Logga in
Logga in

Västra Götaland E45 Tösse-Åmål, mötesfri landsväg

Trafikverket planerar att bygga om E45, Ånimskog–Åmål, till mötesfri landsväg. Detta för att öka trafiksäkerheten på vägen.

Vad?

Ombyggnad av E45 mellan Tösse och Åmål till en mötesfri landsväg, vi breddar vägen samt bygger en gång- och cykelväg mellan Tösse och södra infarten till Åmål.

Varför?

Öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Upphandlingen av totalentreprenad pågår.

Om projektet

Vägen är idag mellan 9 och 11 meter bred vilket innebär att stora delar av sträckan är för smal för att mötessepareras. Vi planerar att bredda och bygga om vägen till en mötesfri landsväg. Korsningar och anslutningar längs sträckan ses över och anpassas till den nya vägbredden. Vägen kommer att i framtiden breddas till mellan 11 och 14 meter.

I samband med att vi sätter upp mitträcke på vägen ser vi även över vägens sidoområden. Trafikfarliga fasta hinder, som till exempel stolpar, träd och utstickande bergsklackar, kommer att tas bort. På vissa delar av sträckan kommer sidoräcken att sättas upp i stället för att avlägsna de fasta hindren. Vi kommer även att bygga en gång- och cykelväg parallellt med E45 och väg 2244. Detta för att vi vill öka säkerheten bland oskyddade trafikanter.

Arbetet utgår från den förstudie som tidigare har tagits fram. I förstudien belystes de problem och möjligheter som finns längs sträckan vid en ombyggnad till mötesfri landsväg. Arbetet med ombyggnaden av vägen görs i två etapper, där etapp 1 Ånimskog-Tösse är klar och etapp 2 Tösse-Åmål ska påbörjas under 2024.

Vi bygger om mellan Tösse och Åmål. Projektet finns med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029. I mars 2020 gav regeringen byggstartsbesked för perioden 2021–2023 efter att arbetsplanen vunnit laga kraft i maj 2020. Efter avbruten upphandling av totalentreprenad i början av 2023 har projektet nu omarbetat förfrågningsunderlaget och annonserat upphandlingen på nytt. Avverkningen av skog är slutförd och berörda markägare kommer kontaktas.

Tidsplan

1 Etapp 1 ombyggnationen klar 2017

2 Granskning av arbetsplan etapp 2 vinter 2019

3 Fastställelse av arbetsplan etapp 2 våren 2020

4 Informationsmöte i Tösse Bygdegård 31 mars 2022

5 Förberedande arbeten av etapp 2 2023

6 Omtag etapp 2 våren 2023

7 Anbudsräkning av totalentreprenad hösten 2023–vintern 2023/2024

8 Preliminär byggstart hösten 2024

Kontakt

Salaam Ali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 95

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24