Logga in
Logga in

E4 Härnösand Tyck till om våra planer att förbättra trafiksäkerheten längs E4 genom Härnösand

Vi planerar att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister. Dina synpunkter på förslaget är viktiga. Vi bjuder in till samråd 18 maj - 17 juni 2022 med ett informationsmöte 31 maj kl.16-19.

Det finns brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet längs den trafikerade europavägen genom Härnösand som behöver åtgärdas. Vi tittar nu på tänkbara åtgärder längs en sträcka på cirka två kilometer, mellan 50 skylten i söder vid Lövudden och infarten till Sida strax norr om Sjukhuset.  

- Trottoaren är mycket smal och en separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för dem som går och cyklar att röra sig säkert längs vägen. Det gör det också svårt att snöröja och hålla gångvägar framkomliga vintertid. De åtgärder vi utreder ska förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten, berättar projektledare Sara Gidlund och fortsätter.

- För att förbättra framkomligheten tittar vi på möjligheten att bygga en cirkulationsplats i korsningen vid Gulf. Här tittar vi även på möjligheten att förlänga gång- och cykelvägen från Kiörningsskolan fram till en ny cirkulation för att förbättra trafiksäkerheten för de som rör sig längs vägen.

Det kan kännas otryggt att korsa europavägen längs denna sträcka. Vi tittar därför på olika lösningar som gör att det ska bli både tryggare och säkrare att passera vägen.

- Vi utreder bland annat gång- och cykelpassager som ger en hastighetsdämpande effekt. Vi planerar också att förbättra busshållplatserna  vid Gulf och Lövudden och skapa bättre tillgänglighet till dem.

Vi bjuder nu in till samråd och du kan ta del av samrådsmateterialet här på webben under Dokument/Aktuella handlingar från onsdag den 18 maj. Fram till fredag den 17 juni kan du lämna synpunkter. Du kan lämna dem skriftligen i brev, via e-post eller digitalt via ett formulär som finns tillgänglig här på webbsidan hela samrådsperioden.

Viktigt med samråd

Att ta fram en vägplan med förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten längs denna sträcka genom Härnösand är en lång process. Under denna planprocess kommer vi att ha samråd med berörda fastighetsägare, allmänhet, berhörda organisationer och myndigheter som alla är en viktig del i framtagandet av vägplanen.

- Första tillfället för samråd hade vi under september förra året och detta samråd pågår fram till  17 juni i år med ett samrådsmöte på Härnösands teater den 31 maj. Vi bjuder in till öppet hus mellan klockan 16.00 och 19.00 och håller en allmän presentation klockan 17.30. Varmt välkommen.

Samrådet med inbjudan till samrådsmötet annonseras i Tidningen Ångermanland lördag 14 maj och på projektets webbsida. 

- Vi är tacksamma om du har information om förutsättningarna genom södra delen av Härnösand att delge oss. Det är viktigt för oss att få in synpunkter så tveka inte att höra av dig till oss med information, hälsar Sara.

Under våren 2021 inledde vi fältundersökningar, miljö och geotekniska undersökningar för att inhämta information. Processen med att ta fram en vägplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar 2023. 

Kontakt

Sara Gidlund

Telefon: +46 10-123 57 84