Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 953 Östgranvåg - Forsmo

Vi förstärker och upprustar vägsträckan mellan Östgranvåg och Forsmo för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen som är ett utpekat viktigt stråk för näringslivet har idag brister i bärigheten.

Vad?

Vi ska förstärka vägen och slänter, förbättra avvattningen samt räta ut kurvor längs den 10 kilometer långa sträckan mellan Östgranvåg och Forsmo.Vi sätter även upp ny belysning.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Vi har upphandlat Peab som entreprenör. Vi transporterar massor för att bygga upp vägbanken i Sandmo och vid Faxälven. Vi utför förberedande arbeten för ny belysning.

Om projektet

Väg 953 går på södra sidan av Ångermanälven från Näsåker ner till Östgranvåg strax norr om Sollefteå och ansluter till väg 946. Väg 953 har brister i bärigheten under tjällossningsperioden och kan då inte trafikeras med tunga fordon. Vi har identifierat tre avsnit med potentiell risk för ras, skred och erosion, vilka vi kommer att åtgärda.

Vi ska göra åtgärder längs 10,4 kilometer mellan Östgranvåg och Forsmo, för att vägen ska uppnå bärighetsklass 4, BK4 (fordon som väger upp till 74 ton). VI ser över vägens diken och vägtrummor för att förbättra avvattningen samt förstärker vägen. Åtgärderna gör vi längs befintlig stäckning med undantag av ett par partier där framkomligheten är begränsad på grund av tvära kurvor. Vid kurva norr om Faxälven och vid Sandmon rätar vi ut kurvorna. Vägen ska fortsatt vara belagd med bundet slitlager.

Läs mer om åtgärderna under Fördjupning lite längre ner på sidan.

Framkomligheten och trafiksäkerheten kommer att förbättras för dig som trafikant när vägen rustats upp. Vägen kommer framför allt att bli bättre under tjällossningsperioden. Den ökade framkomligheten kommer att förkorta restiden för dig som trafikerar sträckan.

 

Fördjupning

Vägsträckans utformning är minst sagt varierad på de 10,4 kilometrarna mellan Östgranvåg och Forsmo. Från Sollefteåhållet är vägen belagd med oljegrus. 

På sina håll är vägen mycket smal, vägbredden varierar mellan 7 meter och 3,5 meter. En breddning av vägen skulle bli mycket kostsam beroende på att den ligger på så kallade nipor, det vill säga höga älvbankar som består av sand och silt. Utgångspunkten är att behålla vägbredden, men vi ser över om det eventuellt behövs mötesplatser på de smalaste sträckorna.

Sträckan får ny belysning.

Vi har avsnitt längs sträckan med potentiell risk för ras, skred och erosion, så kallade
robustpunkter. Inom vägplanens avgränsningsområde har vi identifierat tre  robustpunkter (ROP-punkter):
• Österås sektion 3/560, (ROP-punkt 47490)
• Sjöbodvallen sektion 4/560, (ROP-punkt 55890)
• Vid kurvrätningen i Sandmon sektion 9/125, (ROP-punkt 150279)

Åtgärder för ROP-punkter:

  • ROP-punkt 47490 vid km 3/560 norr om Faxälven är belägen vid kurvrätningen.
    Vid regn koncentreras vattnet och rinner på västra sidan av vägen för att korsa vägen, detta ger ett koncentrerat flöde av vatten som skär hål i bankslänten. Problemet byggs bort i och 48med kurvrätningen Sandmon. Åtgärder som inarbetats i väplanen är rätt dimensionering av dike och trumma för den mängden vatten som skall korsa vägen. Dike förstärks med erosionsskydd.
  • ROP-punkt 55890 vid sektion 4/560 i Sjöbodvallen ligger en lång äldre, rostig trumma därrisk för stalp föreligger vid inlopp. Om trumman sätts igen bildas en sjö av vatten vid inloppet på trumman. Detta vatten kan ge upphov till att banken/trumman rasar av trycket.Föreslaget alternativ är rensning av in- och utlopp, samt ny trumma.
  • ROP-punkt 150279 vid km 9/125 vid kurvrätningen i Sandmon är tidigare åtgärdad på
    grund av skred. Robusthetspunkten byggs bort i och med kurvrätningen dock läggs en ny trumma, in och utloppsdike rensas som ytterligare åtgärder för att säkerställa fungerandeavvattning.

Vårt mål är att använda oss av ingenjörsbiologi, det innebär att vi använder oss av växter som erosionsskydd för att återskapa en naturlig etablering av vägslänter där risk för ras finns.

Längs vägen finns flera områden med höga naturvärden. Den speciella miljön är en del av kulturarvet här i Norrland. Det unika landsakpet är självklar och viktig att bevara samtidigt som den innebär en utmaning för upprustningen av  den gamla och slitna vägen.

Så påverkas du under byggtiden

Den efterlängtade upprustningen och förstärkningen av väg 953 mellan Östgranvåg beräknar vi pågår från september 2023 till oktober 2025. Vi vill uppmärksamma dig på att du under byggtiden kan bli berörd av byggtrafik, damm, byggbuller och begränsad framkomlighet. Då det är trångt om utrymme kommer du att få samsas med våra vägarbetare längs vägen. Vänligen ta det lugnt förbi arbetsområdet och visa hänsyn både till dina medtrafikanter och dem som jobbar längs vägen. Under vissa arbetsmoment bör du räkna med att din restid kommer att bli något längre. Var uppmärksam på skyltar då trafikmiljön förändras allt eftersom arbetet fortskrider.

Det är en utmaning att ha en byggarbetsplats i en trafikerad miljö. Våra vägarbetare ska ha en säker arbetsmiljö samtidigt som vi vill att det, så långt det är möjligt, är framkomligt för dig som trafikant. 

 

Vi ber om överseende med de störningar arbetet innebär för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Titta gärna in på Forsmoträffen där vår enptreprenör Peab har kontor.

 

Tidsplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver för delsträckan Östgranvåg - Forsmo. Observera att tiderna är preliminära.

Avverkning av arbetsområde inför ombyggnation på väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo. Avverkningen är ett förberedande arbete inför ombyggnationen av vägen men också inför den ledningsflytt som genomförs under 2022/2023. 

Vi planerar att påbörja ombyggnationen av väg 953 under september 2023.

Vi jobbar främst med att lägga nya trummor längs sträckan. Totalt lägger vi 20 trummor med planerad start söderifrån. 

Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. Ta det lugnt och visa hänsyn till våra vägarbetare. 

Vi jobbar med att avverka och bygga upp en tryckbank som grund för den nya vägen där vi rätar ut kurvan i Sandmo. 

Extra mycket byggtrafik kan förekomma vid transporter av massor till tryckbanken. Framkomligheten kan tidvis blir något begränsad förbi arbetsområdet. Ta det lugnt och visa hänsyn till våra vägarbetare. 

Vi jobbar med att räta ut kurvorna i Sandmon och vid Faxälven. Vi utför även arbeten längs med vägen såsom dikning, täckdiken och  lägger kanalisation för kommande belysning. 

Extra mycket byggtrafik kan förekomma vid transporter av massor för uppbyggnaden av vägen där vi rätar ut kurvorna. Framkomligheten kan tidvis bli begränsad förbi arbetsområdet. Räkna med något längre restid, ta det lugnt och visa hänsyn till våra vägarbetare. Var uppmärksam på att trafikmiljön förändras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi planerar att göra åtgärder på själva vägbanan vilket innebär att det blir kraftigt begränsad framkomlighet längs sträckan då vi behöver samsas om vägytan. Det blir trångt längs hela sträckan då den gamla asfalten ska fräsas bort, när vi gör överbyggnadsåtgärder, lägger ny asfalt samt sätter räcken och ny belysning. 

Ta det lugnt och visa hänsyn till våra vägarbetare. Räkna med extra lång restid och köbildning, särskilt under rusningstid morgon och eftermiddag. Var uppmärksam på att trafikmiljön förändras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi beräknar att vägen är klar under oktober 2025.

Dokument

Kontakt

Jörgen Stjärne

Telefon: +46 10-123 19 05

Andreas Andersson

Platschef Peab

Telefon: 0733-371690