Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Sundvallsbron - säkerhetsskydd

Vi monterar säkerhets-/suicidskydd på Sundsvallsbron för att förhindra personer från att omkomma eller skadas allvarligt. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för trafiken på E4.

Vad?

Vi monterar säkerhets-/suicidskydd på Sundsvallsbron. Räcken sätts upp på både västra och östra sidan på bron.

Varför?

För att förhindra personer från att omkomma eller skadas allvarligt. Vi arbetar för att öka säkerheten i transportsystemet. Åtgärden är en del i ett större arbete inom Trafikverket

Nuläge

Vi beräknar att arbetet fortgår till och med november 2024. Cirka 3,5 kilometer räcke ska monteras. E4-trafik begränsas till ett körfält i varje körriktning. Risk för köbildning.

Om projektet

Åtgärden är en del i ett större arbete inom Trafikverket, där flera broar ingår. Sundsvallsbron är prioriterad utifrån att den ligger tätortsnära, har hög befolkningstäthet samt en gång- och cykelbana.

Varje liv som kan räddas är värdefullt. Vi vill förhindra människor från att omkomma i transportsystemet, både förhindra suicid och att någon genom olyckshändelse faller från bron.

Trafikverket arbetar för att öka säkerheten i transportsystemet. Omsorgen om människors liv och hälsa är ett absolut krav vid vägtransportsystemets utformning och funktion. Det finns ett mål om att antalet omkomna inom vägtransportområdet ska minska mellan år 2020 och 2030.  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra befintlig infrastruktur.  

 

Fakta om säkerhetsskyddet

Vi har undersökt olika alternativ utifrån flera aspekter såsom säkerhet, hänsyn till vind, räddningsinsats, underhåll, drift och design. Vi har kommit fram till ett två meter högt räcke som vi sätter på östra vägsidan ovanför det ordinarie räcket. På gång- och cykelbanan byter vi ut ordinarie räcke vilket underlättar snöröjningen jämfört med det finmaskiga nätet som är där idag. På denna sida blir totalhöjden två meter över kantbalken.

Fokus har varit funktionen, att räcket ska förhindra fall/hopp från bron för att undvika att personer skadar sig allvarligt eller omkommer. Utformningen med böjt räcke upp till gör den svår att klättra på.

Frågor och svar

Sundsvallsbron öppnades i december 2014.  Det gjordes en riskbedömning tidigt, i samband med att Sundsvallsbron skulle byggas för nya E4, förslaget var att förbereda för montage av nät. Förberedelser för montering av säkerhets-/suicidskydd gjordes, men sedan bron färdigställdes har alternativen för skydd utretts ytterligare i en förprojektering. År 2020 påbörjades utredningen av säkerhets-/suicidskydd på bron. Utredningen kom fram till att ett vertikalt skydd ska byggas. Förslaget grundar sig på flera faktorer och är anpassat för en befintlig anläggning utifrån Sundsvallsbrons specifika förutsättningar när det gäller teknik, dimensionering, hänsyn till vind, belastning, underhåll, drift, arkitektur, säkerhet och eventuella räddningsinsatser.

Den är cirka 40 meter hög.

Fokus har varit funktionen, att räcket ska förhindra fall/hopp från bron för att undvika att personer skadar sig allvarligt eller omkommer. Utformningen gör den svår att klättra på.

Vi bedömer inte att räckena ska skymma utsikten, det är ganska långt från boende. Vi bygger säkerhets-/suicidskydden för att rädda människoliv. I den mån det går har de anpassats till övrig miljö och genomsiktlighet. 

En forskningsrapport "Suicid vid broar i Sverige (2023)", Nationellt centrum för suicidforskning och prevention visar att suicidskydd på Angeredsbron, Älvsborgsbron, Västerbron och Alnöbron haft en tydlig suicidpreventiv effekt, en minskning på 83%.

Tidsplan

Observera att tiderna är preliminära.

Planerad arbetstid för montering av säkerhets-/suicidskydd. Under arbetets gång begränsas framkomligheten för E4-trafiken till ett körfält i båda körriktningarna. Räkna med köbildning morgon och eftermiddag.