Logga in
Logga in

Västernorrland E14, framtida läge

För att förbättra trafiksituationen längs E14 i Sundsvallsområdet utreder vi en alternativ framtida dragning. Två av vägarna vi tittar på är Hulivägen och Timmervägen.

Vad?

Vi utreder en ny dragning (lokalisering) av E14 i och utanför Sundsvall.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten på Bergsgatan och de övriga delarna av E14 i Sundsvallsområdet.

Nuläge

Trafikverket fortsätter att utreda dragningen av E14 genom Sundsvall under 2022.

Om projektet

Den del av E14, som går genom centrala Sundsvall är inte anpassad till dagens standardkrav för trafikleder. I rusningstrafik blir det ofta köbildning och vägen har brister ur trafiksäkerhet. Ur miljösynpunkt finns också brister gällande buller, luftkvalité och vibrationsstörningar.

Vi utreder en ny lokalisering av E14 och vad en sådan skulle betyda för trafiksituationen på E14 i och strax utanför Sundsvall, och vilken sträckning som skulle vara mest lämplig. Ändamålet med att hitta en ny lokalisering är att ta fram en hållbar anläggning för E14 genom eller förbi Sundsvall som leder till god stadsmiljö med ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga transportslag.

Vi har tittat på flera alternativ för framtida dragning av E14. Just nu återstår tre alternativ norr om Sundsvall; via Hulivägen, nybrytning i Bosvedjan eller via handelsområdet i Birsta.

Projektet omfattar endast utredningsåtgärder, det finns i dagsläget ingen finansiering för att genomföra eventuella förändringar som projektet kommer fram till.

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet Åre-Storlien. E14 ingår också i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Tidsplan

Här kan du läsa om vad som händer i arbetet med att välja en framtida dragning av E14 genom eller förbi Sundsvall.

Den befintliga samrådshandlingen kompletteras med ytterligare utredningar och fördjupningsmaterial.

Vi ställer ut den kompletterande samrådshandlingen och samlar in synpunkter på den.

Vi väljer vilken korridor vi kommer att gå vidare med.

Dokument

Kontakt

Ulrika Sundgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 98