Logga in
Logga in

Västerbotten E12, Vindelälven vid Vännäsby, gång- och cykelbro

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbro med anslutande gång- och cykelväg över Vindelälven i Vännäsby för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Ny gång- och cykelväg samt gång- och cykelbro över Vindelälven i Vännäsby.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektet senareläggs på grund av att anbuden för genomförande ligger högre än Trafikverkets bedömda budget. Tågpassagen kommer att genomföras 2024 i ett eget projekt.

Om projektet

Väg E12 passerar över Vindelälven på en smal bro som endast är anpassad för motorfordonstrafik. Skyltad hastighet är 70 km/h. Bron utgör i dagsläget det enda alternativet för oskyddade trafikanter att ta sig från Vännäs och Vännäsby till närliggande byar på östra sidan av Vindelälven längs väg E12 samt byar längs väg 628. Det parallella vägnätet från Umeå med anslutning öster om Vindelälven slutar vid en järnvägsövergång med gångfålla, strax innan bron.

Mål och syfte med projektet

Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter över Vindelälven vid Vännäsby.

Tidsplan

1 Upphandling omprojektering Vår/sommar 2024

Dokument för E12, Vindelälven vid Vännäsby, gång- och cykelbro

Kontakt

Gerhard Barrestål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 05 12