Logga in
Logga in

Värmland Väg 63, Brattforsheden, kurvrätning

Vi planerar att bygga om väg 63 vid Brattforsheden för att öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi rätar ut en kurva och utökar vägen med vänstersvängfält vid Ångsågen och krigsflygfältet.

Varför?

För ökad trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Väg 63 vid området kring Brattforsheden är olycksdrabbad. I statistiken dominerar avsvängnings-, korsnings- och mötesolyckor. För att minska antalet olyckor, och öka trafiksäkerheten på sträckan, planerar vi att justera vägens profil, räta ut en kurva och bygga vänstersvängfält vid två korsningar.

Arbetena på väg 63 startades i augusti 2023 och pågår till november 2023. Under maj och juni 2024 kommer vi att göra slutjusteringsåtgärder innan projektet bli klart sommaren 2024. 

Så påverkas trafiken

Under byggtiden kommer framkomligheten på vägen att vara begränsad. Ett körfält är dock alltid öppet.

Karta över arbetsområden

Karta över den sträcka av väg 63 som byggs om. De två svarta ringarna visar i vilka områden arbetena kommer att utföras.

Karta: Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Tidsplan

1 Samråd november 2020

2 Beslut om betydande miljöpåverkan februari 2021

3 Samråd sommaren 2021

4 Granskning vintern 2021/2022

5 Fastställelseprövning sommaren/hösten 2022

6 Upphandling produktion våren 2023

7 Planerad byggstart tidig höst 2023

8 Klart sommaren 2024

Kontakt

Marie Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 04