Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 522, Sörmjöle–Åheden, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Vad?

Bygga en gång- och cykelväg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som färdas längs vägen.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Gång- och cykelväg mellan Sörmjöle och Åheden, Umeå kommun

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden i Umeå kommun. Detta gör vi för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter.

Granskningstid: 23 april - 27 maj 2024

Plats för handlingar: Vägplanen med underlag finns tillgänglig hos:

  • Trafikverket Umeå, Storgatan 60
  • Umeå kommun, Skolgatan 31a

Delar av handlingen finns även tillgänglig under "Dokument/Aktuella handlingar" nedan.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 78128 Borlänge, eller till investeringsprojekt@trafikverket.se Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast den 27 maj 2024. Ange diarienummer TRV 2022/7341.

Mer information: Therese Lundin Engbo, projektledare, 010-123 24 67 eller therese.lundin-engbo@trafikverket.se

Om projektet

Vi planerar att bygga en separerad gång- och cykelväg mellan Sörmjöle och Åheden för att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som rör sig längs sträckan.

Bakgrund

Väg 522 mellan Sörmjöle och Åheden är smal och kurvig med kuperad terräng och går främst genom ett skogslandskap. I området finns permanentboende, fritidshus, fiskelägen och ett flertal badstränder. Vägen saknar idag en trafiksäker lösning för gående och cyklister som måste röra sig på samma väg som fordonstrafiken. Cykelvägen kommer sträcka sig mellan Lillskärsvägen och Laxvikenvägen.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samråd om planförslag (samrådshandling) 21 september–10 oktober 2022

3 Granskning Våren 2024

4 Preliminär byggstart Preliminärt 2025

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Therese Lundin Engbo

Telefon: +46 10-123 24 67