Logga in
Logga in

Västmanland Väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar att förskjuta fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Vi är i planeringsskedet och genomför just nu ett samråd.

Samråd 1–22 december 2023

Under perioden 1–22 december samråder vi om vägplanen som vi håller på att ta fram. I samband med detta bjuder vi in till ett möte, den 14 december, i Skinnskatteberg.

Samrådsmaterialet visar översiktligt områdets förutsättningar, vilka åtgärder som planeras samt vilka konsekvenser detta bedöms få för människa och miljö.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Tid och plats för möte

Torsdagen den 14 december kl. 18.00–20.00 i Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16 i Skinnskatteberg.

Plats för handlingar

Du kan ta del av handlingarna i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Handlingarna finns även på Trafikverkets kontor på Gasverksgatan 7 i Västerås och i kommunhuset på Kyrkvägen 7 i Skinnskatteberg.

Lämna dina synpunkter senast den 22 december

Samrådsperioden pågår mellan fredagen den 1 december och fredagen den 22 december. Du kan lämna synpunkter på följande sätt:

  • Mejla oss på investeringsprojekt@trafikverket.se.
  • Skriva ett brev och posta till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge.
  • Ange ärendenummer TRV 2023/18894.

Du kan även lämna synpunkter här på webben.

Tack för att du bidrar!

Om projektet

Vår plan är att bygga om den nuvarande fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar, en så kallad korsningsförskjutning. För att göra det behöver vi först ta fram en vägplan enligt väglagen.

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Det ingår att göra samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Vägplanearbetet beräknas pågå under perioden 2023–2024.

Markundersökningar och naturvärdesinventeringar

Under 2023 har vi tagit prover för att undersöka mark och miljö. Vi har även inventerat naturvärden och kulturarv.

Nyheter

Tidsplan

Under perioden 4 april–2 maj 2023-04-04 genomförde vi ett samråd där vägplanens samrådsunderlag fanns tillgängligt. Syftet med samrådet var att få in information kring miljöaspekter och kunskap om eventuell miljöpåverkan. Vi vill tacka alla som bidragit med synpunkter och för ert engagemang. Vi har tagit emot era synpunkter som vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

Länsstyrelsen beslutade den 31 juli 2023 att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Under perioden 1–22 december 2023 genomför vi ett samråd där vägplanens samrådshandling är tillgänglig. Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

4 Byggstart 2025

5 Klart 2026

Kontakt

Christoffer Klingstål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 05