Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 562, Njurunda - Sundsvall ombyggnad

Väg 562, gamla E4 mellan Njurunda och Sundsvall, anpassas till det lokala huvudvägnätet. I ombyggnationen ingår nya gång- och cykelvägar, cirkulationsplatser och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser.

Vad?

Vägen byggs om till lokalväg med en separat gång- och cykelbana och bättre tillgänglighet till busshållplatser. Vi förbättrar framkomligheten med cirkulationsplatser.

Varför?

Vägens standard anpassas så att den kan fungera som en länk i ett lokalt huvudvägnät med bättre tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Nuläge

GRK är entreprenör. Samråd för ny vägplan gällande fastighetsnära bullerskyddsåtgärder till den 29/2 2024. Vi bearbetar inkomna synpunkter. Slutarbeten 22 april - hösten 2024

Om projektet

Vägen har tidigare varit en europaväg med en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon och idag beräkas cirka 4000 fordon trafikera vägen. Nu blir den en lokal väg med ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som exempelvis går och cyklar längs vägen. Ombyggnationen genomförs i etapper, läs mer om delsträckorna längre ner på sidan.

Bakgrund

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrev Trafikverket ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokal väg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar. 

Eftersom vägsträckan mellan Njurundabommen och Sundsvall ska delas upp i statlig och kommunal ägo var det tänkt att kommunen skulle medfinansiera ombyggnationen. I samband med diskussioner kring avgift för persontrafik på Sundsvallsbron gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket som gav Sundsvall infrastruktursatsningar för cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen. Kommunen har tagit över vägen som nu är en stadsgata genom centrala Sundsvall och när den slutliga ombyggnationen mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum är klar ska kommunen ta över sträckan mellan Stockvik och centrala Sundsvall.

Lokalvägens utformning

Vägen blir något smalare med plats för en separat gång och cykelväg som får LED-belysning. Vi förbättrar busshållplatserna längs sträckan och tillgängligheten till dem. Framkomligheten förbättras med cirkulationsplatser vid de trafikljusreglerade korsningarna i Bredsand och Kvissleby.

I samband med ombyggnationen ska industrispåret från Rosenborgskajen, tidigare södra kajen, rivas. Vi bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport som ska gå under väg 562, i höjd med Cementa, närmare cirkulationsplatsen till oljehamnen och Björneborgsgatan. 

Det planerade dubbelspåret på Ostkustbanan mellan Dingersjö och Sundsvall påverkar till viss del ombyggnaden av väg 562. En kortare sträcka mellan korsningen mot Tunavägen i Nolby och cirka 500 meter mot centrala Kvissleby kommer att åtgärdas i samband med dubbelspårsbyggnationen.

Delsträckor

Följande delsträckor av väg 562 berörs av anpassningar:

Vi har gjort trafikmiljön tydligare för biltrafiken och gjort det tryggare för gående och cyklister att ta sig fram längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum. Vi har förbättrat framkomligheten och trafiksäkerheten med gång- och cykelvägar och tryggare passager över vägen. Njurundavägen har också fått en ny bro över Åbäcken där vi även underlättat för uttern att ta sig fram under bron.  Centrumupprustningen i Njurundabommen blev klar juli 2021.

Första etappen i ombyggnationen av den gamla Europavägen. Sträckan som är 2,1 kilometer lång har anpassats till en lokalväg med separat gång- och cykelbana, ny belysning och förbättrad tillgänglighet till busshållplatser. Ombyggnationen har gjort det möjligt att bygga en ny mötesstation på Ostkustbanan i anslutning till Njurunda resecentrum. Etappen blev klar 2019.

Det här är den sista delsträckan i ombyggnationen av väg 562 med byggstart våren 2022. 

Sträckan är cirka 12 kilometer lång och sträcker sig mellan Sundsvalls resecentrum och strax söder om Kvissleby centrum, cirka 500 meter norr om korsningen med väg 568/Tunavägen. Vägen byggs om med undantag av en kortare del mellan trafikplats Skönsmon och Kubal som byggdes om i samband med att nya E4 byggdes.

Strax söder om Sundsvalls resecentrum passerar väg 562 över industrispåret till Kubal. I ombyggnationen av vägen ska vi riva industrispåret på rosenborgskaj, tidigare södra kajen, och bygga en ny järnvägsanslutning till Kubal med en ny järnvägsviadukt över industrispåret. Den nya viadukten placeras i höjd med Cementa, något längre söderut än befintlig järnvägsviadukt. Arbetena kommer att begränsa framkomligheten för den passerande trafiken. 

 

 

 

Den gamla Europavägen genom centrala Sundsvall har omvandlats till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som för gående- och cyklister, mer planteringar och gröna ytor, fler mötesplatser, ny belysning och ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan mellan torget och inre hamnen. Ombyggnationen bidrar till en tillgänglig och trafiksäker stadsmiljö för alla trafikanter.  

För att underlätta framkomligheten under byggtiden koncentrerades arbetet till en delsträcka i taget. Första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg var klar i juni 2020. Hela den nya stadsgatan blev klar under augusti 2021 och har lämnats över till Sundsvalls kommun som väghållare för fortsatt drift och underhåll.

Aktuellt

Efter vintern tar vi nya tag och inleder de slutliga arbetena den 22 april. Vår entreprenör har till oktober på sig att slutföra arbetena. Det handlar om att lägga sista lagret asfalt, färdigställa den nya gång- och cykelvägen, sätta upp ny LED-belysning, montera räcken, färdigställa återstående ledningsarbeten, bygga gångpassager, återställa mark och utföra planteringar.

Under maj - juni utförs beläggningsarbeten, räkna med kraftigt begränsad framkomlighet och ta extra restid i beräkning. Ta det lugnt och håll ut, vägen är snart klar.

Gång- och cykelvägen öppnar i höst. Vänligen respektera att den är ett arbetsområde fram till dess. Följ skyltad gång- och cykelväg.

 

Det nya industrispåret har öppnat

Tisdag den 24 oktober 2023 kunde det första tåget köra på det nya spåret som flyttats från Rosenborgkajen närmare Sundsvalls Centralstation. De gamla industrispåren på Rosenborgskajen har vi rivit och platsen är nu tillgänglig för Sundsvalls kommuns framtida exploatering.  

Mer om industrispåret 

 

 

 

Nyheter

Tidplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver för sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Observera att tiderna är preliminära.

Beräknad byggtid för den sista delsträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

Byggtiden innebär tidvis kraftigt begränsad framkomlighet.

2022 - Vi bedömer att detta år blir den mest intensiva byggperioden som får störst påverkan för trafikanter, närboende  och verksamheter.

2023 - Vi bedömer att påverkan tidvis blir stor för dig som bor, arbetar och rör dig längs sträckan. Under detta år ska det som finns kvar av den gamla asfalten fräsas bort. Vägen ska fyllas upp med massor och justeras så den blir plan innan den asfalteras.  Ledningsarbetena slutförs under hösten, arbeten med den nya gång- och cykelvägen, ny LED-belysning, det nya industrispåret byggs klart och den gamla järnvägsporten under väg 562 (Landsvägsallén) i höjd med Post Nord rivs. Trafiken leds via Kolvägen för att vi ska kunna slutföra arbetena med industrispår och den nya lokala vägen.

2024 - Trafikpåverkan blir stor när vi lägger det tredje och sista lagret asfaltlagret på vägen. Vi ska även asfaltera gång- och cykelvägen som vi öppnar under hösten.  Utöver beläggningsarbeten ska vi slutföra återstående ledningsarbeten, sätta upp LED-belysning, montera räcken, bygga gångpassager, utföra planteringar och återställa mark.

Utöver våra egna ledningsarbeten samverkar vi med MittSverige Vatten & Avfall. Vi utför arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet samtidigt som väg 562 rustas upp mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum.

Arbetena omfattar bland annat förberedelser och anpassningar av ledningsnätet inför utbyggnaden av dubbelspår in till Sundsvalls resecentrum.

Avloppsvatten från Övre Bredsand ska ledas om till Tivoliverket i centrala Sundsvall. Det är en insats som avlastar Essviks avloppsreningsverk som kommer att ta emot och rena avloppsvatten från fastigheter som ansluts längs Njurundakusten.

Läs mer om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten  

 

I höjd med Cementa leder vi trafiken förbi arbetsområdet där vi bygger en järnvägsport för ett nytt industrispår. Det ska ersätta industrispåret på Rosenborgskajen som vi planerar riva under 2023 och 2024.

Vi beräknar att trafiken kommer att ledas om på den tillfälliga vägen fram till och med sommaren 2023. Vägen är cirka 500 meter lång med ett körfält i varje körriktning och sänkt hastighet. 

Framkomligheten är något begränsad under framförallt rusningstid då köbildning uppstår. Om möjligt välj en annan väg eller annan restid för att underlätta framkomligheten.

Vi bygger en järnvägsport och ett nytt industrispår i höjd med Cementa.Väg 562 ska passera över järnvägsporten när den är ombyggd till lokal väg. Vi beräknar leda trafiken över järnvägsporten kring månadsskiftet juni-juli 2023.

Under tiden järnvägsporten byggs, leder vi trafiken på väg 562 förbi arbetsområdet fram till juni 2023. Då behöver vi leda trafiken via Kolvägen fram till november 2023. Under den tiden ska vi bygga klart industrispåret, riva den gamla järnvägsporten under väg 562 och därmed delar av vägen för att sedan plana ut den och bygga klar vägen.

Denna period är vi i vägbanan och jobbar. Vägen behöver grävas ur och förstärkas på sina håll och profilen justeras innan de slutliga beläggningsarbetena kan utföras. Arbetet innebär att de delar längs sträckan där den gamla asfalten är kvar kommer att fräsas bort. Vägbanan fylls ut med massor, den jämnas till och justeras innan flera lager asfalt läggs.

Arbetet påverkar framkomligheten, det blir trångt och du behöver samsas om vägbanan med våra vägarbetare. Räkna med längre restid om du passerar arbetsområdet. Välj om möjligt annan väg eller annan restid för att undvika köbildning. Trafiken leds med trafiksignaler, flaggvakt eller lots.

Den gamla järnvägsporten under väg 562 riv och den nya lokalvägen byggas klar och asfalteras. Innan årsskiftet planerar vi att riva och ta bort industrispåren på Rosenborgskaj på uppdrag och i samarbete med Sundsvalls kommun som ska exploatera nya stadsdelen Rosenborg. 

Den gamla järnvägsporten under väg 562 (Landsvägsallén) i höjd med Post Nord ska rivas. Vägen ska byggas upp och anslutas över den nya järnvägsporten för det nya industrispåret, i höjd med Sundsvallsbrons södra landfäste. 

Under tiden beöver vi leda trafiken via Kolvägen förbi Post Nord. Köbildning kan uppstå, framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag. Räkna med något längre restid. Undvik rusningstid och du kan.

Sista asfaltlagret ska läggas längs hela sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum. Stor påverkan på framkomligheten. Trafiken leds i ett körfält med lots eller flaggvakt. Räkna med kö och längre restid.

Vi planerar att asfaltera gång- och cykelvägen under denna period. Eftersom arbeten med belysning, planteringar och återställelse av mark ska utföras kommer gång- och cykelvägen att vara ett arbetsområde fram till dess den öppnar under hösten. Vänligen respektera arbetsområdet och följ skyltad gång- och cykelväg.

Frågor och svar

Inför att nya E4 skulle byggas mellan Myre och Skönsberg skrevs ett avtal med Sundsvalls kommun. I avtalet ingick att gamla E4, numera väg 562, skulle byggas om till en lokalväg anpassad efter nya trafikmängder och med en trafiksäkrare lösning för oskyddade trafikanter som går och cyklar. Dåvarande europavägen hade en årsdygnstrafik på cirka 20 000 fordon. Idag trafikerar cirka 4000 fordon vägen.

 

Längs hela sträckan mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum blir vägen smalare, den får nya cirkulationsplatser, bättre tillgänglighet till busshållplatser och en ny gång- och cykelväg med LED-belysning. Utformningen liknar den första deletappen i ombyggnationen mellan Njurundabommen och Nolby som är klar.   

Dagens korsningar i Kvissleby mot Harabergsvägen samt i Bredsand vid korsningen mot Appelbergsvägen ersätts av en cirkulationsplats för att förbättra framkomligheten.

Den nya lokalvägen blir smalare än nuvarande väg, cirka 7-8 meter, det vill säga drygt 3,5 meter i varje körfält. Med ombyggnationen av vägen får vi möjlighet att bygga en trygg gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna, separerad från vägen. Det gör att det blir både enklare och säkrare att röra sig mellan orterna på ett mer hållbart sätt vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller vägen sin funktion som omledningsväg vilket innebär att den ska vara framkomlig för alla fordon.

Längs den statligt ägda sträckan mellan Njurundabommen och Stockvik får den nya lokalvägen och gång- och cykelvägen LED-belysning.

Längs den kommunalägda sträckan mellan Stockvik och Sundsvalls resecentrum får gång- och cykelvägen belysning. Längs lokalvägen blir korsningar och busshållplatser belysta. 

 

Hastighetsbegränsningarna på sträckan blir 40 och 60 km/h.

Att göra om vägen till en lokalväg så att den anpassas till det övriga lokala vägnätet var det tänkt att Sundsvalls kommun skulle vara med och finansiera eftersom sträckan delas upp i både statlig och kommunal väg. I samband med diskussioner kring avgift på Sundsvallsbron för persontrafik gav regeringen Sundsvalls kommun ett kompensationspaket med infrastruktursatsningar för sammanlagt cirka 5 miljarder. I detta paket ingår att Trafikverket finansierar hela ombyggnationen innan kommunen tar över ansvaret för drift och underhåll för delen mellan Stockvik och centrala Sundsvall. Det är dessa miljardsatsningar vi ser i Sundsvall nu tillsammans med många andra investeringar.

I samband med ombyggnationen har Sundsvalls kommun beställt extra åtgärder av Trafikverket. Sådant som kommunen har behov av och som måste göras i samband med att vi bygger om. För den sista etappen vi nu bygger om mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum ska vi riva och flytta industrispåret på Rosenborgskajen (södra kajen) åt kommunen. Det gör det möjligt för kommunen att fortsätta utveckla kajområdet. Trafikverket bygger ett nytt industrispår med en järnvägsport i höjd med Cementa, närmare  Sundsvallsbrons södra landfäste.

I ett avtal som gav förutsättningar för byggstart av nya E4 mellan Myre och Skönsberg  ingår att gamla E4 byggs om till lokalväg. Att anpassa den efter nya trafikmängder, förbättra busshållplatser och skapa en trafiksäkrare lösning för gående och cyklister. 

Vad gäller E14 så pågår en planering för ombyggnation mellan Timmervägen och Stöde. Sträckan har delats in i tre olika delsträckor varar den första etappen, en fyfrilig mötsefri väg, mellan Timmervägen och Blåberget blev klar hösten 2021. Just nu saknar vi finansiering för de övriga delsträckorna.  

Det blir inte fler busshållplatser. Vi kommer att se över placeringar av busshållplatser och förbättra tillgängligheten till dem.

För att underlätta framkomligheten får korsningen i Kvissleby mot Harabergsvägen och i Bredsand mot Appelbergsvägen en cirkulationsplats. Dessa anpassas så att de är framkomliga för alla trafikslag. 

Vid eventuella stopp på E4 leds trafiken om på väg 562. I ombyggnationen behåller den sin funktion som omledningsväg.

Korsningen vid Nouryon (tidigare Akzo Nobel) i Stockvik blir kvar som den är idag med trafiksignaler.

Fastigheter längs sträckan som överskrider gällande riktvärden för buller, har fått erbjudande om bullskyddsåtgärder.

Under byggtiden kan du som fastighetsägare eller du som bedriver verksamhet i anslutning till ombyggnationen bli berörd av buller, vibrationer, byggtrafik och byggdamm. 

Vi arbetar, i enlighet med Naturvårdsverkets Allmänna Råd för byggplatser, med att minimera bullerstörningar. Inför byggskedet gör vi bullerberäkningar som utgör underlag för entreprenörens arbete med att minimera bullerstörningar. Exempel på åtgärder är val av arbetstider för bullrande arbeten, val av arbetsmetoder, val av maskiner och utrustning och tillfälliga bullerskärmande åtgärder. Vi följer även upp med bullermätningar under byggskedet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt på vardagslivet längs sträckan och att de som kan beröras blir informerade i god tid.

Framkomligheten för trafikanter, såväl gående och cyklister som för fordonstrafikanter, blir begränsad. Periodvis kan det innebära kraftigt begränsad framkomlighet. Genom egna val kan du till viss del undvika köer och trängsel. Har du möjlighet så undvik rusningstid när de längsta köerna uppstår, räkna med längre restid om du behöver passera arbetsområdet, välj om möjlgt annan väg eller annat färdsätt under byggtiden. 

När du passerar vårt arbetsområde, glöm inte att anpassa hastigheten, hålla avståndet till bilen framför och visa hänsyn till våra entreprenörer som arbetar i en trafikerad miljö. Tack för visad hänsyn!

Håll koll på trafikstörningar i Sundsvall på sundsvallväxer.se 

I samband med ombyggnationen av vägen har vi kommit överrens med MittSverige Vatten & Avfall om att lägga en vatten- och avloppsledning längs hela sträckan. Arbetet innebär att det blir extra stökigt nu men det finns positiva vinster med att samordna flera arbeten, vi sparar skattepengar och byggtiden med dess störningar blir kortare om vi gör allt samtidigt.

Vår entreprenör har en byggtid att ta hänsyn till och de flesta arbeten kan bara utföras under en begränsad tid, vår, sommar och höst. De behöver därför vara på flera håll samtidigt. För att kunna lägga vatten- och avloppsledningen har asfalten rivits upp med en maskin som hyrs in under en viss tid. Därför rivs hela sträckan samtidigt, cirka 12 kilometer, för att sedan schakta och lägga ledningen allt eftersom.

Vi har full förståelse för att det kan upplevas stökigt och vår entreprenör jobbar på för att störningarna för dig ska bli så kortvariga som möjligt. 

Vid stora regnmängder är det ofrånkomligt att det bildas potthål längs grusvägen. Vår entreprenör inspekterar kontinuerligt vägen och åtgärdar den så snart det är möjligt. Vägen hyvlas och gropar fylls igen med grus, ett arbete som utförs på tider när det inte är rusningstid morgon och eftermiddag av hänsyn till trafiken som annars skulle stoppas upp av dessa maskiner. 

Under helger har entreprenören anlitat en jourverksamhet som åtgärdar vägen.

Om allt går som planerat ska grusytorna längs vägsträckan asfalteras innan vintern 2022, vilket gör att vi slipper potthål och framkomligheten underlättar något. Vi planerar att utföra arbetet i slutet av oktober till slutet av november. Asfalteringen är väderberoende.

När vägen är asfalterad förbättras framkomligheten. Vi vädjar till dig som trafikerar sträckan att respektera hastighetsbegränsningen och visa hänsyn till våra vägarbetare. Det är trångt om utrymme längs sträckan.

Vi har full förståelse för att det upplevs stökigt längs sträckan. Framkomligheten kommer att vara mer eller mindre begränsad i stort sett hela byggtiden. Vissa arbetsmoment ger större påverkan på framkomligheten och vissa delar längs sträckan berörs mer än andra. Tillfälliga korta stopp (max 6 min) vid sprängarbeten påverkar i stort sett hela sträckan under en period. Korsningar i Bredsand och Kvissleby byggs om till cirkulationsplatser och då begränsas framkomligheten där. 

Om allt går som planerat kommer delar av sträckan att asfalteras under oktober - novbember 2022, vilket underlättar framkomligheten något. Trafiksignaler och flera betongbarriärer kommer att tas bort innan vintern för att underlätta vinterväghållningen. Två körfält hålls öppen under vintern. 

Det är en stor utmaning att bygga om en väg med trafik som dagligen passerar våra vägarbetare. Vi behöver se till att vägarbetarna har en säker arbetsmiljö samtidigt som det ska vara framkomligt för dig som trafikerar vägen. Vi är ledsna för de störningar arbetet innebär och vi gör vad vi kan för att underlätta men det blir tidvis mycket besvärligt. Ta extra restid i beräkning. Till sommaren bedömer vår entreprenör att framkomligheten blir något bättre.   

Vi är medvetna om att en dammig miljö kan upplevas som en olägenhet och jobbar därför med att minimera dammningen i projekten. Vi ställer krav på våra entreprenörer att jobba med dammbekämpning.

Att dammbekämpa med salt är det mest effektiva men det har varit svårt att få tag på salt. När vi har salt så saltar vi för att dammbinda. Bevattning ger knappt någon effekt eftersom det torkar upp direkt i sol och blåst.

I upprustningen ingår så mycket mer än ombyggnation av gamla E4, ny gång- och cykelväg, nya cirkulationsplatser och förbättrade busshållplatser.

Ledningsarbeten

Utöver den ledningsflytt som vi ska göra för vägen passar vi även på att göra arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet åt MittSverige Vatten & Avfall samtidigt som Väg 562 rustas upp. En samordning som gör att vägen inte behöver rivas upp på nytt och skapa störningar längre fram när den nya lokalvägen är klar. Abetet omfattar bland annat förberedelser och anpassningar av ledningsnätet inför utbyggnaden av dubbelspår in till Sundsvalls centralstation.

Vi leder också om avloppsvatten från Övre Bredsand till Tivoliverket i centrala Sundsvall. Det är en insats som avlastar Essviks avloppsreningsverk som kommer att ta emot och rena avloppsvatten från fastigheter som ansluts längs Njurundakusten.

Mer om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten  

Nytt industrispår

I ombyggnationen bygger vi även ett nytt industrispår på uppdrag och i samverkan med Sundsvalls kommun.  Med det nya spåret frigörs mark för kommunen i en kommande utbyggnad av Rosenborgskaj. Vi bygger nytt industrispår med en ny järnvägsport i höjd med cirkulationsplatsen mot Oljehamnen - Björneborgsgatan.

Vi planerar för att det nya spåret ska tas i drift hösten 2023. Vi har fått en begränsad tid för arbete i spår, då vi kan koppla ihop det nya industrispåret med befintligt spår vid Sundsvalls Centralstation. Tider för att arbeta i spår kräver en ansökan cirka två år i förväg. När spåret är inkopplat river vi den gamla järnvägsporten under väg 562 och industrispåret på Rosenborgskaj 2024.

Att bygga ny järnväg med ny järnvägsport är komplext och med upprustningen av vägen blir det många arbetsmoment. Flera arbetsmoment är beroende av varandra, det ena kan inte göras förrän det andra är klart, därför beräknar att allt är klart hösten 2024.

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skada på person, fordon eller annan egendom

Kundfrågor Trafikverket
Vill du ställa en fråga eller lämna information och synpunkter till Trafikverket. Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd? Ring till oss på telefon 0771-921 921. Vi har öppet dygnet runt, året om. Eller fyll i ditt ärende digitalt här 

 

 

Information läggs löpande ut här på webbsidan.
Större trafikpåverkande arbeten kommuniceras även via media, Njurundaföretagarna, Trafikverkets och Sundsvalls kommuns facebook och på sundsvallväxer.se.  Informationsbrev skickas vid behov ut till direkt berörda.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner här på webbsidan. 

Dokument

Kontakt

Anne Mannela