Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 523, Stöcke, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 523 i Stöcke.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Granskning av vägplan

GC-väg Stöcke, Umeå kommun

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 523 i Stöcke. Detta gör vi för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter. 

Granskningtid: 2023-01-11 - 2023-02-13 

Plats för handlingar: Vägplanen med plan-och miljöbeskrivning finns tillgänglig hos:

  • Trafikverket Umeå, Storgatan 60
  • Umeå kommun, Skolgatan 31a

Delar av handlingen finns även tillgänglig på denna sida under "Granskningshandling".

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se. Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast 2023-02-13. Ange diarienummer TRV 2022/28190.

Mer information: Therese Lundin Engbo, projektledare, 010 - 123 24 67 eller therese.lundin-engbo@trafikverket.se

Om projektet

Vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter i Stöcke. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 523 på följande platser:

  • mellan Stöcksjö Tallskogsväg och idrottsplatsen (där befintlig gång- och cykelväg upphör)
  • från där befintlig gång- och cykelväg slutar i södra Stöcke och cirka 200 meter söderut till Norbäcksvägen.

I samband med att vi bygger gång- och cykelvägen kommer vi även att bygga säkra passager för oskyddade trafikanter. Mopedtrafik kommer att vara tillåten på de båda gång- och cykelvägarna.

Tidsplan

1 Tidigt samråd 10–31 mars 2022

2 Samrådshandling 28 september–19 oktober 2022

3 Granskning av vägplan planerad 11 januari –13 februari 2023

4 Preliminär byggstart 2024

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Therese Lundin Engbo

Telefon: +46 10-123 24 67