Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, Hasslerör–Vallsjön, faunapassager

Vi planerar att förbättra möjligheten för klövvilt (faunan) att passera över E20 mellan Hasselrör och Vallsjön och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vad?

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten på E20 och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Varför?

Det saknas säkra passager för djur på sträckan, och det sker många viltolyckor.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att skapa bättre möjligheter för faunan att passera E20 mellan Hasslerör och Vallsjön. Idag orsakar trafiken och viltstängslet en barriäreffekt, och vi vill minska den genom effektivare viltstängsling, viltuthopp, färister och nya faunapassager i plan. Detta förväntas även minska viltolyckorna på sikt. Lokaliseringsutredningen är klar och Beslutshandling finns under Dokument för projektet.

Möjliga åtgärder

Vi utreder vilka åtgärder som är lämpliga och var de åtgärderna skulle ge bäst resultat. Det kan gälla:

  • viltstängsel
  • färister och viltuthopp längs anslutande vägar
  • anpassning av broar och portar
  • planskilda faunapassager för medelstora och stora djur (främst älgar), en så kallad ekodukt.

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet Ett rikt växt- och djurliv ska vi sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald.

Bakgrund till projektet

Sträckan mellan Hasslerör och Vallsjön är 30 kilometer. Sträckan är en regional barriär för vilt och hindrar storskaliga rörelser mellan mellersta och södra Sverige. Den är dessutom en sträcka med mycket viltolyckor. Lokaliseringsutredningen startade i januari 2020 och den blev klar i slutet av mars 2021. Utredningen gick ut på remiss i november 2020. Nu finns en Beslutshandling för Lokaliseringsutredningen, PM skisshandling som visar inriktningen för nästa skede vägplan.

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E20 mellan Hasslerör och Vallsjön, och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

E20 är både en utpekad barriär och ett område med mycket viltolyckor. Såväl större klövvilt som älg, rådjur, hjort och vildsvin, som små och medelstora däggdjur har stora problem att ta sig över vägen på ett säkert sätt. Vi ska samordna oss med pågående projekt längs E20 för lösningar som är hållbara på lång sikt.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Tidigt samrådsmöte 5 april 2022

2 Tidigt samråd – samrådsunderlag juni 2022

3 Samråd – samrådshandling hösten 2022

4 Granskning av vägplan 2023

5 Byggstart preliminärt våren 2025

Preliminärt färdigställs projektet under hösten 2027.

Förklaring av begrepp relaterade till projektet

Ekodukt

Ekodukt är en typ av faunapassage som är tänkt att leda ”hela ekosystem” över vägen. Det är viktigt att landskapet ”flyter” över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för många arter. Vegetationen på en ekodukt är viktig, och det omgivande landskapets vegetation bör vara utgångspunkt när man planerar för växtligheten på ekodukten. Minimibredden är 30 m och utformningskraven enligt Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning.

Faunabro

Faunabro är en typ av faunapassage som liknar ekodukten, men som är smalare och/eller ibland innefattar mindre bil-/skogsväg. Faunabron är anpassad så att vilt ska ledas över vägen/järnvägen och ska delvis eller helt vara täckt med organiskt material. Minimibredden är 15 m och utformningskraven enligt Trafikverkets regelverk Vägars och gators utformning

Passage i plan

Passage i plan är en faunapassage som fungerar som en öppning i stängslet där djur kan passera vägen i plan. Man kan komplettera med ett viltvarningssystem för att varna trafikanter när djur är på väg att passera. Bredden på passagen föreslås vara 30–40 m. Forskning pågår på dessa passager inom ramen för forskningsprogrammet Triekol.

Färist

Färist används i stängselöppningar för att förhindra att djur tar sig ut på vägen. Färisten kan bestå av ett gallersystem som framförallt klövdjur undviker att gå över. 

Viltuthopp

Viltuthopp är en konstruktion vars funktion ger möjlighet för djur att ta sig ut i naturen igen efter att de har kommit in på fel sida viltstängslet. Uthoppets höjd ska ungefär motsvara viltstängslets höjd (1,8–2 m).

Kontakt

Kristina Balot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 66 67

Ann-Sofi Dalbert

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 48 99