Logga in
Logga in

Västernorrland Västeraspby - Långsele, spårbyte

Vi ska rusta upp banan mellan Västeraspby och Långsele som är i dåligt skick. Järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter och för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten.

Vad?

Vi förstärker järnvägsbanken, ökar säkerheten vid plankorsningar och byter spår på 46 kilometer längs befintlig stäcka.

Varför?

För att fler tåg ska kunna trafikera sträckan samt för att minska transporttiderna genom att det blir möjligt att köra upp till 80 km/h jämfört med dagens 40 km/h.

Nuläge

Spårbyte juli - september. Markundersökningar och översyn av återstående plankorsningar. Arbeten med ersättningsvägar och plankorsningar i Kläpp, Lökom, Fanom och Kärvsta. 

Kostnad

Cirka 550 miljoner kronor (2020 års prisnivå)

Om projektet

Upprustningen av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby är efterfrågad, inte minst från näringslivet som vill öka transporterna på järnväg.

Vi planerar att rusta upp banan i befintlig sträckning, 46 kilometer, med nytt spår så att den återfår sin tidigare funktion vilket ger förutsättningar för miljövänliga transporter på sträckan. Utöver effektiva transporter blir järnvägen en viktig länk för omledningstrafik mellan Stambanan och banan längs kusten. För att sträckan ska kunna trafikeras kommer vi att se över säkerheten vid plankorsningar, byta spår och göra andra åtgärder.

Förutsättningar för miljövänliga transporter 

Sträckan mellan Västeraspby och Långsele ingår i Ådalsbanan. Mellan åren 2003 och 2012 upprustade vi och byggde ny järnväg på den del av Ådalsbanan som sträcker sig från Sundsvall till anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Med Ådalsbanans upprustning har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga transporter på järnväg.

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Borrningar längs sträckan för att undersöka marken och samla information som ligger till grund för val av metod för att förstärka järnvägsbanken.

Lantmäteriet kallar berörda till sammanträde för att samråda kring de plankorsningar vi föreslår åtgärder på under 2021-2022.  Åtgärderna planerar vi att utföra fram till 2023.

Åtgärder av trummor, diken och dränering samt tryckbankar.

Träslipers byts ut mot betongslipers, banan får ny räl och förbättrad makadam/ballast. Spårbytet utförs med start vecka 30, i slutet av juli, till och med vecka 40 första veckan i oktober.

Efterarbeten längs sträckan. Under året beräknar vi att järnvägen blir klar för trafik. 

Dokument

eu-logga next generation eu

Kontakt

Per Lindmark

Telefon: +46 10-123 74 01