Logga in
Logga in

Värmland Väg 61/62, Bergvik–Ilanda, kapacitetshöjande åtgärder

Vi planerar att bredda väg 61/62 mellan Bergvik och Ilanda norr om Karlstad. Det gör vi för att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet.

Varför?

För att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan. I arbetet med vägplan ingår att utreda vägens bullerpåverkan på omgivningen.

Granskning av vägplan väg 61/62 Bergvik-Ilanda, Karlstad kommun

Vi planerar att bygga om väg 61/62 Bergvik-llanda. Syftet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten längst sträckan. Detta sker genom att bygga ett ytterligare körfält i norrgående riktning samt anpassning av på- och avfartsramper. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Delgivning: Vägplanen berör Henstads m.fl. hemmans torrläggningsföretag år 1935. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Granskningstid: 29 april - 31 maj 2022

Plats för handlingar:

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 2 juni 2022 till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering Box 810, 78128 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TR V 2020/134547 i ämnesraden.

Mer information: Marie Olsson, Projektledare

Om projektet

Väg 61/62 norr om Karlstad är ett viktigt pendlingsstråk och det blir ofta köer på vägen i rusningstrafik. Vi planerar därför att göra ett antal åtgärder för att öka kapaciteten och på så vis även förbättra trafiksäkerheten. 

Den aktuella vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att:

  • utöka till två körfält i norrgående riktning
  • bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält
  • bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning
  • bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen
  • se över belysningen.

Vi kommer att arbeta med vägplanen mellan 2020 och 2022 och förväntar oss att den kommer att bli fastställd under 2023. I arbetet med vägplan ingår det att utreda vägens bullerpåverkan på omgivningen. Själva bygget är planerat till 2024. 

Översiktskarta

Översiktskarta.

Karta över utredningsområdet, det aktuella området markeras genom en svart ram.

Tidsplan

1 Tidigt samråd mars 2021

Oklart med finansiering.

3 Granskning av vägplan 29 april–31 maj 2022

4 Byggstart jan 2023–dec 2023

5 Klart jan 2024–dec 2024

Kontakt

Marie Olsson

Telefon: +46 10-123 21 04

Annika Nystedt

Telefon: +46 10-123 52 14