Logga in
Logga in

Västmanland Väg 686, bro över Svartån vid Ekås, brobyte

Vi planerar att byta ut den så kallade Färjbron över Svartån vid Ekås för att bibehålla trafiksäkerheten. Den nya bron kommer också att öka framkomligheten då bredden möjliggör mötande trafik, vilket inte finns i dag.

Vad?

Byta ut den befintliga bron till en ny.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Nuläge

Planering pågår. Planerad byggstart sensommaren 2023.

Om projektet

Färjbron är en nitad stålfackverksbro som behöver rustas upp. Vi har genomfört ett flertal utredningar och bedömningar av brons tillstånd, vilka har lett till slutsatsen att bron börjar nå sin slutliga livslängd och behöver bytas ut.

Den nya bron kommer byggas i samma läge och av betong med dagens krav på byggd standard, med en bredd som också kommer ge möjlighet för trafiken att mötas på bron.

Planerad byggstart och trafikpåverkan

Vi planerar att börja bygga den nya bron under sensommaren 2023. Vi räknar med att vara klara ungefär ett år senare, sommaren 2024.

Medan vi byter ut bron blir broläget helt avstängt och trafiken leds om på närliggande vägar. Arbetet kommer att påverka dig i din vardag eftersom restiden förlängs.

I arbetet med bron tar vi hänsyn till närliggande Natura 2000-område och häckningsperioder för bland annat fåglar. Det är bland annat dessa förutsättningar som kommer att styra när vi kan göra vissa av arbetena.

Tidsplan

Ansökan om att riva befintlig bro och ersätta med en ny skickas till Mark och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen dömer i målet, tillståndet för brobytet beviljas.

3 Planering och projektering 2022

4 Upphandling av entreprenör Våren 2023

5 Byggstart Sommaren 2023

6 Nya bron klar Sommaren 2023