Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 562, Njurunda - Sundsvall ombyggnad

Väg 562, gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall, anpassas till det lokala huvudvägnätet. I ombyggnationen ingår nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser.

Vad?

Vägen byggs om till lokalväg med en separat gång- och cykelbana och bättre tillgänglighet till busshållplatser. Vi förbättrar framkomligheten med cirkulationsplatser.

Varför?

Vägens standard anpassas så att den kan fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

GRK är entreprenör. Ledningsarbeten i Bredsand och Kvissleby begränsar framkomligheten till och med andra veckan i april 2023. Räkna med kö under rusningstid.

Om projektet

Vägen har tidigare varit en europaväg med en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon och idag beräkas cirka 4000 fordon trafikera vägen. Nu blir den en lokalväg med ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som exempelvis går och cyklar längs vägen. Ombyggnationen genomförs i etapper, läs mer om delsträckorna längre ner på sidan.

Bakgrund

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrev Trafikverket ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar. 

Eftersom vägsträckan mellan Njurundabommen och Sundsvall ska delas upp i statlig och kommunal ägo var det tänkt att kommunen skulle medfinansiera ombyggnationen. I samband med diskussioner kring avgift för persontrafik på Sundsvallsbron gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket som gav Sundsvall infrastruktursatsningar för cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen. Kommunen har tagit över vägen som nu är en stadsgata genom centrala Sundsvall och när den slutliga ombyggnationen är klar ska kommunen ta över sträckan mellan Stockvik och centrala Sundsvall.

Lokalvägens utformning

Vägen blir något smalare med plats för en separat gång och cykelväg som får LED-belysning. Vi förbättrar busshållplatserna längs sträckan och tillgängligheten till dem. Framkomligheten förbättras med cirkulationsplatser vid de trafikljusreglerade korsningarna i Bredsand och Kvissleby.

I samband med ombyggnationen ska industrispåret från Rosenborgskajen, tidigare södra kajen, rivas. Vi bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport som ska gå under väg 562, i höjd med Cementa, närmare cirkulationsplatsen till oljehamnen och Björneborgsgatan. 

Det planerade dubbelspåret på Ostkustbanan mellan Dingersjö och Sundsvall påverkar till viss del ombyggnaden av väg 562. En kortare sträcka mellan korsningen mot Tunavägen i Nolby och cirka 500 meter mot centrala Kvissleby kommer att åtgärdas i samband med dubbelspårsbyggnationen.

Delsträckor

Följande delsträckor av väg 562 berörs av anpassningar:

Vi har gjort trafikmiljön tydligare för biltrafiken och gjort det tryggare för gående och cyklister att ta sig fram längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum. Vi har förbättrat framkomligheten och trafiksäkerheten med gång- och cykelvägar och tryggare passager över vägen. Njurundavägen har också fått en ny bro över Åbäcken där vi även underlättat för uttern att ta sig fram under bron.  Centrumupprustningen i Njurundabommen blev klar juli 2021.

Första etappen i ombyggnationen av den gamla Europavägen. Sträckan som är 2,1 kilometer lång har anpassats till en lokalväg med separat gång- och cykelbana, ny belysning och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser. Ombyggnationen har gjort det möjligt att bygga en ny mötesstation på Ostkustbanan i anslutning till Njurunda resecentrum. Etappen blev klar 2019.

Det här är den sista delsträckan i ombyggnationen av väg 562 med byggstart våren 2022. 

Sträckan är cirka 12 kilometer lång och sträcker sig mellan Sundsvalls resecentrum och strax söder om Kvissleby centrum, cirka 500 meter norr om korsningen med väg 568/Tunavägen. Vägen byggs om med undantag av en kortare del mellan trafikplats Skönsmon och Kubal som byggdes om i samband med att nya E4 byggdes.

Strax söder om Sundsvalls resecentrum passerar väg 562 över industrispåret till Kubal. I ombyggnationen av vägen ska vi riva industrispåret på rosenborgskaj, tidigare södra kajen, och bygga en ny järnvägsanslutning till Kubal med en ny järnvägsviadukt över industrispåret. Den nya viadukten placeras i höjd med Cementa, något längre söderut än befintlig järnvägsviadukt. Arbetena kommer att begränsa framkomligheten för den passerande trafiken. 

 

 

 

Den gamla Europavägen genom centrala Sundsvall har omvandlats till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer planteringar och gröna ytor, fler mötesplatser, ny belysning och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan mellan torget och inre hamnen. Ombyggnationen bidrar till en tillgänglig och trafiksäker stadsmiljö för alla trafikanter.  

För att underlätta framkomligheten under byggtiden koncentrerades arbetet till en delsträcka i taget. Första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg var klar i juni 2020. Hela den nya stadsgatan blev klar under augusti 2021 och har lämnats över till Sundsvalls kommun som väghållare för fortsatt drift och underhåll.

Aktuellt

Illustration, väg 562 (Landsvägsallén) passerar över ny järnvägsport och nytt industrispår mot Kubal.

Det är en utmaning att ha en byggarbetsplats i en trafikerad miljö. Vägarbetarna ska ha en säker arbetsmiljö samtidigt som det är framkomligt för alla trafikanter. Vi ber om överseende med störningarna och uppmanar att ta det lugnt när du passerar vägarbetet. Arbetsområdet förändras under byggtiden så håll koll på skyltar och ta extra restid i beräkning.  

 

Lednings- och sprängarbeten

Mindre sprängarbeten kan komma att utföras för att frigöra utrymme för ledningar.

Kvissleby - Vi har uppmärksammat översvämningar vid den nya cirkulationsplatsen i Kvissleby. Anledningen har visat sig vara gamla och delvis trasiga dagvattenledningar som inte fanns dokumenterade. Nu passar vi på att byta ut dessa i samband med ombyggnationen av gamla E4. Begränsad framkomlighet då trafiken leds förbi arbetsområdet. Ledningsbytet beräkar vi ska vara klart andra veckan i april.

 

Tellusvägen/väg 562 i Bredsand - Begränsad framkomlighet i korsningen Tellusvägen/ väg 562. Vid olika tillfällen kommer ett körfält vara öppet på väg 562, trafiken leds med trafiksignaler mellan vecka 12 och vecka 14, 20 mars-7 april. Ledningarna som nu läggs på västra sidan om väg 562 mot järnvägen ska byta sida och anslutas till tidigare lagda ledningar på östra sidan, vid gång- och cykelporten.

 

Trafikplats Skönsmon - Sundsvalls resecentrum - Smalare körfält och nedsatt hastighet ger risk för köbildning, främst under rusningstid. Arbeten på denna sträcka kommer att pågå till och från under en längre tid.

 

I samband med upprustningen gör vi arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet åt MittSverige Vatten & Avfall. De arbeten som pågår just nu är till stor del anpassade efter ledningsarbetet som  innebär stora schakter och till viss del sprängarbeten. Arbetena är omfattande och kan ge stora störningar, framförallt i framkomligheten. För att sträckan inte ska behöva grävas upp igen senare genomförs detta arbeten nu. Det blir stökigt och trångt men det finns stora samordningsvinster.

 

Temporär omledning

Juni - november 2023 leder vi trafiken på väg 562, Landsvägsallén, via Kolvägen förbi PostNord. Räkna med begränsad framkomlighet, framförallt under rusningstid, så ta extra restid i beräkning.

I höjd med Cementa, på väg 562 - Landsvägsallén, leder vi trafiken via en ca 500 meter lång temporär väg förbi arbetet med en järnvägsport för ett nytt industrispår. Omledningen ska fungera till och med sommaren 2023 då järnvägsporten ska vara klar. Trafiken på väg 562 leds via en temporär väg

 

Nytt industrispår

Den nya järnvägsporten intill väg 562

Mars 2023

Järnvägsporten för det nya industrispåret är snart gjuten. Under april ska den sista fjärde  gjutningen av porten genomföras.

Väg 562 kommer att passera över järnvägsporten. Det nya industrispåret ersätter dagens spår på Rosenborgskaj. I oktober 2023 kopplar vi in det nya spåret och inleder sedan rivningen av den gamla järnvägsporten som idag går under väg 562 strax öster om Sundsvalls resecentrum. Se bild på dagens järnvägsport via länk nedan. 

 

Bild på dagens industrispår och järnvägsport under väg 562

Mer om industrispåret 

  • På uppdrag av och i samarbete med Sundsvalls kommun bygger Trafikverket ett nytt industrispår med en järnvägsport som väg 562 kommer att passera.
  • Järnvägsporten blir cirka 20 meter lång och får stödmurar på varje sida.
  • Vägen får en 7 meter bred vägbana och en 4 meter bred gång- och cykelbana.
  • Det nya industrispåret kopplas in på befintligt spår på Ostkustbanan strax söder om Sundsvall C vecka 42, den 16-22 oktober, 2023. 
  • Spåret på Rosenborgskajen, från oljehamnen till Post Nord blir kvar som uppställningsspår.
  • Dagens industrispår, från Sundsvalls C, via Kolvägen och ned till Hamnbangården, samt Hamnbangården kommer att rivas. Spåren rivs när det nya industrispåret är inkopplat.
    När det gamla spåret har tagits bort blir det möjligt för kommunen att använda marken på Rosenborgskaj till utbyggnaden av en ny stadsdel. Mer om Rosenborg, en ny stadsdel, kan du läsa om på kommunens webbsida 

Busstrafiken

Arbetena kan tidvis komma att påverka busstrafiken. Håll koll på eventuella förändringar på dintur.se

Gående och  cyklister

Vi har tillfälligt flyttat gång- och cykeltrafiken på en del av sträckan mellan Kubal och Fläsian till den västra sidan av vägen. Anledningen är att vi ska schakta och spränga i området.

Den tillfälliga gång- och cykelbanan är intee asfalterad, men vi snöröjer den. En belyst gångpassage finns på plats under omledningen. Följ de orange skyltarna.

Fortsatta arbeten

Under 2023 fortsätter bland annat arbeten med ledningar, den nya gång- och cykelvägen, belysning, asfaltering av gång- och cykelvägen, den gamla asfalten ska fräsas bort och fler lager asfalt ska läggas på vägsträckan. Byggnationen av ett nytt industrispår med ny järnvägsport i höjd med Cementa ska färdigställas, den gamla järnvägsporten i höjd med Post Nord ska rivas och väg 562 ska då sänkas och justeras så att den blir plan. Räkna med kraftigt begränsad framkomlighet och längre restider.

 

Nyheter

Tidplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver för sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Observera att tiderna är preliminära.

Beräknad byggtid för den sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

Byggtiden innebär tidvis kraftigt begränsad framkomlighet.

2022 - Vi bedömer att detta år blir den mest intensiva byggperioden som får störst påverkan för trafikanter, närboende  och verksamheter.
2023 - Vi bedömer att påverkan tidvis blir stor men mer begränsad till vissa områden och vissa arbetsmoment. Under detta år sker arbeten med den nya gång- och cykelvägen, ledningsarbeten, belysning, asfaltering och byggnation av nytt industrispår och ny järnvägsport i höjd med Cementa.
2024 - Under detta år planerar vi att riva det gamla industrispåret som går under väg 562 i höjd med PostNord mot Rosenborgskaj. När spåret och den gamla järnvägsporten rivits kan sista delen av vägen, med ny gång- och cykelväg, byggas klar mot Sundsvalls resecentrum.  

Utöver våra egna ledningsarbeten samverkar vi med MittSverige Vatten & Avfall. Vi utför arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet samtidigt som väg 562 rustas upp mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

Arbetena omfattar bland annat förberedelser och anpassningar av ledningsnätet inför utbyggnaden av dubbelspår in till Sundsvalls resecentrum.

Avloppsvatten från Övre Bredsand ska ledas om till Tivoliverket i centrala Sundsvall. Det är en insats som avlastar Essviks avloppsreningsverk som kommer att ta emot och rena avloppsvatten från fastigheter som ansluts längs Njurundakusten.

Läs mer om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten  

 

I höjd med Cementa bygger vi en tillfällig väg för att leda trafiken förbi arbetsområdet där vi ska bygga en järnvägsport för ett nytt industrispår. Det ska ersätta industrispåret på Rosenborgskajen som vi planerar riva under 2024.

Vi beräknar att trafiken kommer att ledas om på den tillfälliga vägen under juni 2022 och fungera till och med sommaren 2023. Vägen blir cirka 500 meter lång med ett körfält i varje körriktning och sänkt hastighet. 

Framkomligheten blir något begränsad och under framförallt rusningstid kan köbildning uppstå. Om möjligt välj en annan väg eller annan restid för att underlätta framkomligheten.

Vi bygger en järnvägsport i höjd med Cementa för ett nytt industrispår som ska passera under väg 562. Under tiden porten byggs, leds trafiken på väg 562 om via en tillfällig väg. 

I samverkan med MittSverige Vatten & Avfall gör vi arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet samtidigt som väg 562 rustas upp. Där ledningen ska ligga finns berg som vi behöver spränga bort. Det blir försiktig sprängning med små salvor.

Trafikpåverkan:
Tillfälligta stopp för alla trafikanter under maximalt sex minuter vid varje sprängtillfälle.

Sprängarbetet inleds i Stockvik och går sedan vidare norrut mot Kubal. Eftersom vi spränger intill järnvägen behöver vi anpassa oss till tider när det inte går några tåg. Sprängningarna kommer därför att utföras på olika tider.

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

 

Vägens profil behöver justeras innan de slutliga beläggningsarbetena kan utföras. Arbetet innebär att de delar längs sträckan där den gamla asfalten är kvar kommer att fräsas bort. Vägbanan fylls ut med massor, den jämnas till och justeras innan de sista lagren asfalt läggs.

Arbetet påverkar framkomligheten. Räkna med längre restid om du passerar arbetsområdet. Välj om möjligt annan väg eller annan restid för att undvika köbildning. 

Den gamla järnvägsporten under väg 562 ska rivas innan den nya lokalvägen kan byggas klar. Under 2024 kommer vi även riva industrispåren på Rosenborgskaj på uppdrag och i samarbete med Sundsvalls kommun som ska exploatera nya stadsdelen Rosenborg. 

Den gamla järnvägsporten under väg 562 (Landsvägsallén) i höjd med Post Nord ska rivas. Vägen ska byggas upp och dras över den nya järnvägsporten närmare Sundsvallsbrons södra landfäste. 

Under tiden beöver vi leda trafiken via Kolvägen. Köbildning kan uppstå, framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag.

Frågor och svar

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrevs ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter som går och cyklar. Dåvarande europavägen hade en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon. Idag trafikerar cirka 4000 fordon vägen.

 

Längs hela sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum blir vägen smalare, den får nya cirkulationsplatser, bättre tillgänglighet till busshållplatser och en ny gång- och cykelväg med LED-belysning. Utformningen liknar den första deletappen i ombyggnationen mellan Njurundabommen och Nolby som är klar.   

Dagens korsningar i Kvissleby mot Harabergsvägen samt i Bredsand vid korsningen mot Appelbergsvägen ersätts av en cirkulationsplats för att förbättra framkomligheten.

Den nya lokalvägen blir smalare än nuvarande väg, cirka 7-8 meter, det vill säga drygt 3,5 meter i varje körfält. Med ombyggnationen av vägen får vi möjlighet att bygga en trygg gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna, separerad från vägen. Det gör att det blir både enklare och säkrare att röra sig mellan orterna på ett mer hållbart sätt vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller vägen sin funktion som omledningsväg vilket innebär att den ska vara framkomlig för alla fordon.

Längs den statligt ägda sträckan mellan Njurundabommen och Stockvik får den nya lokalvägen och gång- och cykelvägen LED-belysning.

Längs den kommunalägda sträckan mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum får gång- och cykelvägen belysning. Längs lokalvägen blir korsningar och busshållplatser belysta. 

 

Hastighetsbegränsningarna på sträckan blir 40 och 60 km/h.

Att göra om vägen till en lokalväg så att den anpassas till det övriga lokala vägnätet var det tänkt att Sundsvalls kommun skulle vara med och finansiera eftersom sträckan delas upp i både statlig och kommunal väg. I samband med diskussioner kring avgift på Sundsvallsbron för persontrafik gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket med infrastruktursatsningar för sammanlagt cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen innan kommunen tar över ansvaret för drift och underhåll för delen mellan Stockvik och centrala Sundsvall. Det är dessa miljardsatsningar vi ser i Sundsvall nu tillsammans med många andra investeringar.

I samband med ombyggnationen har Sundsvalls kommun beställt extra åtgärder av Trafikverket. Sådant som kommunen har behov av och som måste göras i samband med att vi bygger om. För den sista etappen vi nu bygger om mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum ska vi riva och flytta industrispåret på Rosenborgskajen (södra kajen) åt kommunen. Det gör det möjligt för kommunen att fortsätta utveckla kajområdet. Trafikverket bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport i höjd med Cementa, närmare  Sundsvallsbrons södra landfäste.

I ett avtal som gav förutsättningar för byggstart av nya E4 mellan Myre och Skönsberg  ingår att gamla E4 byggs om till lokalväg. Att anpassa den efter nya trafikmängder, förbättra busshållplatser och skapa en trafiksäkrare lösning för gående och cyklister. 

Vad gäller E14 så pågår en planering för ombyggnation mellan Timmervägen och Stöde. Sträckan har delats in i tre olika delsträckor varar den första etappen, en fyfrilig mötsefri väg, mellan Timmervägen och Blåberget blev klar hösten 2021. Just nu saknar vi finansiering för de övriga delsträckorna.  

Det blir inte fler busshållplatser. Vi kommer att se över placeringar av busshållplatser och förbättra tillgängligheten till dem.

För att underlätta framkomligheten får korsningen i Kvissleby mot Harabergsvägen och i Bredsand mot Appelbergsvägen en cirkulationsplats. Dessa anpassas så att de är framkomliga för alla trafikslag. 

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller den sin funktion som omledningsväg.

Korsningen vid Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Stockvik blir kvar som den är idag med trafiksignaler.

Fastigheter längs sträckan som överskrider gällande riktvärden för buller, har fått erbjudande om bullskyddsåtgärder.

Under byggtiden kan du som fastighetsägare eller du som bedriver verksamhet i anslutning till ombyggnationen bli berörd av buller, vibrationer, byggtrafik och byggdamm. 

Vi arbetar, i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd för byggplatser, med att minimera bullerstörningar. Inför byggskedet gör vi bullerberäkningar som utgör underlag för entreprenörens arbete med att minimera bullerstörningar. Exempel på åtgärder är val av arbetstider för bullrande arbeten, val av arbetsmetoder, val av maskiner och utrustning och tillfälliga bullerskärmande åtgärder. Vi följer även upp med bullermätningar under byggskedet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt på vardagslivet längs sträckan och att de som kan beröras blir informerade i god tid.

Framkomligheten för trafikanter, såväl gående och cyklister som för fordonstrafikanter, blir begränsad. Periodvis kan det innebära kraftigt begränsad framkomlighet. Genom egna val kan du till viss del undvika köer och trängsel. Har du möjlighet så undvik rusningstid när de längsta köerna uppstår, räkna med längre restid om du behöver passera arbetsområdet, välj om möjlgt annan väg eller annat färdsätt under byggtiden. 

När du passerar vårt arbetsområde, glöm inte att anpassa hastigheten, hålla avståndet till bilen framför och visa hänsyn till våra entreprenörer som arbetar i en trafikerad miljö. Tack för visad hänsyn!

Håll koll på trafikstörningar i Sundsvall på sundsvallväxer.se 

I samband med ombyggnationen av vägen har vi kommit överrens med MittSverige Vatten & Avfall om att lägga en vatten- och avloppsledning längs hela sträckan. Arbetet innebär att det blir extra stökigt nu men det finns positiva vinster med att samordna flera arbeten, vi sparar skattepengar och byggtiden med dess störningar blir kortare om vi gör allt samtidigt.

Vår entreprenör har en byggtid att ta hänsyn till och de flesta arbeten kan bara utföras under en begränsad tid, vår, sommar och höst. De behöver därför vara på flera håll samtidigt. För att kunna lägga vatten- och avloppsledningen har asfalten rivits upp med en maskin som hyrs in under en viss tid. Därför rivs hela sträckan samtidigt, cirka 12 kilometer, för att sedan schakta och lägga ledningen allt eftersom.

Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt och vår entreprenör jobbar på för att störningarna för dig ska bli så kortvariga som möjligt. 

Vid stora regnmängder är det ofrånkomligt att det bildas potthål längs grusvägen. Vår entreprenör inspekterar kontinuerligt vägen och åtgärdar den så snart det är möjligt. Vägen hyvlas och gropar fylls igen med grus, ett arbete som utförs på tider när det inte är rusningstid morgon och eftermiddag av hänsyn till trafiken som annars skulle stoppas upp av dessa maskiner. 

Under helger har entreprenören anlitat en jourverksamhet som åtgärdar vägen.

Om allt går som planerat ska grusytorna längs vägsträckan asfalteras innan vintern 2022, vilket gör att vi slipper potthål och framkomligheten underlättar något. Vi planerar att utföra arbetet i slutet av oktober till slutet av november. Asfalteringen är väderberoende.

När vägen är asfalterad förbättras framkomligheten. Vi vädjar till dig som trafikerar sträckan att respektera hastighetsbegränsningen och visa hänsyn till våra vägarbetare. Det är trångt om utrymme längs sträckan.

Vi har full förståelse för att det upplevs stökigt längs sträckan. Framkomligheten kommer att vara mer eller mindre begränsad i stort sett hela byggtiden. Vissa arbetsmoment ger större påverkan på framkomligheten och vissa delar längs sträckan berörs mer än andra. Tillfälliga korta stopp (max 6 min) vid sprängarbeten påverkar i stort sett hela sträckan under en period. Korsningar i Bredsand och Kvissleby byggs om till cirkulationsplatser och då begränsas framkomligheten där. 

Om allt går som planerat kommer delar av sträckan att asfalteras under oktober - novbember 2022, vilket underlättar framkomligheten något. Trafiksignaler och flera betongbarriärer kommer att tas bort innan vintern för att underlätta vinterväghållningen. Två körfält hålls öppen under vintern. 

Det är en stor utmaning att bygga om en väg med trafik som dagligen passerar våra vägarbetare. Vi behöver se till att vägarbetarna har en säker arbetsmiljö samtidigt som det ska vara framkomligt för dig som trafikerar vägen. Vi är ledsna för de störningar arbetet innebär och vi gör vad vi kan för att underlätta men det blir tidvis mycket besvärligt. Ta extra restid i beräkning. Till sommaren bedömer vår entreprenör att framkomligheten blir något bättre.   

Vi är medvetna om att en dammig miljö kan upplevas som en olägenhet och jobbar därför med att minimera dammningen i projekten. Vi ställer krav på våra entreprenörer att jobba med dammbekämpning.

Att dammbekämpa med salt är det mest effektiva men det har varit svårt att få tag på salt. När vi har salt så saltar vi för att dammbinda. Bevattning ger knappt någon effekt eftersom det torkar upp direkt i sol och blåst.

I upprustningen ingår så mycket mer än ombyggnation av gamla E4, ny gång- och cykelväg, nya cirkulationsplatser och förbättrade busshållplatser.

Ledningsarbeten

Utöver den ledningsflytt som vi ska göra för vägen passar vi även på att göra arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet åt MittSverige Vatten & Avfall samtidigt som Väg 562 rustas upp. En samordning som gör att vägen inte behöver rivas upp på nytt och skapa störningar längre fram när den nya lokalvägen är klar. Abetet omfattar bland annat förberedelser och anpassningar av ledningsnätet inför utbyggnaden av dubbelspår in till Sundsvalls centralstation.

Vi leder också om avloppsvatten från Övre Bredsand till Tivoliverket i centrala Sundsvall. Det är en insats som avlastar Essviks avloppsreningsverk som kommer att ta emot och rena avloppsvatten från fastigheter som ansluts längs Njurundakusten.

Mer om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten  

Nytt industrispår

I ombyggnationen bygger vi även ett nytt industrispår på uppdrag och i samverkan med Sundsvalls kommun.  Med det nya spåret frigörs mark för kommunen i en kommande utbyggnad av Rosenborgskaj. Vi bygger nytt industrispår med en ny järnvägsport i höjd med cirkulationsplatsen mot Oljehamnen - Björneborgsgatan.

Vi planerar för att det nya spåret ska tas i drift hösten 2023. Vi har fått en begränsad tid för arbete i spår, då vi kan koppla ihop det nya industrispåret med befintligt spår vid Sundsvalls Centralstation. Tider för att arbeta i spår kräver en ansökan cirka två år i förväg. När spåret är inkopplat river vi den gamla järnvägsporten under väg 562 och industrispåret på Rosenborgskaj 2024.

Att bygga ny järnväg med ny järnvägsport är komplext och med upprustningen av vägen blir det många arbetsmoment. Flera arbetsmoment är beroende av varandra, det ena kan inte göras förrän det andra är klart, därför beräknar att allt är klart hösten 2024.

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Fyll i din skadeanmälan här

 

Kundfrågor Trafikverket
Vill du ställa en fråga eller lämna information och synpunkter till Trafikverket. Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd? Ring till oss på telefon 0771-921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om. Eller fyll i ditt ärende digitalt här 

 

 

Information läggs löpande ut här på webbsidan.
Större trafikpåverkande arbeten kommuniceras även via media, Njurundaföretagarna, Trafikverkets och Sundsvalls kommuns facebook och på sundsvallväxer.se.  Informationsbrev skickas vid behov ut till direkt berörda.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner här på webbsidan. 

Dokument

Kontakt

Anne Mannela

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anne Mannela
Kommunikatör
Marie Lundqvist