Logga in
Logga in

E45/väg 363 cirkulationsplats Sorsele

Vi ska göra trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom att bygga en cirkulationsplats i korsningen E45/väg 363, samt en ny gång- och cykelväg längs med E45 mellan nya cirkulationsplatsen fram till Svergovallen.

Vad?

Cirkulationsplats samt gång-och cykelväg i Sorsele

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten i korsningen E45/363 för alla trafikanter

Nuläge

Vi utreder och förbereder inför framtagande av bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en cirkulationsplats samt en gång- och cykelväg i Sorsele kommun. Cirkulationsplatsen planeras att byggas i korsning mellan E45, väg 363 och kommunal gata Burevägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs E45 mellan den nya cirkulationsplatsen fram till Svergovallen, en sträcka på cirka 450 meter.

E45 är ett viktigt stråk för långväga person- och godstransporter och är utpekad som viktig näringslivsväg. I den aktuella korsningen är E45 en svängande huvudled. Korsningens utformning skapar osäkerhet i vilka trafikregler som gäller, och korsningen saknar ordnade passager för oskyddade trafikanter.

Den nya cirkulationsplatsen ska säkerställa E45:ans funktion som transportled för långväga trafik och öka trafiksäkerheten och tydligheten för förare av motorfordon.
Den nya gång- och cykelvägen längs E45 ska öka trafiksäkerheten för gående och cyklister som tar sig till och från idrottsområdet Svergovallen.

Tidsplan

1 Utredningsfas våren–hösten 2024

2 Ta fram bygghandling senhösten 2024–preliminärt till hösten 2025

Kontakt

Malin Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-124 28 83

Nabil Gunem

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 12 54