Logga in
Logga in

Värmland Väg 63, Brattforsheden, kurvrätning

Vi planerar att bygga om väg 63 vid Brattforsheden för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi rätar ut kurvor och utökar vägen med två vänstersvängsfält.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Nu håller vi på att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Väg 63 vid området kring Brattforsheden är olycksdrabbad; i statistiken dominerar avsvängnings-, korsnings-och mötesolyckor. För att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten på sträckan planerar vi därför att justera vägens profil, räta ut några kurvor och bygga vänstersvängfält vid två korsningar.

Vi beräknar att vi kommer att börja bygga 2023 och bli klara under 2024. Under byggtiden kommer framkomligheten på vägen att vara begränsad, men ett körfält kommer alltid att vara öppet.

Tidsplan

1 Samråd november 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan februari 2021

3 Samråd sommaren 2021

4 Granskning vintern 2021/2022

5 Fastställelseprövning sommaren/hösten 2022

6 Upphandling produktion våren 2023

7 Preliminär byggstart hösten 2023

Kontakt

Marie Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 04