Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 855, Klemensboda–Brutorp, bärighetsåtgärder

Vi planerar att höja standarden på väg 855, delen Klemensboda–Brutorp. Det gör vi för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi ska utföra bärighetshöjande åtgärder, åtgärda tjälskador och vandringshinder för bland annat utter.

Varför?

Vi gör detta för att ska skapa en väg med god tillgänglighet, kvalitet och användbarhet.

Nuläge

Vi tar fram förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör.

Om projektet

Väg 855 mellan Klemensboda och korsningen väg 791 mot Forsbacka är en viktig länk för näringslivet och ska rustas upp för att klara bärighetsklass 4 (BK 4). Vägar med bärighetsklass 4 tillåter fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt.

Vägen är i dag i dåligt skick med omfattande bärighetskador, ojämnheter och tjälsprickor. Vi planerar att påbörja arbetena med vägen tidigast i oktober 2024 och vara färdiga till september 2026. Under denna tid kommer sträckan förstärkas och tjälskador åtgärdas, som en del i detta arbete kommer vi bland annat byta vägtrummor och återställa funktionen på dikena.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Byggstart 2025

2 Klart September 2026

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30