Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 86, Silje-Kovland & förbi Kovland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

På den relativt smala vägbanan på väg 86 samsas tunga fordon och persontrafik med både gångtrafikanter och cyklister. Därför ska vi höja standarden på vägen och bygga en gång- och cykelväg.

Vad?

Vi ska bygga om väg 86 mellan Silje och Kovland samt förbi Kovland.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter som rör sig på och kring vägen.

Nuläge

Silje-Kovland: Geotekniska och vägtekniska arbeten klara. Ledningsflyttar och förfrågningsunderlag planeras. Kovland: Vinteruppehåll. Mindre arbeten återstår för sommaren 2024.

Om projektet

Bakgrund

År 2007 slutförde vi en förstudie (Birstalänken väg 86 Birsta-Laggaberg) som omfattade brister och möjligheter för väg 86. Ställningstagandet efter förstudien var att gå vidare med åtgärder på väg 86 etappvis, vilket vi också gjort.

Vi har sedan tidigare gjort åtgärder på delen mellan Bergsåker och Silje. Vi har gjort sträckan mer trafiksäker och vi har byggt ny gång- och cykelväg där. Just nu jobbar vi med två delsträckor: delen Silje-Kovland och delen förbi Kovland. Delsträckorna drivs separat med egna tidsplaner. På den här sidan hittar du information om båda etapperna.

Delen Silje-Kovland

Vi planerar att bygga om befintlig väg till en tvåfältsväg med separat gång- och cykelväg. Vi planerar också att göra justeringar i plan- och profilgeometrin, vilket betyder att vi ska bygga borta trafikfarliga krön och snäva kurvor. Vi kommer också att se över siktförhållandena, exempelvis vid korsningar. Dessutom ska vi se över busshållplatserna längs sträckan.

Farliga hinder i vägens närhet ska vi också se över och bygga bort. Det kan exempelvis handla om berg, stolpar och slänter.

Projektet innebär en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, både för fordon och gångtrafikanter och cyklister. Projektet innebär en tryggare och säkrare boendemiljö.

Delen förbi Kovland

Vi ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 86 förbi Kovland, mellan korsning väg 86/629 vid anslutningen till Ånäsparken och korsning väg 86/631/320 mot Bergsåker, Indal, Timrå och Kovland samt en kortare sträcka av väg 320 väster ut.

Sträckan utmed Sättnaån i Kovland har erosions-, bärighets- och stabilitetsproblem. Det är också svårt för gående- och cyklister att färdas trafiksäkert längs väg 86.

För att höja säkerheten och öka tillgängligheten för gående och cyklister längs sträckan ska vi bygga en ny gång- och cykelväg väster om väg 86.

Vi ska också bygga en ny bro över Sättnaån, öster om befintlig bro, trafiksäkrare korsningar med vänstersvängfält, förbättra standarden på busshållplatser samt öka framkomligheten genom att räta ut vägen och plana ut krön. Planerad hastighet 80 km/h.

Nyheter

Tidsplan Silje-Kovland

Här kan du få information om projektet Silje-Kovland. Observera att tiderna är ungefärliga.

Länsstyrelsen har gjort en arkeologisk undersökning i fält. Kompletteringar kan ske under 2023.

Vi har påbörja arbetet med en lantmäteriförättning om ersättningsvägar längs sträckan mellan Silje och Kovland.

Vi ska flytta på så många ledningar som möjligt av de vatten- och avloppsledningar som ligger under och intill väg 86. Vissa ledningar kommer vi att flytta under själva byggtiden.

Vi påbörjar arbetet med väg 86 mellan Silje och Kovland.

Vägen är färdig och redo att trafikeras.

Tidsplan förbi Kovland

Här kan du få information om vad som händer i projektet förbi Kovland. Observera att tiderna är ungefärliga.

Vi ska göra arbeten på och intill befintlig väg, vilket kommer att påverka den passerande trafiken. Det kommer alltid att vara möjligt att passera arbetsområdet, men räkna med att det kan ta längre tid än vanligt. Ta det lugnt förbi arbetsplatsen och respektera hastighetsbegränsningarna.

Den nya bron över Sättnaån är färdig och ska börja trafikeras.

Den upprustade vägen samt gång- och cykelvägen ska stå färdig.

Dokument för delen Silje-Kovland

Dokument för delen förbi Kovland

Kontakt

Jörgen Stjärne

Telefon: +46 10-123 19 05