Logga in
Logga in

Västmanland Väg 56, Kvicksund–Västjädra, mötesfri väg

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

Vad?

Ombyggnad av vägen till mötesfri landsväg

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten

Nuläge

Projektet har fått godkänd slutbesiktning den 24 november 2022. Vägen är öppen med rätt hastighet efter hela sträckan.

Om projektet

Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra är smal och har få möjligheter till omkörning. Trafikmängden är 8000 – 12000 fordon per dygn, och andelen lastbilar är relativt hög. Inriktningen i vägplanen är därför att mötesseparera vägen och åstadkomma så många omkörningssträckor som möjligt. Vi gör också mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.

Så bygger vi

Projektet omfattar den cirka 14 kilometer långa sträckan mellan Kvicksund strax norr om länsgränsen Södermanland, Västmanland och Västjädra, Trafikplats Västjädra vid E18. Vi kommer att schakta ca 200 000 kubikmeter jord och lägga ny asfaltsbeläggning på en yta av ca 200 000 kvadratmeter.

Vi breddar befintlig plattrambro, byter ut kantbalkar och gör en ny skiljebalk på ytterligare en bro samt uppsättning av mitträcke och viltstängsel. Vi bygger en cirkulationsplats i korsningen väg 56/252/527.

Störande arbeten

Vi planerar arbetena så att de ska störa trafiken så lite som möjligt. För dig som reser längs med vägen kan arbeten vara störande och innebära en längre restid än vanligt. Vi behöver vid vissa arbeten sänka hastigheten av säkerhetsskäl, både för de som arbetar med den nya vägen och för dig som ska passera vägbygget. 

Vissa byggmetoder ger upphov till buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Vi försöker att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas. Vi strävar efter att all påverkan för närboende ska minimeras så mycket som möjligt.

Tidsplan

1 Byggstart januari 2021

Projektet har fått en godkänd slutbesiktning den 24 november 2022. Vägen är nu öppen med rätt hastighet efter hela sträckan.

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Korsningsåtgärder på sträckan kräver en separat vägplan. Det innebär att vi inte kan utföra dessa åtgärder i samband med ombyggnationen till mötesfri väg , utan korsningsåtgärderna kommer i ett senare skede och behandlas som ett separat projekt.

Nyheter