Logga in
Logga in

Västernorrland Västeraspby - Långsele, spår- och kontaktledningsbyte

Vi rustar upp banan mellan Västeraspby och Långsele som är i dåligt skick. Järnvägssträckan är viktig för näringslivets transporter och för att kunna leda om trafik mellan Stambanan och banorna längs kusten.

Vad?

Vi förstärker järnvägsbanken på två ställen, ökar säkerheten vid järnvägskorsningar, justerar 46 kilometer spår och byter kontaktledning.

Varför?

Denna del av Ådalsbanan är en viktig länk för näringslivet och för omledningstrafik mellan Stambanan och Botniabanan vidare ner på Ådalsbanan.

Nuläge

Rosenqvist tilldelad entreprenad för trumbyte. NRC tilldelad entreprenaden för kontaktledningsbyte. Efterarbeten med spårläggningen i sommar. Byte av kontaktledning pågår.

Kostnad

Cirka 800 miljoner kronor (2020 års prisnivå)

Om projektet

Upprustningen av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby är efterfrågad, inte minst från näringslivet som vill öka transporterna på järnväg.

Vi rustar upp banan i befintlig sträckning, 46 kilometer, med nytt spår och ny kontaktledning så att den återfår sin tidigare funktion vilket ger förutsättningar för fler miljövänliga transporter på sträckan. Hastigheten återställs till 80 km/h jämfört med dagens 40 km/h. Utöver effektiva transporter blir järnvägen en viktig länk för omledningstrafik mellan Stambanan och Botniabanan och vidare ner på Ådalsbanan. För att sträckan ska kunna trafikeras ser vi över säkerheten vid järnvägskorsningar samt förstärker järnvägsbanken i Björned och Korvsta. Vi byter även ut trummor längs sträckan.

Förutsättningar för miljövänliga transporter 

Sträckan mellan Västeraspby och Långsele ingår i Ådalsbanan. Mellan åren 2003 och 2012 upprustade vi och byggde ny järnväg på den del av Ådalsbanan som sträcker sig från Sundsvall till anslutningen till Botniabanan vid Västeraspby norr om Kramfors. Med Ådalsbanans upprustning har helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten skapats. Banan är en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Botniabanan och Ostkustbanan bildar Ådalsbanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga transporter på järnväg.

Aktuellt

Kvällsarbete. Två arbetare står upphissad i en korg och byter kontaktledning.

Förra året lade vi nytt spår mellan Västeraspby och Långsele. Fram till oktober 2023 byter vi ut den gamla kontaktledningen från 40-talet. Sträckan får cirka 46 000 meter ny kontaktledningslina och cirka 980 nya kontaktledningsfundament. Fundamenten i betong ska bära upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. De placeras med cirka 60 meters mellanrum. Med nytt spår och ny kontaktledning minimerar vi störningar i tågtrafiken. 

När det blir dags att dra kontaktledningslina kommer vi att passera järnvägsövergångar längs sträckan. Arbetet kan påverka dig som passerar järnvägsövergången där vi arbetar. Räkna med kortare stopp på cirka 10 minuter om arbetet flyter på som planerat.  Arbetet med den nya kontaktledningen ska vara klar genom Sollefteå sista augusti 2023.

 

 

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Borrningar längs sträckan för att undersöka marken och samla information som ligger till grund för val av metod för att förstärka järnvägsbanken.

Lantmäteriet har kallat berörda till sammanträde för att samråda kring de plankorsningar vi föreslår åtgärder på.  Åtgärderna planerar vi att utföra fram till 2024.

Åtgärder av trummor, diken och dränering samt tryckbankar.

Träslipers byts ut mot betongslipers, banan får ny räl och förbättrad makadam/ballast. Spårbytet utförs med planerad start 4 augusti till och med 16 oktober. Därefter kommer det ske efterarbeten i spår till och med november 2022. 

Efterarbeten i spår längs sträckan. 

 

Vi byter kontaktledningsanläggningen längs hela sträckan mellan Västeraspby och Långsele. Den tekniska livslängden på nuvarande kontaktledning har uppnåts.

Under de två sista veckorna i juli, vecka 29 och 30, planerar vi att impregnera järnvägsbron över Storgatan i Sollefteå. Arbetet innebär att spår och ballast (makadam) tas bort för att sedan impregnera bron. Vi bedömer att trafiken på Storgatan inte ska påverkas av arbetet.  

I Björned och i Korvsta behöver vi förstärka järnvägen med tryckbankar. En tryckbank är en markförstärkning som med sin tyngd stabiliserar marken i spårområdet.

 

Frågor och svar

Vi ser över säkerheten för järnvägskorsningar och järnvägsövergångar längs hela sträckan och gör åtgärder där det behövs. Några kan komma att stängas och några kan behöva byggas om.

Åtgärderna görs för att öka säkerheten, både för dig som passerar järnvägen och för dem som trafikerar den. Lantmäteriet har kallat direkt berörda till möte för samråd tillsammans med Trafikverket.

Vår entreprenör NRC beräknar att cirka 100 personer kommer att jobba med spårbytet när det är som mest intensivt. 

Vårt uppdrag är att återställa funktionen på järnvägen till samma skick som den var tidigare då tågen körde 70 km/h. Därför bedömer vi att inga bullerskyddsåtgärder behövs i dagsläget.

Idag trafikerar 3 - 6 tåg per dygn beroende på veckodag. När banan är upprustad är bedömningen att den kommer att trafikeras av fler tåg.

Med upprustningen blir det möjligt för näringslivet att välja miljövänliga transporter på järnväg, såväl gods- som persontrafik. Trafikverket bestämmer inte vilka tåg som ska köra på sträckan, det är tågoperatören som kör på banan som avgör det. Det finns önskemål om att transportera mer gods längs detta järnvägsstråk.

Som närboende kan du bli berörd av buller, byggtrafik och byggdamm. Du kan även bli berörd av järnvägskorsningar som tillfälligt behöver stängas när vi byter spår och kontaktledning. På många håll saknar vi omledningsvägar vilket innebär att det kan vara svårt att ta sig till och från din fastighet under de tider spår- och kontaktledningsbyte pågår. Du som är direkt berörd blir kontaktad av oss för att vi vill höra om du har särskilda behov som vi kan hjälpas åt att lösa under avstängningen. 

Skyltar med tider för avstängningen sätts upp vid järnvägskorsningen.

I den mån vi kan utförs arbetena dagtid för att minimera störningar men vissa arbetsmoment kan vi behöva utföra kvälls-/nattetid. Vi ber om överseende med de tillfälliga störningar arbetet kan medföra för dig.  

Kontaktledningsbytet innebär mindre störningar än spårbytet. Inte lika bullerstörande och  inte heller lika långa avstängningar vid järnvägskorsningar.

 

Den tekniska livslängden på dagens kontaktledning har uppnåts.

Med anledning av statens finanser senarelades kontaktledningsbytet ett år. 

Dokument

eu-logga next generation eu

Kontakt

Per Lindmark

Telefon: +46 10-123 74 01


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Per Lindmark
Kommunikatör
Marie Lundqvist