Logga in
Logga in

Västmanland E18, Köping - Västjädra

Trafikverket bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg med två körfält i vardera riktning, för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Vi bygger om den mötesfria vägen till motorväg, 25 kilometer.

Varför?

För att förbättra framkomligheten, öka säkerheten och främja regional utveckling.

Nuläge

Vi började bygga om E18 mellan Köping och Västjädra sommaren 2022, och räknar med att bli klara hösten 2025.

Om projektet

Sträckan mellan Köping och Västjädra är den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm som fram tills nu inte har varit motorväg. Den 2+1-väg som varit hittills har gjort framkomligheten här lägre än på resten av E18. Framkomligheten påverkas även av olyckor, avstängningar och underhåll som leder till att trafik från E18 behöver ledas om via kommunala vägar. Denna omledningstrafik orsakar i sin tur störningar och problem med trafiksäkerheten på de kommunala vägarna. För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten bygger vi nu om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg.

Nyheter

Trafikpåverkande arbeten

Vi bygger om vägen i etapper mellan trafikplatserna Strö (Köping), Morgendal, Sörstafors, Eriksberg och Västjädra. Här kan du läsa om vad som händer på E18 mellan de olika trafikplatserna.

Här har vi just nu avstängda körfält och sänkt hastighet på delar av sträckan. Vägen är öppen men begränsad framkomlighet förekommer.

Sprängningar kan förekomma på vardagar (måndag-torsdag) mellan klockan 10:00-14:00. Under tiden som vi spränger stoppas trafiken i ungefär 15 minuter.

Mer om våra sprängningsarbeten.

Passager under E18 avstängda

 • Passagen under E18 vid Fågelsången är avstängd till och med november 2025.
 • Passagen under E18 vid Norrberga/Sörberga är avstängd till och med november 2025.
 • Passagen under E18, väg 608, vid Sylta är avstängd till och med hösten 2024.
 • Passage över E18: Reparation av bro över E18 vid trafikplats Morgendal, väg 610. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetena pågår fram till hösten 2024.

Här trafikeras den nya motorvägshalvan i båda riktningarna. Det är mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet. Observera att det är korta på/avfarter. Väjningsplikt råder för de som ska ut på E18!

Passage under E18 avstängd

• Passagen under E18, väg 611, mellan Bolunda och Kvalsta, är avstängd till och med hösten 2024.

Passage över E18:

 • Reparation av bron över E18 vid trafikplats Morgendal, väg 610. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetena pågår fram till hösten 2024.
 • Reparation av bro över E18 vid trafikplats Sörstafors, väg 252. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetena pågår fram till sommaren 2024.

Sprängningar kan förekomma på vardagar (måndag-torsdag) mellan klockan 10:00-14:00. Under tiden som vi spränger stoppas trafiken i ungefär 15 minuter.

Mer om våra sprängningsarbeten.

Byggnation av delsträckan pågår. Vägen är öppen men kortare avstängningar kan förekomma.

Passage under E18 avstängd

Gång- och cykelpassagen under E18 mellan Lyckhem och Hallstahammar är permanent avstängd.

Passage över E18:

 •  Reparation av bro över E18 vid trafikplats Sörstafors, väg 252. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetena pågår fram till sommaren 2024.

 

Här trafikeras den nya motorvägssträckan i båda riktningarna. Där råder mötande trafik, omkörningsförbud och nedsatt hastighet. Observera att det är korta på- och avfarter. Väjningsplikt råder för de som ska ut på E18!

Vi bygger en bro

Passagen under E18 vid trafikplats Eriksberg/Brånstaleden är öppen. Kortare avstängningar kan förekomma. Periodvis regleras trafiken med trafikljus. Köbildning kan uppstå. Vänligen blockera ej korsningar.

Trafikplats Eriksberg:

 • Vi bygger cirkulationsplats på väg 619, Brånstaleden. Trafikreglering kan förekomma.
  Påfartsramp västerut mot Köping/Örebro avstängd, följ omledningsskyltar.

 

Sprängningsarbeten

För att få plats med den nya delen av motorvägen behöver vi jämna ut marknivån genom att spränga bort bergspartier och stora stenblock som ligger där vi ska bygga vägen.

Vi stoppar trafiken i ungefär 15 minuter i samband med sprängningarna.

Sprängningarna kan ske två gånger per dag (måndag-torsdag), klockan 10:00 – 14:00 .

Enstaka sprängningar kan förekomma under 2024/2025.

Så går en sprängning till

 • En borrvagn borrar hål i berget för kommande sprängladdning. Borrningen kan vara högljudd och damma, men orsakar inga vibrationer eller andra störande inslag.
 • När hålen är borrade kommer en sprängare och laddar borrhålen som kopplas ihop med tändare. Med tändarna styr sprängaren hur salvan ska tändas upp och i vilka intervaller hålen ska initieras.
 • Sprängmattor täcks över salvan för att skydda mot mindre, flygande stenar.
 • Trafiken på den aktuella sträckan stoppas i ungefär 15 minuter.
 • Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (- - - - - - ) som följs av en kort tystnad strax före sprängning, och slutligen ljuder en lång ljudsignal (————) som markerar att sprängningen är över.
 • När området är säkrat släpps trafiken på igen.

Så märker du av sprängningarna i närområdet

Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i närområdet. Vissa kan uppleva detta som skrämmande, men det är inte farligt.

Beroende på väder, växtlighet och grundförutsättningar så kan man känna av markvibrationer eller luftstötsvågor på olika avstånd.

Storleken på sprängladdningen är väldigt liten och orsakar normalt inte skador på byggnader.

Tidsplan

1 Förstudie 2007

2 Åtgärdsvalsstudie 2014

3 Framtagande av vägplan 2015

4 Samråd 2015–2016

5 Godkänd miljökonsekvensbeskrivning Maj 2019

6 Granskning av vägplanen 26 juni 2019–4 september 2019

7 Fastställd vägplan 26 augusti 2020

8 Lagakraftvunnen vägplan 22 april 2021

9 Kontrakterad entreprenör 4 november 2021

 • Tisdagen den 14 juni 2022, Hallstaparken i Hallstahammar.
 • Onsdagen den 15 juni 2022, Folkets hus i Köping.

Kom när det passar dig (drop-in) mellan kl. 16:30-19:00.

11 Byggstart Sommaren 2022

12 Klart 2025

Vanliga frågor

Här är några av de vanligaste frågorna vi får om projektet E18 Köping-Västjädra. Om du undrar över något annat kan du gärna höra av dig till oss (skriv ett meddelande under rubriken Kontakt).

De fastighetsägare som berörs av intrång har blivit informerade.

Vi har som mål att hålla E18 öppen för trafik så långt det är möjligt under byggtiden, men vid vissa tillfällen kommer vi att behöva stänga av vägen. Det kan till exempel handla om kortare avstängningar under nattetid, eller avstängningar under några dygn när vi ska utföra omfattande vägarbeten. Kortare stopp kan även förekomma när vi till exempel lyfter maskiner in i eller ut från arbetsområdena.

Stopp vid sprängning

Vi stänger av E18 kortare perioder under dagtid vid sprängning, på grund av olycksrisk.

Mer om våra sprängningsarbeten.

 

Den bästa lösningen vore att stänga av E18 och låta trafiken färdas via en omledningsväg, men något sådant trafiksäkert alternativ finns inte mellan Köping och Västjädra.

För att kunna bygga om vägen måste arbetena kunna ske på ett arbetsmiljösäkert sätt. Därför stänger vi av körfält och sätter upp barriärer och räcken för att förhindra att fordon kommer in i arbetsområdet.

Vår bedömning är att det inte blir någon större tidsförlängning med endast ett körfält öppet. Det blir mindre risk för kollisioner, men något högre risk för stopp om fordon skulle haverera vid längre enfiliga sträckor.

Undvik om möjligt att passera E18 mellan Köping och Västjädra när det är som mest trafik. Det brukar det vara på vardagar mellan 07.00-08.00 samt 16.00-17.00.

Ta för vana att gå in på vår hemsida. Där kommer vi kontinuerligt att publicera information om planerade arbeten och störningar.

Via Trafikinformation kan du få information om oväntade störningar, köer m.m.

Välj gärna att färdas via E20 om resmålet är Stockholm, Arboga eller Örebro.

Projektet har ingen påverkan på järnvägstrafiken.

Vi arbetar med planering och projektering, alltså utredning och förberedelser inför att vi ska bygga gång- och cykelvägen.

Enligt nuvarande planering skall ombyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra vara klar vid årsskiftet 2025/2026.

Ljud och buller

Fel, skador, störningar eller olyckor

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skada på person, fordon eller annan egendom

Om viltstängslet har gått sönder eller inte är stängt ska du vid akuta händelser kontakta SOS alarm. I övriga fall kan du kontakta Trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771-921 921.

Om du blir störd av ombyggnaden (till exempel transporter, buller, damm) kan du kontakta Trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771-921 921.

Om våra transporter inte håller hastighetsbegränsningarna kan du kontakta Trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771-921 921.

Vid akuta händelser eller olyckor ska du alltid kontakta SOS alarm. I övriga fall kan du kontakta Trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771-921 921.

Kontakt

E18 Köping-Västjädra