Logga in
Logga in

Västra Götaland E20, Tollered–Ingared, gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vad?

Gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered i Lerums kommun och Ingared i Alingsås kommun.

Varför?

Säker och smidig resväg för gående och cyklister.

Nuläge

Vägplanen fastställdes i september 2023 och vann laga kraft i maj 2024. Upphandling av entreprenör sker under sommaren/hösten 2024 inför planerad byggstart vintern 2024/2025.

Om projektet

Den nya gång- och cykelvägen skapar en sammanhängande förbindelse för oskyddade trafikanter mellan Tollered och Ingared. På sikt ökar även trafiksäkerheten för cyklisterna mellan Lerum och Alingsås.

Den nya gång- och cykelvägen bidrar även till att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling i länet enligt Trafikverkets regionala övergripande mål för gång- och cykelvägar i Västra Götaland. Genom förbättrade anslutningar till kollektivtrafikens hållplatser skapas underlag för ökat resande och förbättrad service.

Gång- och cykelvägens sidoområde ska utformas med hänsyn till omgivande landskaps natur- och kulturmiljövärden för att uppnå mervärde för omkringboende och trafikanter.

Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Snipåsvägen till dess att gång- och cykelvägen är klar.

Tidsplan

Arbetet med vägplanen sker enligt en viss process som inkluderar samråd, granskning och fastställelse. I ett tidigt skede studerades olika alternativa utformningar på gång- och cykelvägen och ett av dem förordades. Ett tidigt samråd hölls därefter med Länsstyrelsen Västra Götaland, 1 november år 2018.

Ett samrådsmöte med allmänheten hölls den 7 februari år 2019 i Ingaredsskolan där
samrådsunderlaget, som utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan presenterades. Efter samrådet förkastades alla alternativa utformningar och en ny utformning på gång- och cykelvägen togs fram. På grund av den nya utformningen hölls ytterligare samråd med länsstyrelsen den 5 december år 2019. Samrådsunderlaget uppdaterades och presenteras på nytt för allmänheten den 30 januari år 2020.

Vägplanen med status samrådsunderlag fanns tillgänglig under januari år 2020 på Trafikverkets hemsida. Efter samrådet den 30 januari år 2020 tog länsstyrelsen beslutet att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Under våren år 2020 inarbetades synpunkter på samrådsunderlaget och samrådshandlingen färdigställdes. Planförslaget utformades och projektets miljöpåverkan utreddes. Ett nytt samråd med allmänheten, särskilt berörda och myndigheter hölls den 18 juni till 11 augusti år 2020. På grund av rådande omständigheter genomfördes samrådet digitalt för att undvika
smittspridningen av Covid-19. Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats.

År 2012 färdigställdes ombyggnationen av E20 mellan Ingared och Alingsås och vintern år 2021/2022 färdigställdes ombyggnationen av E20 mellan Tollered och Ingared. Genom de båda projekten uppgraderades 13,7 kilometer av E20 till motorvägsstandard och trafiksäkerheten förbättrades genom att korsningar i plan stängdes och mitträcken sattes upp. Detta har medfört förbud för långsamtgående fordon och gång- och cykeltrafikanter.

De båda projekten innebar även att vi byggde en gång- och cykelväg från Alingsås via väg 1750 till på- och avfarterna till E20 vid Hästerydsmotet. För att långsamtgående fordon skulle kunna ta sig mellan Tollered och Ingared byggde vi om Snipåsvägen. Det innebär dock en cirka två kilometer lång omväg för gång- och cykeltrafikanterna. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg mellan Tollered och Ingared.

Den 3 februari år 2021 stoppades projektet. En förutsättning för bygget av gång- och cykelvägen var att kunna flytta motorvägen i entreprenaden E20 Tollered–Ingared. Eftersom denna flytt inte kunde genomföras försvann förutsättningen för utformningen av gång- och cykelvägen för norra sträckan Högelidsmotet till Kärrbogärde.

Vi startade om projektet 1 oktober år 2021. Projekteringen gick vidare med en tidigare föreslagen utformning där gång- och cykelvägen går längs E20 på den norra sträckan. Trafikverket genomförde nytt samråd med länsstyrelsen angående betydande miljöpåverkan på grund av den förändrade placeringen av gång- och cykelvägen. Länsstyrelsen meddelade att tidigare beslut innefattade placering av gång- och cykelvägen längs befintlig E20. Därför gäller fortfarande att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan.

Ett nytt samråd med allmänheten, särskilt berörda och myndigheter genomfördes 12–25 maj 2022. Samrådet genomfördes digitalt och samrådshandlingen finns tillgänglig på dokumentsidan för gång- och cykelväg Tollered–Ingared.

Under hösten 2022 färdigställdes granskningshandlingen där synpunkter på samrådshandlingen arbetats in. Under vintern 2022/2023 genomfördes en granskning där det återigen gavs möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

6 Fastställelse av vägplan Vägplanen fastställdes september 2023 och vann laga kraft i maj 2024

7 Byggstart Planeras till 2024/2025

8 Klart 2025

Kontakt

Björn Elfström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 85