Logga in
Logga in

Västerbotten E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Trafikverket har startat upprustningen av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Vad?

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och en attraktivare tätort.

Nuläge

Bygge pågår. Projektet beräknas färdigt 2024.

Om projektet

Projektet sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst, där en gång- och cykelväg ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,8 kilometer lång.

Målen med projektet

Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker genomfart genom Dorotea tätort. Detta bidrar till en trivsammare tätortsmiljö och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelväg.

E45 genom Dorotea

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland. Huvudorten Dorotea ligger där E45 och väg 92 möts. Europavägen utgör ryggraden i det nord- och sydliga inlandsvägnätet och är av riksintresse som en del av det europeiska nätet för transportsektorn. Vägen har internationell betydelse genom att mycket trafik går till och från Norge längs sträckan. Storgatan genom Dorotea tätort är en del av E45:ans vägsträckning.

E45 genom Dorotea har flera problem, bland annat är gatuanläggningen sliten och gatubelysningen är inte tillräckligt funktionell eller trafiksäker. Passager är felaktiga, vilket bland annat medför problem för personer med olika funktionsvariabler. Genom Dorotea tätort är gaturummet och korsningar överdimensionerade. Det finns ett flertal målpunkter längs vägen som skola, bibliotek och sporthall. De breda gatorna inbjuder till höga hastigheter och skapar en otrygg trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som färdas längs vägen.

Övergångsställen kan skapa falsk trygghet för fotgängare

Trafikverket kommer att bygga passager över E45, inte målade övergångsställen. Detta för att öka tryggheten för de som ska passera vägen. Låter det konstigt? Numera målar Trafikverket nästan inga nya övergångsställ då de visat sig att de invaggar oskyddade trafikanter i en falsk trygghet.

Många fotgängare förväntar sig nämligen att övergångsställen är säkra då fordonsförare förväntas väja. Den falska tryggheten kan också medföra brister i uppmärksamhet, att oskyddade förutsätter att fordon ska stanna och går rakt ut i gatan utan att se sig för. Studier som gjorts pekar entydigt mot att en passage (markerad eller omarkerad), för att vara säker, antingen måste vara planskild eller hastighetssäkrad genom fysiska hinder. Övergångsställen kan vara en farlig plats för gående då de överlag inte har någon trafiksäkerhetshöjande effekt.

Sedan 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt mot fotgängare som korsar gatan på övergångsställe. Forskning visar dock på att fler fotgängare skadats på obevakade övergångsställen än vad som inträffade åren före lagen trädde ikraft. Ett flertal undersökningar och utredningar visar att gående löper högre risk att drabbas av en olycka när de korsar en gata på ett markerat övergångsställe, jämfört med motsvarande plats utan ett markerat övergångsställe. 

Hur ska jag göra vid de nya passagerna?

Nu är de nya passagerna i bruk och vi har fått lite frågor, framför allt rörande trafikregler. Samma regler gäller på en gång­passage som om du skulle korsa vägen var som helst, det vill säga att gående och cyklister har väjnings­plikt, men också att fordonsförare ska hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen. Nedan har vi sammanfattat vad som gäller för dig som fordonsförare på vägen eller om du ska använda passagen.

Det här gäller:

  • Vid obevakade passager ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för de som är ute på passagen.
  • Gående, cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana eller trottoar har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage.
     

 

Byggdagbok

Östra sidan:
Deletapp 3 är helt avstängd mellan Parkvägen/Byvägen i öster fram till Villagatan för trafik pga schaktarbeten. Tung trafik leds om via Järnvägsgatan enligt omledningskarta. Personbilstrafik leds om via hänvisningspilar enligt omledningskarta. På grund av djupa schakter hänvisas gående att följa omledningsvägar då även gång- och cykelvägen kommer vara avstängd.

Besökare till Dorotea kommunhus/44ans kläder/Pizzeria Dorotea/kyrkan samt boende på Fredsvägen kan använda sig av omledningsväg bakom kommunhuset från Byvägen för att transportera sig in och ut från sin fastighet. Vi ber er följa skyltning med hänvisningspilar.  

Västra sidan:
Deletapp 6 är helt avstängd mellan Idrottsvägen/Ersväg för trafik pga schaktarbeten/kantstensläggning. Tung trafik leds om via Järnvägsgatan enligt omledningskarta. Personbilstrafik leds om via hänvisningspilar enligt omledningskarta. På grund av djupa schakter hänvisas gående att följa omledningsvägar då även gång- och cykelvägen kommer vara avstängd. Boende längs väg E45 inom avstängningen får passera avstängningarna för att transportera sig in och ut från sin fastighet. Vi önskar att samtliga respekterar avstängningarna och följer de orangea hänvisningspilarna.

I övrigt är ett tips att följa kommunens skyltar för besökare.

Arbetet kommer att förflytta sig under hela sommaren, följ skyltningen och tänk på att anpassa hastigheten. Tack för att du bidrar till en säkrare arbetsmiljö!

Omledningsalternativ

Omledningsalternativ sommaren 2024, Dorotea. Hela kartan ser du som pdf-fil (2,4 mb, öppnas i nytt fönster.)

Tidsplan

Projektet startar hösten 2022 och beräknas färdigt 2024.

Byggstart sker hösten 2022.

Projektet beräknas färdigt 2024.

Kontakt

Per Andersson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 06