Logga in
Logga in

Västerbotten E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Trafikverket har startat upprustningen av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Vad?

Upprustning av E45 genom Dorotea tätort.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter och en attraktivare tätort.

Nuläge

Bygge pågår. Projektet beräknas färdigt 2024.

Om projektet

Projektet sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst, där en gång- och cykelväg ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Målen med projektet

Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker genomfart genom Dorotea tätort. Detta bidrar till en trivsammare tätortsmiljö och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelväg.

E45 genom Dorotea

Dorotea kommun är den sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland. Huvudorten Dorotea ligger där E45 och väg 92 möts. Europavägen utgör ryggraden i det nord- och sydliga inlandsvägnätet och är av riksintresse som en del av det europeiska nätet för transportsektorn. Vägen har internationell betydelse genom att mycket trafik går till och från Norge längs sträckan. Storgatan genom Dorotea tätort är en del av E45:ans vägsträckning.

E45 genom Dorotea har flera problem, bland annat är gatuanläggningen sliten och gatubelysningen är inte tillräckligt funktionell eller trafiksäker. Passager är felaktiga, vilket bland annat medför problem för personer med olika funktionsvariabler. Genom Dorotea tätort är gaturummet och korsningar överdimensionerade. Det finns ett flertal målpunkter längs vägen som skola, bibliotek och sporthall. De breda gatorna inbjuder till höga hastigheter och skapar en otrygg trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som färdas längs vägen.

Övergångsställen kan skapa falsk trygghet för fotgängare

Trafikverket kommer att bygga passager över E45, inte målade övergångsställen. Detta för att öka tryggheten för de som ska passera vägen. Låter det konstigt? Numera målar Trafikverket nästan inga nya övergångsställ då de visat sig att de invaggar oskyddade trafikanter i en falsk trygghet.

Många fotgängare förväntar sig nämligen att övergångsställen är säkra då fordonsförare förväntas väja. Den falska tryggheten kan också medföra brister i uppmärksamhet, att oskyddade förutsätter att fordon ska stanna och går rakt ut i gatan utan att se sig för. Studier som gjorts pekar entydigt mot att en passage (markerad eller omarkerad), för att vara säker, antingen måste vara planskild eller hastighetssäkrad genom fysiska hinder. Övergångsställen kan vara en farlig plats för gående då de överlag inte har någon trafiksäkerhetshöjande effekt.

Sedan 1 maj 2000 har fordonsförare väjningsplikt mot fotgängare som korsar gatan på övergångsställe. Forskning visar dock på att fler fotgängare skadats på obevakade övergångsställen än vad som inträffade åren före lagen trädde ikraft. Ett flertal undersökningar och utredningar visar att gående löper högre risk att drabbas av en olycka när de korsar en gata på ett markerat övergångsställe, jämfört med motsvarande plats utan ett markerat övergångsställe. 

Under byggtiden

  • Vi har planerat omledningar och avstängningar så att de ska störa så lite som möjligt. När vi är färdiga i ett område öppnar vi upp det. 
  • Vi jobbar måndag - torsdag, där våra längsta dagar blir kl 06.00-19.00, med vissa avvikelser.
  • Dammbindning kommer att ske löpande efter behov utifrån väder och vind.

Bilden visar de olika omledningarna för trafiken på väg E45 under sommarens byggen. 
Illustrationen som pdf-fil (öppnas i nytt fönster, 2,6 MB).

Byggdagbok

I vår byggdagbok får du veta vad som händer på bygget de närmaste veckorna.

Vi har fortsatt mycket störningar med kablar och en del ledningar på den Västra sidan.

Östra sidan:

Deletapp 1 och 2 är helt avstängd mellan Snickerivägen/Järnvägsgatan i öster fram till Byvägen/Parkgatan för trafik pga schakt/justering/beläggningsarbeten. Tung trafik leds om via Järnvägsgatan enligt omledningskarta. Personbilstrafik leds om via hänvisningspilar enligt omledningskarta.
På grund av djupa schakter hänvisas gående att följa omledningsvägar då även gång- och cykelvägen kommer vara avstängd. Boende längs väg E45 inom avstängningen får passera avstängningarna för att transportera sig in och ut från sin fastighet.

Besökare till Hotell Dorotea samt boende på Bergsvägen samt Östra & Västra Sjögatan kan använda sig av korsningen Bergsvägen/Nygatan för att transportera sig in och ut från sin fastighet.

Vi ber er följa skyltning med hänvisningspilar.  

Västra sidan:

Från vecka 38 kommer deletapp 6 stängas av pga schaktarbeten/VA arbeten mellan Idrottsvägen/Ersväg.
 

Deletapp 7 är helt avstängd mellan idrottsvägen/Sockenvägen för trafik pga schaktarbeten. Tung trafik leds om via Järnvägsgatan enligt omledningskarta. Personbilstrafik leds om via hänvisningspilar enligt omledningskarta. På grund av djupa schakter hänvisas gående att följa omledningsvägar då även gång- och cykelvägen kommer vara avstängd. Boende längs väg E45 inom avstängningen får passera avstängningarna för att transportera sig in och ut från sin fastighet.

Vi önskar att samtliga respekterar avstängningarna och följer de orangea hänvisningspilarna. I övrigt är väl ett tips att följa kommunens skyltar för besökare.

Tidsplan

Projektet startar hösten 2022 och beräknas färdigt 2024.

Byggstart sker hösten 2022.

Projektet beräknas färdigt 2024.