Logga in
Logga in

Västra Götaland E6, Svinesundsbron, underhållsarbete

Svinesundsbron är i behov av underhåll och vi kommer därför att reparera bron under fyra somrar.

Vad?

Underhåll av Svinesundsbron.

Varför?

För att säkerställa livslängden och minska risken för akuta fel.

Nuläge

Byggstart av etapperna i april, med start 2022. Etapperna beräknas vara färdiga 1 november respektive år.

Om projektet

Vi planerar att utföra underhållsarbete på Svinesundsbron på sommarhalvåret under fyra års tid. Vi kommer bland annat att reparera målningsskador på tvärbalkar, måla om kantbalkar och reparera betongskador.

Årets arbeten pågår och beräknas vara färdiga i slutet av oktober.

Sänkt hastighet men ingen avstängning
För att behålla trafikkapaciteten över bron kommer vi att hålla två körfält i varje riktning öppna även under arbetets gång. På det sättet kommer restiden inte att öka nämnvärt. Men för allas säkerhet måste vi sänka hastigheten över bron från 90 km/tim till 60 km/tim.

När vi börjar arbeta leder vi om ett av körfälten till den motsatta brobanan. Det medför att ett av körfälten i varje riktning blir smalare. Tung trafik leder vi om till det bredare körfältet.

Buller vid arbetet
Vi kommer att arbeta långa pass sju dagar i veckan, och det kan bullra en del när vi blästrar och högtryckstvättar. Allt material samlas upp och kommer inte att påverka omgivningen. 

Det bullrande arbetet sker endast dagtid och utförs i etapper om två dagar vid sju tillfällen under varje års arbete.

Utredning om köer
Det finns planer på en utredning för att se hur situationen med köer vid tullstationerna skulle kunna förbättras. Men den frågeställningen hör inte till det här projektet, utan vi hänvisar eventuella frågor om det till Trafikverkets Kontaktcenter, 0771-921 921.

Underhållsarbete Svinesundsbron

Underhållsarbete på Svinesundsbron på sommarhalvåret under fyra års tid.

1 Start av underhållsarbete 2022 April–Oktober

Underhållsarbete 2023–2025