Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 839 delen Gåsnässtrand – Bäckland

Väg 839, sträckan förbi Storsjön 800 meter, är sedan 2012 avstängd för all trafik på grund av risk för skred och ras. Trafikverket har nu utrett möjligheten till ombyggnation alternativt nybyggnation av sträckan.

Vad?

Väg 839 mellan Gåsnässtrand – Bäckland är avstängd på sträckan förbi Storsjön, ca 800 meter, på grund av risk för skred och ras.

Varför?

För att hitta en tillräckligt bra lösning som tillgodoser behoven av tillgänglighet och trafiksäkerhet utan att orsaka för stort intrång i miljön.

Nuläge

Vi har redovisat utredningar och haft tidigt samråd. Nu sammanställer och tittar vi på inkomna synpunkter och förslag.

Om projektet

Väg 839 går genom världsarvet Höga Kusten i Kramfors kommun, mellan Gåsnässtrand i väster, via Gåsnäs och Bäckland och vidare ut mot fiskeläget Bönhamn i öster. Vägen byggdes på 1940-talet och slingrar sig fram i den kuperade terrängen där delen Gåsnässtrand – Bäckland är ca 3,3 km lång. Vid passagen förbi Storsjön, ca 800 meter, går vägen på skrå mellan berget och sjön. Av säkerhetsskäl, med risk för skred och ras så stängdes delen av för all trafik år 2012.

Innan vägavsnittet stängdes av fungerade väg 839 som transportsträcka samt genomfartsväg för närboende och turister. Årsdygnstrafiken uppmättes år 2008 till 90 fordon varav 5 var tunga fordon. Det finns inga allmänna inrättningar som skolor, begravningsplatser, sjukhus etc utmed vägen.

Den 10 okt 2016 beslutade Trafikverket om indragning av vägsträckan men beslutet upphävdes ett år senare, den 16 nov 2017, av regeringen som ansåg att Trafikverket inte hade redovisat tillräckligt starka skäl till varför vägen inte längre behövs.

Idag använder närboende och fritidsboende på båda sidor om Storsjön de nordvästra respektive sydöstra delarna av vägen för att ansluta till övriga vägnät.

Studerade alternativ

  • Nybyggnation norr om Storsjön – alternativ 1C, 1D och 3A
  • Ombyggnation befintlig väg – alternativ 2D och 2E
  • Nybyggnation söder om Storsjön – alternativ 4

Trafikverkets slutsats

Trafikverket delar WSP:s slutsatser i utredningen om att alternativ 3A, nybyggnation norr om Storsjön, uppfyller projektmålet i störst utsträckning om en allmän förbindelse ska finnas mellan Gåsnäs och Bäckland.
Trafikverket gör också bedömningen att det inte är möjligt att gå vidare med något av alternativen söder om Storsjön för att återskapa en allmän förbindelse mellan Gåsnäs och Bäckland.

Karta

Tidsplan

Här kan du läsa om vad som hänt i projektet sedan 2019 och vad som händer framöver

Greensway genomförde en naturvärdesinventering.

Teknisk utredning om linjealternativ framtagen av WSP.

Sammanställning av genomförda utredningar och ärenden.

Informationsmöte med berörda fastighetsägare.

Tidigt samråd med boende, länsstyrelse, kommun och myndigheter.

Trafikverket sammanställer inkomna synpunkter från det tidiga samrådet och utreder förslag.

 

Trafikverket gör en samlad effektbedömning där kostnader vägs mot nyttan av åtgärden och därefter gör vi ett ställningstagande om hur vi går vidare med projektet.

Dokument

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om väg 839 delen Gåsnässtrand - Bäckland