Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 562, Njurunda - Sundsvall ombyggnad

Väg 562, gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall, anpassas till det lokala huvudvägnätet. I ombyggnationen ingår nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser.

Vad?

Vägen byggs om till lokalväg med en separat gång- och cykelbana och bättre tillgänglighet till busshållplatser. Vi förbättrar framkomligheten med cirkulationsplatser.

Varför?

Vägens standard anpassas så att den kan fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

Vi har upphandlat GRK som entreprenör för sista etappen Nolby - Sundsvalls resecentrum. Beräknad byggstart våren 2022.

Om projektet

Vägen har tidigare varit en europaväg med en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon och idag beräkas cirka 4000 fordon trafikera vägen. Nu blir den en lokalväg med ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som exempelvis går och cyklar längs vägen. Ombyggnationen genomförs i etapper, läs mer om delsträckorna längre ner på sidan.

Bakgrund

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrev Trafikverket ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar. 

Eftersom vägsträckan mellan Njurundabommen och Sundsvall ska delas upp i statlig och kommunal ägo var det tänkt att kommunen skulle medfinansiera ombyggnationen. I samband med diskussioner kring avgift för persontrafik på Sundsvallsbron gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket som gav Sundsvall infrastruktursatsningar för cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen. Kommunen har tagit över vägen som nu är en stadsgata genom centrala Sundsvall och när den slutliga ombyggnationen är klar ska kommunen ta över sträckan mellan Stockvik och centrala Sundsvall.

Lokalvägens utformning

Vägen blir något smalare med plats för en separat gång och cykelväg som får LED-belysning. Vi förbättrar busshållplatserna längs sträckan och tillgängligheten till dem. Framkomligheten förbättras med cirkulationsplatser vid de trafikljusreglerade korsningarna i Bredsand och Kvissleby.

I samband med ombyggnationen ska industrispåret från Rosenborgskajen, tidigare södra kajen, rivas. Vi bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport som ska gå under väg 562, i höjd med Cementa, närmare cirkulationsplatsen till oljehamnen och Björneborgsgatan. 

Det planerade dubbelspåret på Ostkustbanan mellan Dingersjö och Sundsvall påverkar till viss del ombyggnaden av väg 562. En kortare sträcka mellan korsningen mot Tunavägen i Nolby och cirka 500 meter mot centrala Kvissleby kommer att åtgärdas i samband med dubbelspårsbyggnationen.

Delsträckor

Följande delsträckor av väg 562 berörs av anpassningar:

Vi har gjort trafikmiljön tydligare för biltrafiken och gjort det tryggare för gående och cyklister att ta sig fram längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum. Vi har förbättrat framkomligheten och trafiksäkerheten med gång- och cykelvägar och tryggare passager över vägen. Njurundavägen har också fått en ny bro över Åbäcken där vi även underlättat för uttern att ta sig fram under bron.  Centrumupprustningen i Njurundabommen blev klar juli 2021.

Första etappen i ombyggnationen av den gamla europavägen. Sträckan som är 2,1 kilometer lång har anpassats till en lokalväg med separat gång- och cykelbana, ny belysning och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser. Ombyggnationen har gjort det möjligt att bygga en ny mötesstation på Ostkustbanan i anslutning till Njurunda resecentrum. Etappen blev klar 2019.

Det här är den sista delsträckan i ombyggnationen av väg 562 med byggstart våren 2022. 

Sträckan är cirka 12 kilometer lång och sträcker sig mellan Sundsvalls resecentrum och strax söder om Kvissleby centrum, cirka 500 meter norr om korsningen med väg 568/Tunavägen. Vägen byggs om med undantag av en kortare del mellan trafikplats Skönsmon och Kubal som byggdes om i samband med att nya E4 byggdes.

Strax söder om Sundsvalls resecentrum passerar väg 562 över industrispåret till Kubal. I ombyggnationen av vägen ska vi riva industrispåret på rosenborgskaj, tidigare södra kajen, och bygga en ny järnvägsanslutning till Kubal med en ny järnvägsviadukt över industrispåret. Den nya viadukten placeras i höjd med Cementa, något längre söderut än befintlig järnvägsviadukt. Arbetena kommer att begränsa framkomligheten för den passerande trafiken. 

 

 

 

Den gamla europavägen genom centrala Sundsvall har omvandlats till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer planteringar och gröna ytor, fler mötesplatser, ny belysning och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan mellan torget och inre hamnen. Ombyggnationen bidrar till en tillgänglig och trafiksäker stadsmiljö för alla trafikanter.  

För att underlätta framkomligheten under byggtiden koncentrerades arbetet till en delsträcka i taget. Första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg var klar i juni 2020. Hela den nya stadsgatan blev klar under augusti 2021 och har lämnats över till Sundsvalls kommun som väghållare för fortsatt drift och underhåll.

Aktuellt

Den gamla asfalten har frästs bort och en varningsskylt varnar för hög kant.

Det är en utmaning att ha en byggarbetsplats i en trafikerad miljö och vi försöker anpassa arbetena så att vägarbetarna har en säker arbetsmiljö samtidigt som det är framkomligt för alla trafikanter. Vi ber om överseende med störningarna och uppmanar att ta det lugnt när du passerar vägarbetet. Välj om möjligt annan väg eller ta extra restid i beräkning om du passerar arbetsområdet.

Vi fräser bort asfalt längs sträckan. Där det är möjligt utför vi arbeten i ett körfält. Längs vissa delar fräser vi endast bort topplagret av asfalten medan andra delar kräver mer omfattande insatser. Där asfalten tagits bort helt ska vi förstärka marken alternativt lägga nya trummor eller ledningar under vägen. Arbetena med att fräsa bort asfalt beräknas pågå till slutet av maj och ger kraftigt begränsad framkomlighet. 

Ledningsarbeten

Vi gräver för ledningsarbeten längs hela sträckan.  I samband med ombyggnationen passar vi på att lägga en ny vatten- och avloppsledning åt MittSverige Vatten & Avfall. De arbeten som pågår just nu är till stor del anpassade efter denna ledning som kommer att innebära stora schakter framöver. Arbetena är omfattande och kan ge stora störningar.

Tillfällig omledning

I höjd med Cementa ska vi bygga en tillfällig väg. Vägen ska leda trafiken förbi arbetet med en järnvägsport som ska fungera som passage under väg 562 för ett nytt industrispår. Vi beräknar att trafiken leds via den tillfälliga vägen mellan juni 2022 och sommaren 2023.

Busstrafiken

Arbetena kan tidvis komma att påverka busstrafiken. Håll koll på eventuella förändringar på dintur.se

Gående och  cyklister

För dig som går och cyklar kan framkomligheten tillfälligt begränsas på vissa dela längs sträckan. Välj om möjligt Strandleden när arbetet är som mest intensivt.

Damm

Arbetet orsakar en del byggdamm och vi har krav på entreprenören att minimera damningen. Att dammbekämpa med salt är det mest effektiva men vi har haft svårt att få tag på salt och de mängder som krävs. Bevattning ger knappt någon effekt eftersom det torkar upp direkt i sol och blåst. Vi är medvetna om att en dammig miljö kan upplevas som en olägenhet.

Sprängarbeten för vatten- och avloppsledning

Mindre sprängarbeten ska utföras längs hela sträckan, Nolby - Sundsvalls resecentrum. Arbetet inleds under vecka 21, 23-29 maj, vid cirkulationsplatsen i Stockvik och går sedan vidare norrut mot Bredsand. Vid sprängning stänger vi väg 562 för all trafik under max 6 minuter. När vi spränger intill järnvägen behöver vi anpassa oss till tider när det inte går några tåg. Sprängningarna kommer därför att utföras på olika tider. Arbetet kommer att pågå till och från under en längre period.

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

 

Asfaltering

Om allt går som planerat och om väderförhållandena är gynnsamma planerar vår entreprenör att lägga ett lager asfalt innan vintern i år. 

Nyheter

Tidplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver för sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Observera att tiderna är preliminära.

Beräknad byggtid för den sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

2 Ledningsarbeten april –juni 2022

Den gamla asfalten på vägen ska fräsas bort mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum och innebär kraftigt begränsad framkomlighet. Att fräsa bort asfalt beräknar vi tar drygt en månad men det kommer vara fortsatt kraftigt begränsad framkomlighet under en längre tid.

Längs vissa delar tas endast topplagret bort medan andra delar kräver mer omfattande insatser. Där asfalten tas bort helt ska vi förstärka marken alternativt lägga nya trummor eller ledningar. Vi river även asfalten för att göra plats för en ny gång- och cykelväg.

Räkna med längre restid om du passerar arbetsområdet. Välj om möjligt annan väg eller annan restid för att undvika köbildning. 

I höjd med Cementa bygger vi en tillfällig väg för att leda trafiken förbi arbetsområdet där vi ska bygga en järnvägsport för ett nytt industrispår. Det ska ersätta industrispåret på Rosenborgskajen som vi planerar riva under 2024.

Vi beräknar att trafiken kommer att ledas om på den tillfälliga vägen under juni 2022 och fungera till och med sommaren 2023.

Framkomligheten blir något begränsad och under rusningstid kan köbildning uppstå. Om möjligt välj en annan väg eller annan restid för att underlätta framkomligheten.

Vi bygger en järnvägsport i höjd med Cementa för ett nytt industrispår som ska passera under väg 562. Under tiden porten byggs, leds trafiken på väg 562 om via en tillfällig väg. 

Frågor och svar

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrevs ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter som går och cyklar. Dåvarande europavägen hade en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon. Idag trafikerar cirka 4000 fordon vägen.

 

Längs hela sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum blir vägen smalare, den får nya cirkulationsplatser, bättre tillgänglighet till busshållplatser och en ny gång- och cykelväg med LED-belysning. Utformningen liknar den första deletappen i ombyggnationen mellan Njurundabommen och Nolby som är klar.   

Dagens korsningar i Kvissleby mot Harabergsvägen samt i Bredsand vid korsningen mot Appelbergsvägen ersätts av en cirkulationsplats för att förbättra framkomligheten.

Den nya lokalvägen blir smalare än nuvarande väg, cirka 7-8 meter, det vill säga drygt 3,5 meter i varje körfält. Med ombyggnationen av vägen får vi möjlighet att bygga en trygg gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna, separerad från vägen. Det gör att det blir både enklare och säkrare att röra sig mellan orterna på ett mer hållbart sätt vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller vägen sin funktion som omledningsväg vilket innebär att den ska vara framkomlig för alla fordon.

Att göra om vägen till en lokalväg så att den anpassas till det övriga lokala vägnätet var det tänkt att Sundsvalls kommun skulle vara med och finansiera eftersom sträckan delas upp i både statlig och kommunal väg. I samband med diskussioner kring avgift på Sundsvallsbron för persontrafik gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket med infrastruktursatsningar för sammanlagt cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen innan kommunen tar över ansvaret för drift och underhåll för delen mellan Stockvik och centrala Sundsvall. Det är dessa miljardsatsningar vi ser i Sundsvall nu tillsammans med många andra investeringar.

I samband med ombyggnationen har Sundsvalls kommun beställt extra åtgärder av Trafikverket. Sådant som kommunen har behov av och som måste göras i samband med att vi bygger om. För den sista etappen vi nu bygger om mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum ska vi riva och flytta industrispåret på Rosenborgskajen (södra kajen) åt kommunen. Det gör det möjligt för kommunen att fortsätta utveckla kajområdet. Trafikverket bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport i höjd med Cementa, närmare  Sundsvallsbrons södra landfäste.

I ett avtal som gav förutsättningar för byggstart av nya E4 mellan Myre och Skönsberg  ingår att gamla E4 byggs om till lokalväg. Att anpassa den efter nya trafikmängder, förbättra busshållplatser och skapa en trafiksäkrare lösning för gående och cyklister. 

Vad gäller E14 så pågår en planering för ombyggnation mellan Timmervägen och Stöde. Sträckan har delats in i tre olika delsträckor varar den första etappen, en fyfrilig mötsefri väg, mellan Timmervägen och Blåberget blev klar hösten 2021. Just nu saknar vi finansiering för de övriga delsträckorna.  

Det blir inte fler busshållplatser. Vi kommer att se över placeringar av busshållplatser och förbättra tillgängligheten till dem.

För att underlätta framkomligheten får korsningen i Kvissleby mot Harabergsvägen och i Bredsand mot Appelbergsvägen en cirkulationsplats. Dessa anpassas så att de är framkomliga för alla trafikslag. 

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller den sin funktion som omledningsväg.

Korsningen vid Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Stockvik blir kvar som den är idag med trafiksignaler.

Fastigheter längs sträckan som överskrider gällande riktvärden för buller, har fått erbjudande om bullskyddsåtgärder.

Under byggtiden kan du som fastighetsägare eller du som bedriver verksamhet i anslutning till ombyggnationen bli berörd av buller, vibrationer, byggtrafik och byggdamm. 

Vi arbetar, i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd för byggplatser, med att minimera bullerstörningar. Inför byggskedet gör vi bullerberäkningar som utgör underlag för entreprenörens arbete med att minimera bullerstörningar. Exempel på åtgärder är val av arbetstider för bullrande arbeten, val av arbetsmetoder, val av maskiner och utrustning och tillfälliga bullerskärmande åtgärder. Vi följer även upp med bullermätningar under byggskedet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt på vardagslivet längs sträckan och att de som kan beröras blir informerade i god tid.

Framkomligheten för trafikanter, såväl gående och cyklister som för fordonstrafikanter, blir begränsad. Periodvis kan det innebära kraftigt begränsad framkomlighet. Genom egna val kan du till viss del undvika köer och trängsel. Har du möjlighet så undvik rusningstid när de längsta köerna uppstår, räkna med längre restid om du behöver passera arbetsområdet, välj om möjlgt annan väg eller annat färdsätt under byggtiden. 

När du passerar vårt arbetsområde, glöm inte att anpassa hastigheten, hålla avståndet till bilen framför och visa hänsyn till våra entreprenörer som arbetar i en trafikerad miljö. Tack för visad hänsyn!

Håll koll på trafikstörningar i Sundsvall på sundsvallväxer.se 

I samband med ombyggnationen av vägen har vi kommit överrens med MittSverige Vatten & Avfall om att lägga en vatten- och avloppsledning längs hela sträckan. Arbetet innebär att det blir extra stökigt nu men det finns positiva vinster med att samordna flera arbeten, vi sparar skattepengar och byggtiden med dess störningar blir kortare om vi gör allt samtidigt.

Vår entreprenör har en byggtid att ta hänsyn till och de flesta arbeten kan bara utföras under en begränsad tid, vår, sommar och höst. De behöver därför vara på flera håll samtidigt. För att kunna lägga vatten- och avloppsledningen har asfalten rivits upp med en maskin som hyrs in under en viss tid. Därför rivs hela sträckan samtidigt, cirka 12 kilometer, för att sedan schakta och lägga ledningen allt eftersom.

Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt och vår entreprenör jobbar på för att störningarna för dig ska bli så kortvariga som möjligt. 

Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt längs sträckan. Framkomligheten kommer att vara mer eller mindre begränsad i stort sett hela byggtiden. Vissa arbetsmoment ger större påverkan på framkomligheten och vissa delar längs sträckan berörs mer än andra. Tillfälliga stopp vid sprängarbeten påverkar i stort sett hela sträckan och så ska vi bygga om korsningar i Bredsand och Kvissleby till cirkulationsplatser och då begränsas framkomligheten där. 

Om allt går som planerat kommer sträckan asfalteras innan vintern, vilket underlättar framkomligheten något. 

Det är en stor utmaning att bygga om en väg med trafik som dagligen passerar våra vägarbetare. Att se till att vägarbetarna har en säker arbetsmiljö samtidigt som det ska vara framkomligt för alla som trafikerar vägen. Vi är ledsna för de störningar arbetet innebär för dig och alla andra. Vi uppmanar dig som behöver passera vägarbetet att ta extra restid i beräkning.  

Vi är medvetna om att en dammig miljö kan upplevas som en olägenhet och jobbar därför med att minimera dammningen i projekten. Vi ställer krav på våra entreprenörer att jobba med dammbekämpning.

Att dammbekämpa med salt är det mest effektiva men det har varit svårt att få tag på salt. När vi har salt så saltar vi för att dammbinda. Bevattning ger knappt någon effekt eftersom det torkar upp direkt i sol och blåst.

Hastighetsbegränsningarna på sträckan blir 40 och 60 km/h.

Information läggs löpande ut här på webbsidan.
Större trafikpåverkande arbeten kommuniceras även via media, Njurundaföretagarna, Trafikverkets och Sundsvalls kommuns facebook och på sundsvallväxer.se.  Informationsbrev skickas vid behov ut till direkt berörda.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner här på webbsidan. 

Dokument

Kontakt

Anne Mannela

Telefon: +46 10-123 04 92