Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 791, Krångfors, ny väg

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Vi planerar att flytta vägen för det ena området.

Vad?

Flytt av väg.

Varför?

För att säkerställa vägens funktion och undvika risk för ras och skred.

Nuläge

Planering. Granskning av vägplan februari 2023.

GRANSKNING AV VÄGPLAN

Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder, Skellefteå kommun

Vi planerar för ombyggnad av väg 791 genom Krångfors för att säkerställa vägens funktion på grund av risk för ras och skred. Vägplanen innefattar även indragning av del av befintlig väg från allmänt underhåll. Läs mer om våra förslag och hör gärna av dig till oss med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 1 februari - 28 februari 2023.

Plats för handlingar: Underlaget finns tillgängligt på webben under Dokument, på
Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå och hos Skellefteå kommun, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 28 februari 2023. Ange ärendenummer TRV 2017/73824.

Delgivning: Vägplanen berör gemensamhetsanläggningen Skellefteå Skråmträsk GA:4 som saknar känd delägarkrets. Trafikverket informerar om möjligheten till granskning genom denna annons.

Mer information: se kontaktruta.

Om projektet

Längs väg 791 genom Krångfors finns två riskområden där slänterna ner mot Skellefteå älv är instabila. De två områdena utgörs av en cirka 50 meter respektive 250 meter lång sträcka. Längs det ena riskområdet finns det spår av skred de senaste åren.

För att säkerställa vägens funktion och undvika framtida risker för ras och skred har vi utrett olika lösningar. Det alternativ som vi jobbar vidare med för den längre sträckan är att flytta vägen bort från riskområdet, för att istället gå norr om fastigheterna. Granskning av vägplanen sker i februari 2023.

Byggstart beräknas preliminärt till 2024.

Tidsplan

1 Granskning av vägplan 1-28 februari 2023

2 Byggstart Preliminärt 2024

3 Klart Preliminärt 2025

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36