Logga in
Logga in

Västerbotten E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Trafikverket planerar för en upprustning av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Vad?

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och en attraktivare tätort.

Nuläge

Byggstart hösten 2022.

Om projektet

Projektet sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst, där en gång- och cykelväg ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Målen med projektet

Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker genomfart genom Dorotea tätort. Detta bidrar till en trivsammare tätortsmiljö och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelväg.

E45 genom Dorotea

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland. Huvudorten Dorotea ligger där E45 och väg 92 möts. Europavägen utgör ryggraden i det nord- och sydliga inlandsvägnätet och är av riksintresse som en del av det europeiska nätet för transportsektorn. Vägen har internationell betydelse genom att mycket trafik går till och från Norge längs sträckan. Storgatan genom Dorotea tätort är en del av E45:ans vägsträckning.

E45 genom Dorotea har flera problem, bland annat är gatuanläggningen sliten och gatubelysningen är inte tillräckligt funktionell eller trafiksäker. Passager är felaktiga, vilket bland annat medför problem för personer med olika funktionsvariabler. Genom Dorotea tätort är gaturummet och korsningar överdimensionerade. Det finns ett flertal målpunkter längs vägen som skola, bibliotek och sporthall. De breda gatorna inbjuder till höga hastigheter och skapar en otrygg trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som färdas längs vägen.

Tidsplan

Projektet startar hösten 2022 och beräknas färdigt i slutet av 2023.

Byggstart sker hösten 2022.

Projektet beräknas färdigt i slutet av 2023.