Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 855, Skellefteå-Myckle, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en belyst gång- och cykelväg i Myckle. Den nya vägen sträcker sig från befintlig kommunal gång- och cykelväg vid korsningen Tunnelvägen/Bolidenvägen och cirka 2,7 km in genom tätorten Myckle.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Skellefteå och Myckle.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi har inlett arbetet med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Väg 855 är den enda genomfartsvägen som knyter samman Myckle med Skellefteå. Det finns ett behov att kunna färdas till fots och med cykel längs vägen för att ta sig mellan bostäder och de målpunkter som finns i området. I dagsläget upplevs vägen som smal och otrygg för gående och cyklister, eftersom de delar vägutrymmet med fordonstrafiken på större delen av sträckan.

Den nya vägen ska förbättra trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs sträckan och bedöms öka attraktiviteten för ett aktivt resande med gång och cykel.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Hösten 2024

2 Samrådsmöte (samrådshandling) Preliminärt våren 2025

3 Granskning av vägplan Preliminärt hösten 2025

Kontakt

Malin Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-124 28 83