Logga in
Logga in

Västra Götaland E6 Stenungsund - omledning och återuppbyggnad

I september inträffade ett skred i höjd med Stenungsund vilket påverkar infrastruktur i området, främst E6. Här informerar vi löpande om hur vi hanterar omledning av trafiken samt hur vi planerar återuppbyggnaden.

Vad?

Vi leder om trafiken och bygger ny infrastruktur efter skredet i Stenungsund.

Varför?

Natten till den 23 september inträffade ett stort skred utanför Stenungsund som får stor påverkan på infrastruktur i området.

Nuläge

Just nu arbetar vi med att leda om trafiken samt säkra skredområdet så att arbetet med återuppbyggnad kan starta.

Om projektet

Två inriktningar

Sedan skredet utanför Stenungssund inträffade arbetar Trafikverket intensivt med två inriktningar. Dels med fokus på trafiksituationen med de frågor som omledningarna innebär och dels med fokus på att återställa vägarna.

Robust omledning

Organisationen som arbetar med Robust omledning hanterade initialt den akuta händelsen vid skredområdet, men fokuserar nu på att få till en robust omledning.

Vi arbetar kontinuerligt med att se över trafiksituationen med avseende på:

  • skyltar för hänvisning
  • trafiksäkerhetsåtgärder
  • övervakning av trafiken med kameror och mätpunkter
  • trimningsåtgärder som skapar bättre flöde och säkerhet

Projekt Återuppbyggnad E6

Redan första veckan efter att skredet skedde inrättade Trafikverket en projektorganisation som kommer att arbeta med återuppbyggnaden av E6 förbi Stenungsund. Innan entreprenadarbeten kan ta vid i området måste Trafikverket se till så att personal kan arbeta på ett säkert sätt, genomföra undersökningar av området och därefter ta fram underlag för upphandling av leverantörer.

I nuläget innebär uppdraget att:

  • utföra geotekniska undersökningar
  • samordna med andra inblandade myndigheter och Stenungsunds kommun
  • samordna med fastighetsägare
  • skredsäkra området vilket innebär att vi flackar av branta jordformationer som uppstått 
  • säkra området så att personal kan komma in och arbeta

Arbetet med att återuppbygga E6 förbi Stenungsund är prioriterat för Trafikverket. Exakt när det kommer att bli klart och vad det kommer att kosta kan vi i nuläget inte svara på.

Nyheter om skredet vid Stenungsund

Tidslinje

Det är för tidigt att svara på när E6 är återuppbyggd och öppen för trafik igen. Först måste vi göra undersökningar på platsen för att skapa oss en bild av vilka metoder vi ska använda när vi återställer området. När Trafikverket har rådighet och leverantörer på plats kan en tidplan för färdig väg sättas.

I väntan på att den nya vägen byggs leder vi om trafiken på andra vägar. 

Frågor och svar

Vi tittar på olika alternativ för lämpliga deponier. Då vi ännu inte har någon fullständig bild över massornas storlek eller halten av föroreningar så har vi ännu inte tagit något beslut i frågan.

Det är för tidigt att svara på det i nuläget. Först måste vi göra undersökningar på platsen för att skapa oss en bild av vilka metoder vi ska använda när vi återställer området.

När Trafikverket har rådighet och leverantörer på plats kan en definitiv/slutlig tidplan för färdig väg sättas.

Det finns fortfarande risk för skred i området och därför är det mycket begränsad tillgänglighet till platsen. Geotekniker är på plats i omgångar för att genomföra undersökningar och skapa sig en bild av säkrade ytor.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud i området gäller fortfarande.

Trafikverket har de ekonomiska medel som behövs för att kunna återställa vägen men hur kostnaderna i slutänden kommer att fördelas är för tidigt att säga. Det är en fråga som vi får återkomma till.

E6-an ligger där den ligger och kommer inte att flyttas. Vi behöver känna till området utifrån de risker som finns där nu och i framtiden. Vi arbetar generellt med riskreducerande åtgärder som kan hänga ihop med klimatförändringar. En viktig aspekt är att känna till hur marken nyttjas och hur den kommer att planeras och nyttjas i framtiden.

Trafikverket arbetar på flera sätt för att skapa säkra omledningar. Bland annat ser vi över skyltning för hänvisning, vi har kameraövervakning för att bevaka trafikflöden, vi har bärgare och vägassistans i beredskap för att snabbt få bort hinder på vägen och vi ser över beläggningen på vägen inför vintern.

Vi samarbetar med Statens Haverikommission som har gett Trafikverket riktlinjer för hur vi ska arbeta för att inte förstöra bevis. Trafikverket samråder och dokumenterar inför arbeten som vi vill utföra på plats för att inte påverka utredningen som Haverikommissionen gör. Vi samarbetar också kring provtagningar och undersökningar av marken.