Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 363, Pendlingsstråket Vindeln–Umeå, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi vill förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 363 mellan Vindeln och Umeå. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter.

Vad?

Åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Varför?

Oskyddade trafikanter har behov av ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet då de i nuläget måste röra sig oskyddade på väg 363 på vissa sträckor.

Nuläge

Haddingen: Pågår, färdig juni 2024. Gång- och cykelväg Forslunda-Hissjö: Vägplanen ligger för fastställelse hos planprövning.

Om projektet

Vägsträckan mellan Vindelns kommun och Umeå kommun är cirka 55 kilometer lång och är en del av länets viktigaste transport- och pendlingsstråk. Under de senaste åren har hastighetssänkningar genomförts på grund av bristande trafiksäkerhet. De boende längs vägen har behov av ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet då de i nuläget måste röra sig oskyddade på väg 363 på vissa sträckor. Trafiken på väg 363 är tät med många tunga fordon.

Planerade och genomförda åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten och framkommligheten för oskyddade trafikanter genomför vi flera åtgärder läng sträckan. 

Hissjö
Sommaren 2022 färdigställde vi flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten i Hissjö. Gång- och cykelvägen har förlängts cirka 500 meter. Vid infarterna till Hissjö längs väg 363 har två portaler/entréer anlagts för att markera att du som trafikant kommer in i ett samhälle. Övergångsstället intill livsmedelsbutiken har hastighetssäkras och busshållplatsen intill övergångsstället har omarbetas något för att klara angörande trafik.

Återstår i projektet:

  • Haddingen, pågår, färdig juni 2024.
  • Gång- och cykelväg, Forslunda-Hissjö, planerad byggstart 2025.

Haddingen

I Haddingen breddar vi väg 363 och bygger en kanststensbunden belyst gång- och cykelväg. I början och slutet av samhället bygger vi busshållplatser med anslutningar. Busshållplatserna kommer bland annat att ha taktila stråk och glaskur när de är färdiga. 

Korta fakta - Haddingen

Vad: Anläggande av gång- och cykelväg samt busshållplatser med tillhörande anslutningar.
Varför: Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Nuläge: Byggarbete pågår, startade i juni 2023.
Färdigt:  Juni 2024.

Forslunda - Hissjö

Vi planerar att bygga en 8 km lång gång- och cykelväg från Forslunda till Hissjö. Delen genom Håkmark innefattar även en nybyggnad av väg 363 och viss fordonstrafik kommer att tillåtas på gång- och cykelvägen genom Håkmark för att möjliggöra för fastighetsägare att få åtkomst till sina fastigheter. 

Korta fakta - Forslunda - Hissjö

Vad: 8 km gång- och cykelväg Forslunda - Hissjö. Ny del av väg 363 i Håkmark.
Varför: Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Nuläge: Vägplan, ska in till planprövning inom kort. 
Byggstart: Planerad byggstart 2025.

Aktuellt

Haddingen i vinter
Gång- och cykelvägen i Haddingen kommer inte att vara i drift i vinter. Det innebär att den inte kommer att halkbekämpas eller snöröjas.

De tillfälliga busshållplatserna kommer att vara i drift tills de nya, ordinarie glaskurerna, är på plats.  

Tidsplan

Byggstart juni 2023, färdig juni 2024.

Vägplanen ligger för fastställelse hos planprövning. Planerad byggstart 2025.

Dokument för väg 363, pendlingsstråket Vindeln - Umeå

Kontakt

Jenny Heldestad

Projektledare Haddingen

Telefon: +46 10-123 40 15

Joonas Lämsä

Projektledare Forslunda-Hissjö

Telefon: +46 10-123 57 40