Logga in
Logga in

Västra Götaland Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är nu över 50 år gammal. För att den ska klara ytterligare 50 år till utför vi en serie underhållsarbeten på och kring bron.

Vad?

En serie underhållsarbeten på Älvsborgsbron.

Varför?

För att säkra att den 50 år gamla bron håller för trafik i 50 år till.

Nuläge

Under vintern är klimatet för kallt, fuktigt och blåsigt för att några arbeten ska kunna utföras med kravställd kvalitet och säkerhet. Underhållsarbetena är därför vinterpausade.

Om projektet

Älvsborgsbron invigdes 1966 och är efter över 50 år i behov av ett antal större underhållsarbeten. Dessa görs för att brons tekniska livslängd på 100 år ska erhållas eller kunna överträffas. För att påverka trafiken på bron så lite som möjligt och för att erhålla en så hög kvalité på arbetena som möjligt görs arbetena i huvudsak sommartid då trafiken är som minst och klimatet som bäst. Underhållsarbetena görs i en noga planerad ordning för att arbeten som utförs inte ska skada eller försämra tidigare arbeten. Arbeten som påverkar trafiken i hög grad delas i flera fall upp över flera år för att inte begränsa framkomligheten över bron allt för mycket.

Drygt 70 000 fordon och 2 000 cyklar/mopeder passerar Älvsborgsbron i snitt varje dygn (ÅDT). Trafikverket eftersträvar att minimera den påverkan på restid som uppkommer i och med underhållsarbetena för alla trafikslag. För fordonstrafiken finns inga alternativa älvförbindelser i närheten vilket gör att restiderna ökar drastiskt då fordonstrafiken blir påverkad. För gång- och cykeltrafiken finns alternativ i form av färjetrafiken vilket normalt innebär avsevärt längre restid. Därför eftersträvar vi att alltid ha en gång- och cykelbana öppen. Detta ökar trafiken på denna men förlänger inte märkbart restiden över bron. Kraven på hänsyn mellan gång- och cykeltrafikanterna ökar däremot drastiskt då de måste samsas och mötas på en smal gång- och cykelbana.

Tidsplan

Här kan du läsa om utförda, pågående och kommande åtgärder på Älvsborgsbron.

  • 2016 till 2021: Utbyten av samtliga skarvar (övergångskonstruktioner) i brobanan samt nya tätskikt och ny beläggning. Dessa arbeten utfördes årligen under åren 2016 till 2021 i etapper för att inte begränsa framkomligheten i allt för hög grad. Detta är den enskilt mest omfattande underhållsåtgärden. I denna ingick även nya kraftigare räcken för ökad säkerhet för fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. Ny permanent belysning av körfälten och en tillfällig belysning på gång- och cykelbanorna installerades också.

  • Under vintern är klimatet för kallt, fuktigt och blåsigt för att några arbeten ska kunna utföras med kravställd kvalitet och säkerhet. Underhållsarbetena är därför vinterpausade.
  • Under våren 2023 fortsätter arbetet med att koppla samman de två huvudkablarna som bron hänger i med brons fackverkskonstruktion, exakt mitt på bron. Denna sammankoppling (mittlås) innebär att hängbron kommer att röra sig avsevärt mindre vilket leder till mindre slitage på brons rörliga delar och minskar därmed behovet av underhåll framöver. I detta arbete ingår också en del förstärkningar av hängbron då belastningen på delar av den ökar i och med sammankopplingen med mittlåset. Detta arbetet påverkar trafiken i mycket liten omfattning.
  • Då mittlåset är monterat kommer arbetena med betongreparationerna på brobanans undersida att påbörjas.

  • 2023: Renovering av brobanas undersida påbörjas. Detta arbete omfattar i huvudsak betongreparationer av skador som orsakats av salt under lång tid. Påverkan på fordonstrafiken är liten och då tillfällig. Den östra gång- och cykelbanan kommer att vara stängd under ett antal månader. Vi moderniserar och kompletterar också ett antal av de tekniska systemen som finns på Älvsborgsbron. 
  • 2024: Här börjar vi måla om bron och då troligen i samma kulört som den har idag. Trafikpåverkan blir ungefär densamma som under 2023.
  • 2025: Fortsatt ommålning och etapp 2 av renoveringen av brobanans undersida fortsätter. Trafikpåverkan blir ungefär densamma som under 2023.
  • 2026 och 2027 eller något år senare: Utbyte av de stora rörelsefogarna (fingerfogarna) som finns vid brons båda pylonbenspar. Dessa åtgärder kan komma att förskjutas något eller några år framåt i tiden för att inte utföras samtidigt som andra stora underhållsarbeten på närliggande vägnät. Påverkan på fordonstrafiken kan bli mycket omfattande. Troligen kommer den östra gång- och cykelbanan vara avstängd under ett antal månader.