerheten på väg 600. I första hand för oskyddade trafikanter, men den här typen av lösning gör det även mer trafiksäkert för dig som framför ett fordon. Genom att smalna av vägen kommer den inte längre att bjuda in till höga hastigheter, vilket gör det mer trafiksäkert när det blir naturligt att hålla gällande hastighetsbegränsning.

Det här gäller inte bara väg 600, utan vi ser generellt över den här typen av breda landsvägar som inte hör till Europanätet. De bjuder in till för höga hastigheter vilket skapar trafiksäkerhetsrisker. Vi vet att hastigheten är avgörande för hur allvarliga konsekvenser en olycka får.

Om vi inte hade haft E4:an som gick parallellt, då hade det förutom nuvarande åtgärd även varit viktigt att göra väg 600 till mötesseparerad 2+1-väg för att förbättra trafiksäkerheten. Eftersom E4 finns som alternativ är trafikmängden inte längre lika hög på väg 600 och därför finns det i nuläget inte skäl att göra den mötesseparerad.

Däremot behöver vi se över den här typen av breda landsvägar (13 meter) som inte hör till Europanätet. De bjuder in till för höga hastigheter vilket skapar trafiksäkerhetsrisker. Ett sätt att göra det är att utnyttja det stora vägområdet till att göra det säkrare för oskyddade trafikanter.

Det här är en viktig och prioriterad åtgärd för Region Uppsala som vill skapa fler möjligheter att ta sig fram säkert och miljövänligt med cykel, även för dem som bor i mindre orter och på landsbygd. Därför har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en vägplan för att bygga en gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge.

Det är inte så många som cyklar på vägen i dag, men nuvarande utformning är inte anpassad för oskyddade trafikanter. I likhet med Hummelstavägen, mellan Enköping och Västerås, räknar vi med en väsentlig ökning när det finns ett säkert och miljövänligt alternativ att ta sig mellan Uppsala och Björklinge.

Även Hummelstavägen är en tidigare Europaväg (E18) med samma utformning och bredd som väg 600. Efter att nya E18 kommit till, har vi byggt en gång- och cykelväg som är separerad med balkräcke på Hummelstavägen – precis som vi planerar att göra på väg 600. Här kan vi se att gång- och cykeltrafiken har ökat och att fordonstrafiken som vill komma fram snabbare väljer nya E18 istället för Hummelstavägen.

I samrådsförfarandet tar vi in och beaktar alla synpunkter som kommer in från dig som närboende eller berörd. Till exempel har antalet stängda hållplatser setts över i ljuset av yttranden. Med det sagt behöver bilisterna i det liggande förslaget ge upp en del av sin överdimensionerade yta till fördel för våra minst skyddade trafikanter. Det tror vi blir den bästa helheten.

Framtidens resor kommer behöva göras mer gröna, smidiga och trygga – i väntan på nya bilar utan utsläpp är cykeln och en snabbare bussresa det bästa alternativet vi har just nu. Dessutom utnyttjar vi att vägen i dag har en överkapacitet för att göra det säkrare för våra minst skyddade trafikanter.

Dokumentbibliotek

Kontakt

Martin Andersson

Telefon: +46 10-124 36 98