Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Gideåbacka, flytt av anslutning till virkesterminal

Vi ska flytta anslutningen till virkesterminalen med 250 meter. Detta gör vi för att korsningen på E4 i höjd med Gideåbacka ska få bättre sikt och bli mer trafiksäker.

Vad?

Flytta anslutningen till virkesterminalen 250 meter västerut.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Förberedelser inför samråd (skede samrådshandling) pågår.

Om projektet

På E4 i höjd med Gideåbacka kommer vi att flytta anslutningen till virkesterminalen 250 meter. I nuvarande korsningspunkt är sikten skymd i södergående riktning, vilket utgör en risk för upphinnandeolyckor då norrgående trafik snabbt kommer upp bakom tung trafik som svänger ut på E4.

Det nya korsningsläget ligger på en plats där sikten är bättre åt båda håll. Tung trafik som svänger ut på E4 får därmed längre tid på sig att svänga och komma upp i fart. Effekten blir en mer trafiksäker korsning, både för utsvängande tung trafik och trafikanter som färdas på E4.

Under byggtiden kan mindre störningar uppstå för trafik på E4, i övrigt bedöms byggnationen inte ha någon negativ påverkan för närboende och trafikanter.

Tidsplan

1 Samråd (samrådshandling) Sommaren 2024

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Tidig höst 2024

3 Granskning av vägplan Senhösten 2024

4 Fastställelse av vägplan Våren 2025

5 Byggstart Preliminärt sommaren 2025

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Karta i större format (png, 580 kB)

Kontakt

Mikael Backebjörk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 46