Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, Finngösa, förbättring av stabilitet

Vi planerar att förbättra stabiliteten mellan motorvägen och Säveån och byta ut en vägtrumma under E20 vid Finngösa.

Vad?

Erosionsskydd, förbättring av stabilitet och byte av vägtrumma.

Varför?

För att stabilisera E20 samt gång- och cykelvägen vid vägen.

Nuläge

Vägplanen har skickats in för fastställelse. Upphandling av utförandeentreprenad planerad våren 2024.

Om projektet

Vi kommer att lägga ut ett erosionsskydd i strandkanten och utföra stabilitetsförbättrande arbeten i slänten genom att ta bort massor samt byta ut vägtrumman under E20 vid Finngösa i Partille kommun. Åtgärderna i och vid Säveån innebär vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och berört område omfattas av riksintresse för naturvård samt Natura 2000. Parallellt med tillståndsansökan upprättar vi även en vägplan.

Sträckan som vi kommer utföra förbättringsarbeten på är cirka 250 meter. Erosionsskyddet vi lägger ut kommer att motverka erosion i slänten mot E20 och ska öka vägens stabilitet mot Säveån. Vi behöver byta ut en gamla vägtrumma eftersom den är i dåligt skick. Den nya vägtrumman kommer att ligga strax öster om den nuvarande. Vägtrumman kommer även att bli något längre än den gamla, men kommer fortfarande att mynna ut vid Finngösaravinen.

Tidsplan

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandlingen finns under Dokument.

Domstolsprocess (i mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen) avseende tillstånd enligt miljöbalken för stabilitetsförbättrande åtgärder med mera i Säveån och Finngösabäcken.

Länsstyrelsen Västra Götaland godkände Miljökonsekvensbeskrivningen den 5 december 2022.

5 Kungörelse av Granskningshandling vägplan 1 mars–5 april 2023

Länsstyrelsen har i maj 2023 tillstyrkt vägplanen och 16 augusti 2023 skickades vägplanen in för begäran om fastställelse till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning.

 

7 Vägplanen fastställs Våren 2024

8 Upphandling Utförandeentreprenad Våren 2024

9 Byggstart Hösten 2024

Kontakt

Simon Hulander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 27