Logga in
Logga in

Umeåprojektet, Västra länken Öppningen av Västra länken flyttas fram

Trafikverket kommer inte att kunna öppna Västra länken för trafik 30 augusti, som tidigare planerats.

Vi har gjort ytterligare undersökningar i maj och juni och upptäckt att flera brister är mer omfattande än vad vi tidigare sett. Dessa behöver åtgärdas innan vi kan öppna Västra länken och Baggbölebron för trafik.

–Det är självklart trist att behöva skjuta upp trafiköppningen, men vi måste åtgärda alla besiktningsanmärkningar och andra fel som påverkar E12:ans funktion innan vägen tas i bruk. De brister vi nu åtgärdar är bland annat svagheter i vägens bärighet, VA-ledningar som lagts på fel sätt som inte kommer att fungera och skyddet av vattentäktsområdet som måste säkerställas. Alla tillkommande åtgärder och den utökade omfattningen gör att det inte kommer att kunna vara klart sista augusti, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverket kan idag inte med säkerhet säga exakt när vägen kan komma att tas i bruk. 

–Jag hoppas att det inte ska dyka upp några ytterligare fel som vi inte känt till tidigare, men jag kan försäkra er om att vi kommer att göra allt vi kan för att få vägen klar för trafiköppning så snabbt det bara går. Entreprenören kommer att jobba utan semester och avbrott hela sommaren och förhoppningsvis kan vi under senare delen av augusti ge ett mer exakt datum för när vi kan öppna, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

Öppnandet av trafik över Baggbölebron sker samtidigt som entreprenad nio öppnas för trafik.

–Vad gäller Baggbölebron så kommer den inte att öppnas för fordonstrafik förrän hela Västra Länken kan öppnas. Orsaken till det är att vi skulle få en alldeles för hög trafikbelastning på Travbanevägen och Riksvägen förbi Böleäng om inte E 09 är öppen för trafik.

Varför genomför inte Trafikverket besiktningar under byggtiden?

Systemet med kontrollanter är sedan länge något som inte används hos Trafikverket eller de flesta andra beställare av bygg- och anläggningsentreprenader, då det både var väldigt kostsamt och krävde mycket personal med rätt utbildning.  

Branschen tillämpar därför idag ett tillitsbaserat system där de flesta entreprenadföretagen är ISO 9001 certifierade, vilket innebär att de har ett kvalitetsledningssystem med rutiner och kontroller av det egna arbetet som ska säkerställa att det man levererar och att kunden då i slutänden ska få den produkt och kvalitet som han köpt. Dessa system kvalitetskontrolleras med jämna mellanrum av externa kvalitetsrevisorer. NCC är ISO 9001 certifierade.

I våra upphandlingar så ställer vi inte krav på ISO certifiering då det skulle begränsa konkurrensen från bl.a. icke svenska entreprenörer. Däremot så ställer vi liknande krav på hur entreprenörens kvalitetsstyrning ska gå till så att arbetet genomförs på ett säkert sätt, med rätt kompetens och till beställd kvalitet från samtliga leverantörer.

Beställarna, Trafikverket i detta fall, utför stickprovskontroller för att säkerställa att det byggs med rätt kvalitet. I de fall där vi noterat brister i de utförda arbetena så har det påpekats och NCC har då sagt sig ha åtgärdat detta eller, när vi haft skilda uppfattningar, att de velat invänta slutbesiktningen för att få en bedömning då. Vi har också genomfört 47 stycken förbesiktningar löpande under entreprenaden där NCC valt att inte åtgärda alla fel. Systemet med förbesiktningar är till för att man vid slutbesiktning ska ha en färdig anläggning med nästan inga fel och som då kan godkännas. Nu har vi efter sex slutbesiktningar en icke godkänd entreprenad med 625 anmärkningar.

–Arbetssättet är som sagt tillitsbaserat och har hittills fungerat väl i de allra flesta av våra andra entreprenader säger Tomas Ek.