Logga in
Logga in

Västra Götaland Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är nu över 50 år gammal. För att den ska klara ytterligare 50 år till utför vi en serie underhållsarbeten på och kring bron.

Vad?

En serie underhållsarbeten på Älvsborgsbron.

Varför?

För att säkra att den 50 år gamla bron håller för trafik i 50 år till.

Nuläge

De arbeten som ska utföras 2024 startar i april. Trafiken kommer endast att påverkas nattetid.

Om projektet

Älvsborgsbron invigdes 1966 och är efter över 50 år i behov av ett antal större underhållsarbeten. Dessa görs för att brons tekniska livslängd på 100 år ska erhållas eller kunna överträffas. För att påverka trafiken på bron så lite som möjligt och för att erhålla en så hög kvalité på arbetena som möjligt görs arbetena i huvudsak sommartid då trafiken är som minst och klimatet som bäst. Underhållsarbetena görs i en noga planerad ordning för att arbeten som utförs inte ska skada eller försämra tidigare arbeten. Arbeten som påverkar trafiken i hög grad delas i flera fall upp över flera år för att inte begränsa framkomligheten över bron allt för mycket.

Drygt 70 000 fordon och 2 000 cyklar/mopeder passerar Älvsborgsbron i snitt varje dygn (ÅDT). Trafikverket eftersträvar att minimera den påverkan på restid som uppkommer i och med underhållsarbetena för alla trafikslag. För fordonstrafiken finns inga alternativa älvförbindelser i närheten vilket gör att restiderna ökar drastiskt då fordonstrafiken blir påverkad. För gång- och cykeltrafiken finns alternativ i form av färjetrafiken vilket normalt innebär avsevärt längre restid. Därför eftersträvar vi att alltid ha en gång- och cykelbana öppen. Detta ökar trafiken på denna men förlänger inte märkbart restiden över bron. Kraven på hänsyn mellan gång- och cykeltrafikanterna ökar däremot drastiskt då de måste samsas och mötas på en smal gång- och cykelbana.

Tidsplan

Här kan du läsa om utförda, pågående och kommande åtgärder på Älvsborgsbron.

  • 2016 till 2023: Utbyten av samtliga skarvar (övergångskonstruktioner) i brobanan samt nya tätskikt och ny beläggning. Dessa arbeten utfördes årligen under åren 2016 till 2021 i etapper för att inte begränsa framkomligheten i allt för hög grad. Detta är den enskilt mest omfattande underhållsåtgärden. I denna ingick även nya kraftigare räcken för ökad säkerhet för fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafikanter. Ny permanent belysning av körfälten och en tillfällig belysning på gång- och cykelbanorna installerades också.
    2023 pågick renovering av brobaneplattans undersida. Detta arbete omfattade i huvudsak betongreparationer av skador som orsakats av salt under lång tid. Påverkan på fordonstrafiken var liten och då tillfällig. Den östra gång- och cykelbanan var stängd under ett antal månader.

  • 2024: Arbetena beräknas starta i april med att åtgärda den skarv som gör att hastigheten nu är nedsatt till 50km/h. Dessa arbeten beräknas pågå även under maj och påverka trafiken endast nattetid. Utöver det kommer vi modernisera och komplettera ett antal av de tekniska systemen som finns på Älvsborgsbron. I kortare perioder kommer trafiken att påverkas nattetid och en natt kommer bron att vara stängd helt för all trafik. Gång- och cykelbanorna kommer eventuellt att vara stängda men i så fall endast växelvis i kortare perioder.

  • 2025-2026: Här börjar vi måla om bron och då troligen i samma kulört som den har idag. Den östra gång- och cykelbanan kommer att vara stängd under ett antal månader. Ommålningsarbetena kommer att pågå i minst två år.

  • 2027-2028: Utbyten av de två stora rörelsefogarna vid pylonerna. Kan tidvis innebära stor trafikpåverkan för fordonstrafiken. En GC-bana kommer att vara stängd under respektive sommar.

  • 2029-2030: Fortsatta underhållsarbeten på betongkonstruktioner (de delar som inte görs under 2023). Den östra gång- och cykelbanan kommer att vara stängd under ett antal månader.

Frågor och svar för projektet Älvsborgsbron

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren för projekt Älvsborgsbron underhållsarbete. Klicka på plus (+) för att fälla ut varje frågas svar.

Arbetet ingår i Trafikverkets långsiktiga underhållsplan. Det har också samordnats i förhållande till kringliggande och kommande projekt i Göteborg och i samverkan med Västtrafik, Göteborgs stad och vissa delar ur näringslivet.
Åtgärderna som utförs är delvis väderberoende, många viktiga moment kan inte utföras vid framförallt regn och inte heller vid för mycket blåst. Av dessa skäl kan arbetena bara utföras på sommaren.

Det mest trafikpåverkande arbetet sker på sommaren då arbetspendlingen är mindre. Arbetet har pressats och tidsoptimerats men det går inte att utföra denna typ av arbete utan att störa trafiken och trafiklösningarna är absolut nödvändiga för att kunna utföra arbetena. Under sommaren utförs arbete dygnet runt för att minska störningarna.

 

 

De största störningarna förväntas bli i rusningstid så det är bra om man kan undvika de tiderna.
Kollektivtrafiken prioriteras och rekommenderas över bron. Bland annat är påfarter från Högsboleden och Ivarsbergsmotet öppna endast för busstrafiken.
Då arbetena pågår är endast en gång- och cykelbana öppen, där är trafiken dubbelriktad och vi ber alla att anpassa fart och avstånd och visa hänsyn till medtrafikanterna.Biltrafiken hänvisas till de övriga större lederna.
Planera din resa i god tid och håll dig uppdaterad på Trafik Göteborg eller Trafiken.nu.

 

 

Blästringsarbetena kräver en stor mängd vatten, cirka 1000 liter vatten per minut. Vattnet kommer från Göteborg Stad Kretslopp och vatten. Spillvattnet fångas upp och renas i två reningsanläggningar innan det släpps ut i älven igen. Miljöförvaltningen har granskat vattenreningsanläggningen. Både entreprenören och Trafikverkets följer de krav som finns för miljöfrågor i entreprenader.

 

 

Det är vår absoluta ambition, både Trafikverket och vår entreprenör vinner på att tidplanen hålls. Alla parter (entreprenören, Trafikverket, allmänheten, Västtrafik och industrier) är beroende och angelägna av att tidplanen hålls.

 

Vissa moment och maskiner kommer att bullra. Det finns restriktioner på hur mycket tex maskiner får bullra. Arbetena överskrider inte de kraven. Vattenbilningen är ett annat moment som kommer att bullra, de arbetena startar efter 29 maj och pågår under sommaren.