Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 684, Söråker centrumåtgärder

Vi planerar för en ny gång och cykelväg och upprusning längs 1,4 kilometer av Centrumvägen, väg 684, genom centrala Söråker. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Vad?

Ny gång- och cykelväg och upprustning längs Centrumvägen genom centrala Söråker.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan som beskriver planerade åtgärder. Vägplanen har skickats till Trafikverket Juridik och Planprövning för fastställelse.

Om projektet

Det finns ett behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Söråkers centrum. Under sommartid, när besöksnäringen längs väg 684 ökar, uppstår det köbildning vid infarterna i centrum. Genom Söråkers centrum finns idag endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen. Separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar, att röra sig säkert längs vägen. 

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg och att rusta upp sträckan genom centrum. Det innebär att vi ska titta på möjligheten att skapa gångpassager över Centrumvägen, sätta upp ny belysning för gång- och cykelvägen och för körbanan, utreda busshållplatsernas läge, utformning och antal. Vi ska också se över anslutningar, in- och utfarter, till Centrumvägen i syfte att öka trafiksäkerheten. För att förbättra framkomligheten i korsningen Centrumvägen och Folketshusvägen utreder vi möjligheten att bygga en cirkulationsplats.

Projektet omfattar 1,4 kilometer och sträcker sig mellan Söråkersgatan och Centrumvägen 69 i höjd med Strand. Åtgärderna ska bidra till ökad trygghet för gående och cyklister vilket kan leda till viss överflyttning av trafik från bil till cykel.

Här är de planerade åtgärder som ingår i vägplanen:

  • Gång- och cykelväg (1,4 km) på södra sidan om Centrumvägen, mot Klingerfjärden.
  • Ny belysning för väg och gång- och cykelväg.
  • Befintlig trottoar mellan hållplats ”Söråkers centrum” fram till ”Båtmansvägen” (ca 700 m) rustas upp.
  • Cirkulationsplats i korsningen ICA/Folketshus.
  • Förbättra alternativt skapa nya gångpassager över Centrumvägen.
  • Eventuell minskad vägbredd.
  • Översyn av busshållplatsernas läge, antal och utformning.
  • Se över anslutande vägar, in- och utfarter, mot Centrumvägen.

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Arbete pågår med att ta fram en vägplan. Under arbetets gång sker samråd med berörda.

Under denna period bjuder vi in till samråd och håller ett fysiskt samrådsmöte onsdag den 21 september på Folkets hus i Söråker klockan 18.00. Vi bjuder in berörda fastighetsägare och dig som är intresserad till ett möte för att berätta om projektet och få veta vad ni
tycker.Vi presenterar hur långt vi kommit med vägplanen. Samrådet annonseras här på webbsidan och i lokalpress. 

Samrådsmaterialet finns tillgängligt här på webbsidan under dokument från den 22 september 2022.

Du har alltid möjlighet att när som helst kontakta oss under framtagandet av vägplan och lämna synpunkter. Under samrådsperioden finns det dessutom möjlighet att lämna synpunkter på planen digitalt här via webbsidan. 

 

De synpunkter vi fått in på vägförslaget under samrådstiden bearbetas och resulterar i en granskningshandling. Granskningshandlingen skickas därefter ut på remiss. Vi kontaktar berörda sakägare och intressenter, via brev och annons, som får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på det slutliga förslaget.

Efter granskningstiden tar vi fram ett granskningsutlåtande där vi besvarar inkomna synpunkter. 

Inkomna synpunkter på granskningshandlingen hanteras och en fastställelsehandling tas fram för vägförslaget. Fastställelsehandlingen skickas därefter till Länsstyrelsen för tillstyrkan. När Länsstyrelsen tillstyrkt vägplanen skickas den vidare till Trafikverkets avdelning för Juridik och Planprövning för fastställelseprövning. I samband med det kommer tillkomna handlingar att kommuniceras med de som tidigare lämnat synpunkter samt med andra berörda parter.

Efter att planen är fastställd och har vunnit laga kraft tar vi fram bygghandling och upphandlar entreprenör. Vi planerar att inleda byggnationen under 2025 och beräkar att vi är klara under 2026.

Frågor och svar

Vi ska ta fram en vägplan som beskriver våra planer för en ny gång- och cykelväg och en upprustning genom centrum för att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten. Det innebär att vi ska titta på möjligheten att bygga en ny gång- och cykelväg, skapa gångpassager över Centrumvägen, sätta upp ny belysning för gång- och cykelvägen och för körbanan, utreda busshållplatsernas läge, utformning och antal. Vi ska också se över anslutningar, in- och utfarter, till Centrumvägen i syfte att öka trafiksäkerheten. För att förbättra framkomligheten i korsningen Centrumvägen och Folketshusvägen utreder vi möjligheten att bygga en cirkulationsplats. 

Det finns ett behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Söråkers centrum. Under sommartid, när besöksnäringen längs väg 684 ökar, uppstår det köbildning vid infarterna i centrum. Genom Söråkers centrum finns idag endast en mycket smal trottoar på vardera sidan av vägen. Separat cykelväg saknas. Det gör det svårt för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar, att röra sig säkert längs vägen. Åtgärderna ska bidra till ökad trygghet för gående och cyklister.

När vägplanen har vunnit laga kraft kommer vi upphandla en entreprenör som ska genomföra förbättringsåtgärderna i centrala Söråker.

Det kommer att göras en hastighetsöversyn. Timrå kommun beslutar vilken hastighet som ska gälla på sträckan. 

När vi tar fram vägplanen ska vi utreda om vi behöver lösa in mark för att genomföra de föreslagna åtgärderna. Vi kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda. 

Du som bor eller har verksamhet längs sträckan har möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi jobbar med vägplanen. Vi kommer att ha samråd kring våra planer. Dina synpunkter och förslag är viktiga för oss.

Under byggtiden kan du komma att beröras av buller, damm, byggtrafik och tidvis begränsad framkomlighet. 

Du har när som helst möjlighet att lämna synpunkter under tiden vi tar fram vägplanen. Vi kommer bjuda in till samrådsmöte då vi presenterar våra planer och berättar hur långt vi kommit i arbetet med vägplanen. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter skriftligen i brev, via e-post eller digitalt via ett formulär som kommer finnas tillgänglig här på webbsidan. 

Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet skickas till direkt berörda via brev, vi annonserar om mötet här på webbsidan samt i lokalpress. 

Välkommen att ta kontakt med oss och komma med synpunkter och information som berör projektet. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Dina synpunkter är viktiga för oss. 

 

Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information här på projektets webbsida.

Under tiden vi tar fram vägplanen kommer vi att bjuda in till informationsmöten och samråd. I samband med samråd kommer du som direkt berörd att få information skickad till dig. Informationsmöten och samråd annonseras i lokalpress och här på projektets webbsida. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på webbsidan.

Dokument

Planeringsprocess

Översiktskarta

Punktmerkeringarna i kartan visar den planerade cirklationsplatsen och sträckan som vi planerar att upprusta genom centrala Söråker.

Kontakt

Jörgen Stjärne

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 05