Logga in
Logga in

Västernorrland E14, framtida läge

Vi utreder en ny framtida dragning av E14 för att skapa en bättre trafiksituation i Sundsvallsområdet. Just nu tittar vi på fyra olika dragningar i Sundsvall.

Vad?

Vi utreder en ny dragning (lokalisering) av E14 i Sundsvall.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten längs E14 i Sundsvallsområdet.

Nuläge

Vi har utrett en ny sträckning av E14 i Sundsvall. Mellan den 28 november 2022 och 17 februari 2023 ställer vi ut handlingen på samråd.

Om projektet

Mellan den 28 november 2022 och 17 februari 2023 pågår samråd inför val av lokalisering. Du hittar delar av handlingen under fliken dokument. Du kan också ta del av vår digitala samrådsportal.

Delen av E14, som går genom centrala Sundsvall är inte anpassad till dagens standardkrav för trafikleder. Rusningstrafik innebär ofta köbildning och har brister i trafiksäkerheten. Även ur miljösynpunkt visar nuvarande dragning brister, med buller, dålig luftkvalité och vibrationsstörningar.

Trafikverket utreder sedan några år en ny lokalisering av E14 i Sundsvall. Vi tittar på vad en ny dragning skulle betyda för trafiksituationen och vilken sträckning som skulle vara mest lämplig. Målet med utredningen är att hitta en hållbar dragning som är den bästa för stadsmiljön och samtidigt ger ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för alla som vistas på och bredvid vägen.

Projektet har haft två samråd där vi ställt ut vår utredning och bett myndigheter, organisationer och de som bor och verkar i Sundsvall att komma med synpunkter. Efter samråden har vi kompletterat och justerat utredningen och innan vi nu gör ett slutligt val av dragning har nu alla ännu en möjlighet att tycka till.

Utredningen är väldigt omfattande och komplex. Trafikverket har lyssnat på inkomna synpunkter och tittat på en mängd parametrar där samhällsnyttan väger tungt. Det material som vi nu ställer ut under vårt tredje samråd är en samrådshandling inför ställningstagande med fyra olika korridorer. Vi har ännu inte fattat ett beslut.

Karta med korridorval

Översiktskarta med korridorval (png, 3,92 MB)

Målet efter samrådstiden är att göra ett val av korridor, men det saknas i dagsläget finansiering till att bygga en ny sträckning av E14. Projektet finns inte med i regeringens nationella transportplan för de kommande 12 åren. Först när det finns pengar i den nationella transportplanen kommer vi att påbörja arbetet med nästa steg.

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet Åre-Storlien. E14 ingår också i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Välkommen till samråd

Mellan den 28 november 2022 och den 17 februari 2023 pågår samråd i E14 framtida läge i Sundsvall.

Frågor och svar

E14 genom Sundsvall är hårt trafikbelastad och har brister ur både framkomlighets –, trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Speciellt under rusningstid blir det långa köer och det tar tid för både fordon och gång- och cykeltrafikanter att ta sig fram. Det innebär att det finns risker för negativa effekter på människors hälsa.

Genom att flytta E14 från centrum kan Bergsgatan byggas om till en kommunal stadsgata, vilket i sin tur skulle få positiva effekter på miljön och därmed på människors hälsa.

Just nu är vår utredning ute på samråd. Det innebär att föreningar, myndigheter, andra organisationer och privatpersoner har möjlighet att tycka till om utredningen. Samrådet pågår mellan den 28 november 2022 och 17 februari 2023.

 

Efter samrådet ska vi besvara alla synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter ska vi fatta ett beslut om val av korridor för E14:s framtida dragning. Beslutet går inte att överklaga.

Det är viktigt att betona att det i dagsläget inte finns någon finansiering till att bygga en ny sträckning av E14 i Sundsvall. Projektet finns inte med i transportplanen för de kommande 12 åren. Det är först när det finns pengar öronmärkta från regeringen i den nationella planen som vi kan ta nästa steg.

Vid halvårsskiftet 2023.

En ny lokalisering av vägen i sig löser inte bristerna på Bergsgatan. Om vi flyttar vägen är det möjligt att bygga om Bergsgatan till en stadsgata, vilket skulle vara en del av lösningen för att få en bättre stadsmiljö.

Det beror på slutdestination och hur Bergsgatan är utformad i framtiden.

Ja. Det finns med i våra beräkningsmodeller.

Valet i sig kommer inte att innebära en förändring jämfört med i dag. Trafiken ökar inte i och med ett korridorval.

När det finns pengar avsatta och vi kan fortsätta arbetet med att ta fram en vägplan kommer vi att göra en bullerutredning där vi tittar på respektive fastighet mer detaljerat.

När Trafikverket bygger om eller bygger ny väg har vi krav på hur höga bullernivåer får vara.

Vi har tagit hänsyn till nya förutsättningar. Bland annat att det nu finns ett beslut om Logistikparken i Sundsvalls hamn, att räddningstjänsten ska flytta och att bostadsområdet Katrinehill inte är aktuellt.

Vi har också tagit bort korridor S1, utrett hastigheterna i respektive korridor, tagit fram en barnkonsekvensbeskrivning och uppdaterat handlingen med nya trafikprognoser. Dessutom har vi gjort en ny samlad effektbedömning (samhällsekonomiskt beslutsunderlag).

För att exemplifiera hur en utformning skulle kunna se ut. Detta tror vi ökar förståelsen för projektet.

Vi bedömer inte att sjukhuset kommer att utsättas för en ökad risk avseende farligt gods. Avståndet från N+N1 till sjukhuset är som närmast cirka 300 meter. Sjukhuset har dessutom nödstoppssystem som gör att ventilationen kan stängas av för att förhindra brandgaser, rök eller eventuella kemiska utsläpp att tränga in i byggnaden.

I samtrådsredogörelsen kommer alla synpunkter på grund av GDPR att avpersonifieras och sedan besvaras. Samrådsredogörelsen beräknas vara klar under våren eller försommaren 2023. Handlingen kommer att publiceras på vår webbplats när den är färdig.

Kostnaden skulle överstiga nyttan med vägen. Alternativ S1 skulle innebära en mycket hög byggkostnad eftersom vi skulle behöva bygga många broar och tunnlar. Dessutom går S1 genom många rekreationsområden.

Enligt våra kalkyler ser prislapparna ut så här (prisnivå januari 2022):

0+ Bergsgatan: 141 miljoner kronor

N+N1: 998 miljoner kronor

N+N2: 877 miljoner kronor

N+N3: 749 miljoner kronor.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa om vad som händer i arbetet med att välja en framtida dragning av E14 i Sundsvall.

Den befintliga samrådshandlingen kompletteras med ytterligare utredningar och fördjupningsmaterial.

Vi ställer ut den kompletterande samrådshandlingen och samlar in synpunkter på den.

Vi väljer vilken korridor vi kommer att gå vidare med.

Dokument

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Sara Gidlund
Kommunikatör
Sandra Högman