Logga in
Logga in

Västernorrland Västeraspby - Långsele, spårbyte

Vi rustar upp banan mellan Västeraspby och Långsele som är i dåligt skick. Järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter och för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten.

Vad?

Vi förstärker järnvägsbanken, ökar säkerheten vid järnvägskorsningar och byter spår på 46 kilometer längs befintlig stäcka.

Varför?

För att fler tåg ska kunna trafikera sträckan samt för att minska transporttiderna genom att det blir möjligt att köra upp till 80 km/h jämfört med dagens 40 km/h.

Nuläge

Spårbyte augusti - oktober. Järnvägsövergångar stängs tillfälligt när vi genomför spårarbetena. Spårläggningståget lägger sista sträckan mot Långsele. Efterarbeten pågår.

Kostnad

Cirka 550 miljoner kronor (2020 års prisnivå)

Om projektet

Upprustningen av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby är efterfrågad, inte minst från näringslivet som vill öka transporterna på järnväg.

Vi rustar upp banan i befintlig sträckning, 46 kilometer, med nytt spår så att den återfår sin tidigare funktion vilket ger förutsättningar för miljövänliga transporter på sträckan. Utöver effektiva transporter blir järnvägen en viktig länk för omledningstrafik mellan Stambanan och Botniabanan och vidare ner på Ådalsbanan. För att sträckan ska kunna trafikeras kommer vi att se över säkerheten vid järnvägskorsningar, byta spår och göra andra åtgärder.

Förutsättningar för miljövänliga transporter 

Sträckan mellan Västeraspby och Långsele ingår i Ådalsbanan. Mellan åren 2003 och 2012 upprustade vi och byggde ny järnväg på den del av Ådalsbanan som sträcker sig från Sundsvall till anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Med Ådalsbanans upprustning har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga transporter på järnväg.

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Borrningar längs sträckan för att undersöka marken och samla information som ligger till grund för val av metod för att förstärka järnvägsbanken.

Lantmäteriet kallar berörda till sammanträde för att samråda kring de plankorsningar vi föreslår åtgärder på under 2021-2022.  Åtgärderna planerar vi att utföra fram till 2023.

Åtgärder av trummor, diken och dränering samt tryckbankar.

Träslipers byts ut mot betongslipers, banan får ny räl och förbättrad makadam/ballast. Spårbytet utförs med planerad start 4 augusti till och med 16 oktober. Själva spårbytet beräknas ta 4-5 veckor därefter kommer det ske efterarbeten.

Bor du nära järnvägen kan du bli berörd av buller, byggtrafik och byggdamm i samband med att spårläggningståget passerar. Så långt det är möjligt utför vi arbeten under dagtid men vissa arbetsmoment såsom svetsning kan vi behöva göra kvälls-/nattetid. Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar dessa arbeten kan medföra. 

Du som brukar passera järnvägen kan bli berörd av järnvägsövergångar/plankorsningar
som vi temporärt behöver stänga för att utföra spårarbetena. Håll koll på skyltar med tider för avstängningar vid berörda järnvägsövergångar. Där det går leder vi om trafiken, se orangea hänvisningsskyltar.

Under arbetsperioden kommer flera maskiner trafikera spåret. För din och våra järnvägsarbetares säkerhet, vänligen respektera arbetsområdet och vistas inte på spåret.

 

Efterarbeten längs sträckan. Under året beräknar vi att järnvägen blir klar för trafik. 

Frågor och svar

Vi ser över säkerheten för järnvägskorsningar och järnvägsövergångar längs hela sträckan och gör åtgärder där det behövs. Några kan komma att stängas och några kan behöva byggas om.

Åtgärderna görs för att öka säkerheten, både för dig som passerar järnvägen och för dem som trafikerar den. Lantmäteriet kallar direkt berörda till möte för samråd tillsammans med Trafikverket.

Vår entreprenör NRC beräknar att cirka 100 personer kommer att jobba med spårbytet när det är som mest intensivt. 

Vårt uppdrag är att återställa funktionen på järnvägen till samma skick som den var tidigare då tågen körde 70 km/h. Därför bedömer vi att inga bullerskyddsåtgärder behövs i dagsläget.

Idag trafikerar 3 - 6 tåg per dygn beroende på veckodag. När banan är upprustad är bedömningen att den kommer att trafikeras av fler tåg.

Med upprustningen blir det möjligt för näringslivet att välja miljövänliga transporter på järnväg, såväl gods- som persontrafik. Trafikverket bestämmer inte vilka tåg som ska köra på sträckan, det är operatören som kör på banan som avgör det. Det finns önskemål om att transportera mer gods längs detta järnvägsstråk.

Som närboende kan du bli berörd av buller, byggtrafik och byggdamm. Du kan även bli berörd av järnvägskorsningar som tillfälligt behöver stängas under spårbytet. På många håll saknar vi omledningsvägar vilket innebär att det kan vara svårt att ta sig till och från din fastighet under de tider spårläggningståget passerar. Du som är direkt berörd blir kontaktad av oss för att vi vill höra om du har särskilda behov som vi kan hjälpas åt att lösa under avstängningen. 

Skyltar med tider för avstängningen kommer sättas upp vid järnvägskorsningen.

I den mån vi kan utförs arbetena dagtid för att minimera störningar men vissa arbetsmoment såsom svetsning behöver vi utföra kvälls-/nattetid. Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet kan medföra för dig.  

 

Dokument

eu-logga next generation eu

Kontakt

Per Lindmark

Telefon: +46 10-123 74 01