Logga in
Logga in

Västmanland Väg 686, bro över Svartån vid Ekås, brobyte

Vi ska byta ut den så kallade Färjbron över Svartån vid Ekås. Vi gör det för att bibehålla trafiksäkerheten och öka framkomligheten. Vi stänger bron den 7 augusti 2023 och en ny bro väntas stå klar för trafik i maj 2024.

Vad?

Byta ut den befintliga bron till en ny.

Varför?

Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Nuläge

Vi börjar arbetet den 7 augusti 2023. Vägen stängs för all trafik.

Om projektet

Färjbron är en nitad stålfackverksbro som behöver rustas upp. Vi har genomfört ett flertal utredningar och bedömningar av brons tillstånd, vilka har lett till slutsatsen att bron snart nått sin slutliga livslängd och behöver bytas ut.

Den nya bron kommer byggas i samma läge och av betong med dagens krav på byggd standard. Den nya bron kommer även vara bredare.

Vi börjar arbetet i augusti 2023

Vi inleder arbetet med att byta ut bron 7 augusti. Vi beräknar att en ny bro står klar för trafik i maj 2024.

I arbetet med bron tar vi hänsyn till närliggande Natura 2000-område och häckningsperioder för bland annat fåglar. Det är bland annat dessa förutsättningar som kommer att styra när vi kan göra vissa av arbetena.

Trafiken påverkas när bron stängs av

Medan vi byter ut bron blir broläget helt avstängt och trafiken leds om på närliggande vägar. Arbetet kommer att påverka dig i din vardag eftersom restiden förlängs.

Vägen väster om bron kommer vägen att vara helt avstängd från korsningen. Trafikanter får fortsätta längs väg 686 norrut eller 687 söderut. De som ska till intilliggande gårdar kommer att kunna ta sig dit på östra sidan om Svartån.​

Kartan visar broavstängningen

Färjbron över Svartån kommer att vara helt avstängd under tiden vi arbetar. Vi hänvisar trafikanter att ta närliggande vägar.

Nyheter

Tidsplan

Ansökan om att riva befintlig bro och ersätta med en ny skickas till Mark och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen dömer i målet, tillståndet för brobytet beviljas.

3 Planering och projektering 2022

4 Upphandling av entreprenör Våren 2023

5 Byggstart augusti 2023

6 Nya bron klar augusti/september 2024