Logga in
Logga in

Västerbotten E4, förbifart Skellefteå

Vi planerar att bygga en ny sträckning av E4 förbi Skellefteå. Den nya dragningen kommer skapa möjligheter för smidigare transporter och tryggare trafiklösningar.

Vad?

Ny sträckning av E4:an förbi Skellefteå.

Varför?

Förbättra tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Arbetet påbörjas med att vi tar fram en vägplan där vi först utreder olika lokaliseringsalternativ för den nya dragningen av E4.

Om projektet

Idag går befintliga E4 genom centrala Skellefteå. Det bidrar till barriäreffekter och brister med tillgänglighet, kapacitet, säkerhet och luftmiljö. 

Vi planerar att bygga en ny sträckning av E4 förbi Skellefteå. Arbetet startar med att vi tar fram en vägplan där vi först utreder olika lokaliseringsalternativ för den nya E4:an. 

Mötesfri väg

Den nya vägen kommer bli en mötesfri väg med mitträcken. På de sträckor där vi förväntar oss att trafikmängderna blir höga kan det komma att bli två körfält i vardera riktning. På andra sträckor kan det komma att bli omväxlande ett, respektive två, körfält i vardera riktning. Vi planerar också för nya gång- och cykelbanor inom projektet.

Den nya sträckningen kommer att ansluta i söder och norr om Skellefteå mot befintlig E4. Vi kommer att utreda hur och var dessa anslutningspunkter ska placeras. Om Skellefteälven korsas på en ny plats kommer vi att anlägga en ny bro. Vi kommer även utreda vilka andra broar som behöver anläggas för att korsa befintliga vägar, cykelbanor samt järnväg.

Dina synpunkter är viktiga

I arbetet med lokaliseringsutredningen kommer vi att samråda med berörda myndigheter, sakägare och allmänheten. Dina synpunkter är viktiga för oss, och de bidrar till beslutet om hur vi ska bygga den nya vägen.

Sannolikt kommer ett första samråd att ske under hösten/vintern 2024. När det är dags för samråd informerar vi om det här på webben, men också i lokaltidningar.

Tidigare utredningar

Vi har tidigare gjort en vägutredning (2012) där ett antal lokaliseringsalternativ utreddes. Lokaliseringsalternativet ”Östra leden” (se bilden nedan) förordades i vägutredningen. Sedan dess har förutsättningarna ändrats i snabb takt bland annat på grund av industrisatsningarna i området, Norrbotniabanans anläggande och den förväntade befolkningstillväxten.

Till följd av de förändrade förutsättningarna och förändringar kring planprocessen i väglagen behöver vi ta fram en ny vägplan med tillhörande lokaliseringsutredning.

Översiktskarta studerade korridorer

Kartan visar lokaliseringsalternativen som studerades i den tidigare vägutredningen som slutfördes 2012. Öppna större karta (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster).

Tidplan

1 Projektering och samråd 2024–2027

2 Förväntat beslut av lokalisering 2025

3 Förväntad fastställd vägplan 2027

4 Preliminär byggstart 2029

Frågor och svar

Vi ska ta fram en vägplan som beskriver våra planer för att göra en ny dragning för E4:an utanför Skellefteå. Det första steget i vägplanen är att utreda olika lokaliseringsalternativ. Detta gör vi bland annat för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

När vi tar fram vägplanen ska vi utreda om vi behöver lösa in mark för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Vi kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda.

Du som bor eller har verksamhet längs sträckan har möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi jobbar med vägplanen. Vi kommer att ha samråd kring våra planer. Dina synpunkter och förslag är viktiga för oss.

Under byggtiden kan du komma att beröras av buller, damm, byggtrafik och tidvis begränsad framkomlighet.

Du har när som helst möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi tar fram vägplanen. Vi kommer bjuda in till samrådsmöte då vi presenterar våra planer och berättar hur långt vi kommit i arbetet med vägplanen. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter skriftligen i brev, via e-post eller digitalt via ett formulär som kommer finnas tillgänglig här på webbsidan.

Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet skickas till direkt berörda via brev, vi annonserar om mötet här på webbsidan samt i lokalpress.

Välkommen att ta kontakt med oss och komma med synpunkter och information som berör projektet. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information här på projektets webbsida.

Under tiden vi tar fram vägplanen kommer vi att bjuda in till informationsmöten och samråd. I samband med samråd kommer du som direkt berörd att få information skickad till dig. Informationsmöten och samråd annonseras i lokalpress och här på projektets webbsida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på webbsidan.

Planeringsprocess

Kontakt

Pia Törrö

Telefon: +46 10-123 04 50