Logga in
Logga in

Västernorrland E4 Örnsköldsvik, Veckefjärden, bärighetsåtgärder

Väg E4 vid Veckefjärden, ca 4 km väster om Örnsköldsviks centrum har dålig bärighet och brister i stabiliteten. Vi planerar att förbättra vägen och undersöker nu vilken metod som fungerar bäst.

Vad?

E4 vid Veckefjärden ska byggas om med byggstart tidigast 2027. Vi provar på plats vilken metod som bäst löser problemen och gör mindre åtgärder på vägen för att minska störningar.

Varför?

Sträckan har dålig bärighet och det finns brister i vägens stabilitet.

Nuläge

Vi undersöker markförhållandena och bygger ett provområde vid vägen där ska vi göra provpålningar, provborrningar och installera mätutrustningar.

Om projektet

E4 vid Veckefjärden, cirka 4 kilometer väster om Örnsköldsviks centrum har dålig bärighet och ovanligt dåliga förhållanden i marken för att bygga och ha väg på. Sträckan har dränerats och vi har installerat larmsystem under 2022 för att hålla sträckan under bevakning. Höga vattennivåer eller tjällossning kan försämra ytterligare. Vi följer våra mätpunkter väldigt noga för att kunna agera och åtgärda i förebyggande syfte för att minimera störningar.

Sommaren 2023 undersöker vi markförhållandena längs sträckan och bygger ett provområde i anslutning till vägen för att kunna göra provpålningar, provborrningar och installera mätutrustningar. Det gör vi för att se om planerad metod för vår åtgärd verkligen fungerar i de lite speciella förhållanden som råder på platsen.

Undersökningar för en bättre E4 vid Veckefjärden

Mätningar och prover är gjorda under vecka 22 och 23 och schaktarbeten under juni månad. I mitten av augusti 2023 återupptas arbetet med att trycka ner träpålar med grävmaskin och göra en geonätsarmerad provbank med mätutrustning som ska ge oss underlag i val av metod och omfattning.

Periodvis kommer ett körfält på E4 i södergående riktning att behöva stängas av och arbetena planeras att utföras under dagtid på vardagar för att minska påverkan för närboende.

Tidplan

1 Mindre åtgärder och undersökning av markförhållanden 2023

2 Ombyggnation 2027–2028

Kontakt

Håkan Boström

Telefon: +46 10-123 07 70