Logga in
Logga in

Västernorrland Sundsvall, tillgänglighet och resecentrum

Vi planerar att bygga om spåren och perrongerna på Sundsvalls Centralstation. Det gör vi för att öka möjligheterna till resandeutbyte och pendling samt för effektivare godshantering.

Vad?

Persontåg och godståg skiljs åt med en ny direktanslutning från Ostkustbanan i den sydöstra delen till godsbangården. Nya perronger och en ny gångbro över spåren för resenärer.

Varför?

Ombyggnationen ska förbättra tillgängligheten för resandeutbyte, förbättra bytestider mellan tågavgångar, öka trafiksäkerheten för resenärerna och skapa effektivare godshantering.

Nuläge

Vi tar fram bygghandling. Vinnaren i arkitekttävlingen för en gångbro till de nya perrongerna, blev den 20 december 2022 Portamento. Vi upphandlar entreprenör.

Om projektet

Syftet är att öka tillgängligheten för resandeutbyte både inom och mellan trafikslag, förbättra bytestider mellan tågavgångar samt öka trafiksäkerheten för resenärerna. Vi tittar på hur resenärerna, som idag går över spåren, ska ta sig till perrongerna på ett planskilt och säkert sätt. Perrongerna ska både breddas och förlängas så att fler och längre tåg kan stå inne samtidigt vilket gör det möjligt att hantera fler resande. 

Med ombyggnationen är det möjligt att sex persontåg kan stanna samtidigt vid resecentrum. Kapaciteten förstärks genom att godstrafiken samtidigt får ett eget spår genom stationsområdet.

Vi planerar för ett nytt dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. den 12,5 km långa sträckan delas in i etapper. Första etappen bygger vi mellan Kubikenborg och in mot centralstationen. Godstrafiken skiljs då från persontrafiken med en ny anslutning söderifrån in på godsbangården.

Angränsande projekt

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Vi tar fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör.

Vi planerar att upphandla entreprenör för flera uppdrag

  • Mindre järnvägsarbeten och markarbeten. Byggstart våren 2023 
  • Förberedande arbeten på Västra station. Byggstart 2024
  • Sundsvall bangård och dubbelspår Kubikenborg  - Sundsvall C. Byggstart våren 2025

Beräknad byggtid. Arbetet är indelat i etapper och samordnas med dubbelspårsutbyggnaden:

  • Mindre Järnvägsarbeten och markarbeten våren - hösten 2023
  • Järnvägsarbeten på bangården, mark och plattformsarbeten våren 2025 - 2029

Kontakt

Ulrika Sundgren

Tf projektchef

Telefon: +46 10-123 88 98

Göran Ahlenius

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 52