Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 363, Pendlingsstråket Vindeln–Umeå, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi vill förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 363 mellan Vindeln och Umeå. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter och bättre för pendlingstrafiken.

Vad?

Åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och förkortad restid.

Varför?

För att vägen är ett viktigt pendlingsstråk för godstrafik och yrkespendlare. Oskyddade trafikanter har behov av ökad trafiksäkerhet.

Nuläge

Haddingen: Byggstart prel. 2023. Gång- och cykelväg Forslunda-Hissjö: Framtagande av vägplan pågår, byggstart preliminärt 2024.

Om projektet

Vägsträckan mellan Vindelns kommun och Umeå kommun är cirka 55 kilometer lång och är en del av länets viktigaste transport- och pendlingsstråk. Under de senaste åren har hastighetssänkningar genomförts på grund av bristande trafiksäkerhet. Pendlingstrafiken har behov av ökad trafiksäkerhet och förkortad restid. De boende längs vägen har behov av ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet då de i nuläget måste röra sig oskyddade på väg 363 på vissa sträckor. Trafiken på väg 363 är tät med många tunga fordon.

Planerade och genomförda åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, samt förbättra säkerhet, framkomlighet och restid för arbetspendling och godstrafik har vi undersökt olika förslag på åtgärder.

Sommaren 2022 färdigställde vi flera åtgärder för att öka trafiksäkerheten och förbättra tillgängligheten i Hissjö. Gång- och cykelvägen har förlängts cirka 500 meter. Vid infarterna till Hissjö längs väg 363 har två portaler/entréer anlagts för att markera att du som trafikant kommer in i ett samhälle. Övergångsstället intill livsmedelsbutiken har hastighetssäkras och busshållplatsen intill övergångsstället har omarbetas något för att klara angörande trafik.

Aktuellt nu:

  • Haddingen, byggstart preliminärt 2023.
  • Gång- och cykelbanan, Forslunda-Hissjö, byggstart preliminärt 2024.

Haddingen

I Haddingen planerar vi att anlägga en gång- och cykelväg längs väg 363. Idag färdas oskyddade trafikanter på väg 363. I början och slutet av samhället planerar vi att bygga busshållplatser med anslutningar, detta för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Korta fakta - Haddingen

Vad: Anläggande av gång- och cykelväg och busshållplatser med tillhörande anslutningar.
Varför: Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Nuläge: Framtagande av bygghandling.
Byggstart: Preliminärt 2023.

Forslunda - Hissjö

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg från Forslunda till Hissjö.

Korta fakta - Forslunda - Hissjö

Vad: Gång- och cykelväg Forslunda - Hissjö
Varför: Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.
Nuläge: Vägplan, ska in till planprövning inom kort. 
Byggstart: Preliminärt 2024.

Tidsplan

Just nu arbetar vi med att ta fram bygghandlingen, preliminär byggstart 2023.

Framtagande av vägplan pågår, byggstart preliminärt 2023.

Dokument för väg 363, pendlingsstråket Vindeln - Umeå

Kontakt

Pia Törrö

Projektledare

Telefon: +46 10-123 04 50


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Pia Törrö
Kommunikatör
Anna-Karin Boström