Logga in
Logga in

Västerbotten E12 Brännland, korsningslösning och busshållplatser

Vi ska bygga en ny korsningslösning mellan väg E12, Sörforsvägen och Kassjövägen samt busshållplatser längs E12 vid Brännland. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Ny korsningslösning mellan väg E12, Sörforsvägen och Kassjövägen samt busshållplatser längs E12 vid Brännland.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och förbättra möjligheten för kollektivtrafik.

Nuläge

Samrådsunderlag planeras att skickas ut under våren 2024.

Om projektet

Idag saknas trafiksäkra överfarter för alla som ska ta sig till och från busshållplatserna på E12. Väg E12 förbi Brännland är vältrafikerad med både pendlingstrafik och mycket tunga fordon. Vi vill höja trafiksäkerheten i området och möjliggöra för nya busshållplatser i närheten av den befintliga Sörforskorsningen.

Projektets mål är att förbättra trafiksäkerheten samt att bidra till ett ökat kollektivt resande. Den beräknade byggtiden är två år.

Aktuellt

Nu pågår upphandling av konsult för framtagande av samrådshandling. Vi kommer att skicka ut samrådsunderlaget under våren 2024 till berörda.

Vi arbetar för att hålla ett samrådsmöte på orten vintern 2024/2025. Beräknad byggstart är 2027 eller 2028, beroende på när projektet får finansiering.

Mer information om planläggningsprocessen och vägplan

Från planering till byggande - Bransch (trafikverket.se)

Tidplan

1 Framtagande av samrådsunderlag. Våren 2024

2 Samråd på orten Vinter 2024-25

Beräknad byggstart 2027-2028. (Beroende på när projektet får finansiering.)

Kontakt

Therese Lundin Engbo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 24 67