Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 622, Ljustavägen, gång- och cykelväg

Vi planerar för en gång- och cykelväg utmed Ljustavägen, från Johannedalsvägen till Östra Birsta. Syftet är underlätta för oskyddade trafikanter som ska ta sig mellan Alnö, Johannesdal och Birsta.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Johannesdalsvägen och Birsta.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter till och från Birsta, Johannedal och Alnön.

Nuläge

Framtagande av förfrågningsunderlag pågår.

Om projektet

Ljustavägen (väg 622) från E4 Birsta till Alnöbron är en länk mellan E4 och Tunadalsområdet, samt mellan Birsta och Alnöbron. Vägen har en hel del tung trafik som ska vidare till Tunadalsområdet. I dag saknas en separat gång- och cykelväg från Johannedalsvägen till Birsta. Boende i Ljustadalen kan delvis ta sig fram på parallellvägar i bostadsområdet, men det finns inget stråk för att ta sig fram säkert längs hela sträckan. Vi planerar för en separat gång- och cykelväg utmed Ljustavägen för att skapa en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

I projektet ingår även att utreda busshållplatsernas läge och utformning. Men också se över anslutningar längs Ljustavägen. Bland annat Fillanvägen kommer att få en delvis ny sträckning. Vid infarten till Östra Birsta kommer en ny cirkulationsplats att byggas.

Projektet innebär att det framtiden ska upplevas som säkrare för alla gående, speciellt under vinter- och kvällstid. Det kommer bli ny väg- och GC-belysning på hela sträckan.

Tidsplan

1 Preliminär byggstart 2023

Kontakt

Jörgen Stjärne

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 05