Logga in
Logga in

Västmanland Väg 686, bro över Svartån vid Ekås, brobyte

Vi planerar att byta ut den så kallade Färjbron över Svartån vid Ekås för att bibehålla trafiksäkerheten. Den nya bron kommer också att öka framkomligheten då bredden möjliggör mötande trafik, vilket inte finns i dag.

Vad?

Byta ut den befintliga bron till en ny.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Nuläge

Planering pågår. Planerad byggstart 2024.

Om projektet

Färjbron är en nitad stålfackverksbro som behöver rustas upp. Vi har genomfört ett flertal utredningar och bedömningar av brons tillstånd, vilka har lett till slutsatsen att bron börjar nå sin slutliga livslängd och behöver bytas ut.

Den nya bron kommer byggas i samma läge och av betong med dagens krav på byggd standard, med en bredd som också kommer ge möjlighet för trafiken att mötas på bron.

Vad händer framöver?

För att få bedriva vattenverksamhet av större omfattning krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Under hösten 2021 har Trafikverket lämnat in ansökan om tillstånd enligt kapitel 7 och 11 i miljöbalken för att riva och ersätta den befintliga bron med en ny. Domen har vunnit laga kraft och vi har fått tillstånd att utföra arbetet så som planerat med ett antal villkor. Länsstyrelsen är sedan tillsynsmyndighet som ska se efter att tillståndet efterlevs.

Parallellt med detta fortsätter arbetet med planering av brobytet. Vi tar fram handlingar som behövs och förbereder upphandling av entreprenören som ska byta ut bron.

Planerad byggstart och trafikpåverkan

Vi planerar att börja bygga under 2024 och att bli klara under samma år. I arbetet med bron tar vi hänsyn till närliggande Natura 2000-område och häckningsperioder för bland annat fåglar. Det är bland annat dessa förutsättningar som kommer att styra när vi kan göra vissa av arbetena.

Medan vi byter ut bron blir broläget helt avstängt och trafiken leds om på närliggande vägar. Arbetet kommer att påverka dig i din vardag eftersom restiden förlängs.

Tidsplan

Ansökan om att riva befintlig bro och ersätta med en ny skickas till Mark och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen dömer i målet, tillståndet för brobytet beviljas.

3 Planering och projektering 2022

4 Upphandling av entreprenör 2023

5 Byggstart 2024

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Emma Eriksson
Kommunikatör
Ulrika Ahlberg