Logga in
Logga in

Uppsala Väg 600/742, Tierp–Tierp kyrkby, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna som rör sig mellan Tierp och Tierp kyrkby, Tierps kommun.

Vad?

Bygga en ny gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla säkert mellan Tierp och Tierps kyrkby.

Nuläge

Planläggning.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 600 och väg 742 mellan Tierp och Tierps kyrkby. 

Syftet med projektet är att få fler människor att cykla och gå samt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs väg 600 och väg 742 mellan Tierp och Tierps kyrkby där de i dagsläget samsas med biltrafiken. I uppdraget ingår även att tillgänglighetsanpassa befintliga busshållsplatserna längs sträckan. Tillgänglighetsanpassningen innebär att befintliga hållplatser byggs om samt några omlokaliseras.

Bakgrund

Tierps kyrkby är förbunden med Tierps tätort via väg 600 (”gamla E4”) och väg 742. Väg 742 ansluter mot Tierp i en cirkulationsplats med väg 292 vid Svanby. Avståndet mellan Tierps kyrkby och Tierp är drygt 4 kilometer, och vi bedömer att det skulle vara möjligt att bygga en gång- och cykelväg längs sträckan. En separerad gång- och cykelväg med god standard finns utbyggd från cirkulationsplatsen vid Svanby, och 800 meter söderut längs södra sidan av väg 742. Där slutar cykelvägen och oskyddade trafikanter är under resten av sträckan hänvisade till vägrenen för väg 742 respektive väg 600.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Arbete med vägplan och samråd vintern 2021-våren 2022.

2 Samråd vägplan 17 oktober–15 november 2023

3 Samrådsmöte på orten 8 november 2023

Inhämtar yttranden på framtagen vägplan. Hela vägplanen ska kungöras och göras tillgänglig för granskning.

5 Fastställelse av vägplan Hösten 2024

6 Beräknad byggstart Våren 2025

7 Klart och öppnas för trafik 2025/2026

Kontakt

Arini Magnusson

Telefon: +46 10-123 60 14

Sara Olsson

Telefon: +46 10-123 32 30