Logga in
Logga in

Västmanland Väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar att förskjuta fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet.

Om projektet

Vår plan är att bygga om den nuvarande fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar, en så kallad korsningsförskjutning. För att göra det behöver vi först ta fram en vägplan enligt väglagen.

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Det ingår att göra samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Vägplanearbetet beräknas pågå under perioden 2023–2024.

Markundersökningar och naturvärdesinventeringar

Under 2023 har vi tagit prover för att undersöka mark och miljö. Vi har även inventerat naturvärden och kulturarv.

Samråd genomfört

Vi genomförde ett samråd i december 2023. Samrådet är nu över och vi tackar för engagemanget och för kloka tankar och funderingar som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Nyheter

Tidsplan

Under perioden 4 april–2 maj 2023-04-04 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Länsstyrelsen beslutade den 31 juli 2023 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 1–22 december 2023 genomför vi ett samråd där vägplanens samrådshandling är tillgänglig. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

4 Byggstart 2025

5 Klart 2026

Film

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Kontakt

Emma Eriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 12