Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 522, Sörmjöle–Åheden, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Vad?

Bygga en gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas längs vägen.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Inbjudan till samråd – planutformning

Väg 522, Sörmjöle–Åheden, gång- och cykelväg

Vi har tagit fram en samrådhandling, och du är välkommen att lämna dina synpunkter på våra planer. 

Samrådstid: 21 september–10 oktober 2022.

Plats för handlingar: På den här sidan under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter via digitalt formulär nedan eller via post till Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge senast 10 oktober 2022. Ange diarienummer TRV 2022/7341.

Om projektet

Vi planerar att bygga en separerad gång- och cykelväg mellan Sörmjöle och Åheden för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan.

Bakgrund

Väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden är smal och kurvig med kuperad terräng och går främst genom ett skogslandskap. I området finns permanentboende, fritidshus, fiskelägen och ett flertal badstränder. Vägen saknar idag en trafiksäker lösning för gående och cyklister som måste röra sig på samma väg som fordonstrafiken. Cykelvägen kommer sträcka sig mellan Lillskärsvägen och Laxvikenvägen.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samråd om planförslag (samrådshandling) 21 september–10 oktober 2022

3 Granskning 2023

4 Preliminär byggstart 2024

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Pia Törrö

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 50