Logga in
Logga in

Buller och störningar

När vi bygger är det ofrånkomligt att buller och störningar uppstår. Vi gör allt vi kan för att minska påverkan. Här kan du läsa mer om olika störningar och hur vi arbetar med frågan.

Buller är en naturlig del av ljudlandskapet i en stad och orsakas av bland annat trafiken. Byggbuller är dock av en annan art och kan därför uppfattas som mer störande. Detta även om den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med eller lägre än trafikbullret. Men då till exempel pålning är en helt annan typ av ljud mot det normala, förstår vi att det upplevs störande på ett helt annat sätt. 

Buller under byggtid

Vi följer gällande regler för vad som är en acceptabel bullernivå under byggtid. För att klara gällande riktvärden för buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15) gör vi flera åtgärder och försöker välja de byggmetoder som åstadkommer begränsat med störningar. Det handlar bland annat om: 

 • Bullerdämpande plank skyddar gående och cyklister.
 • Spont vibreras huvudsakligen ner i jordlagren istället för att slås ner och pålkranens huvud är klädd med en bullerdämpande matta.
 • En containervägg har byggts för att skydda boende vid Pilegårdsgatan från bullrande arbeten som vibrerad spontslagning och pålning. En bullerskärm monteras vid förskolan på Trondheimsgatan.
 • För att dämpa buller för fastigheterna vid Londongatan, Pölsebo, byggs en containervägg från Krokängsberget och cirka 100 meter västerut. Vi har även monterat en bullermätare på fastigheten vid Pilegårdsgatan.
 • I takt med att vi gräver oss ner i marken får vi en naturlig avskärmning till kringliggande.

Hur mycket får projektet bullra under byggtid?

Riktvärden för bullrande arbeten har fastställts i projektets miljödom. Riktvärdena är fastställda som ljudnivå i decibel och varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet. 

Riktvärdena från miljödomen redovisas nedan och innebär att luftburet buller och stomljud från byggverksamheten under anläggningsskedet ska begränsas och den ekvivalenta ljudnivån inomhus får inte överstiga:

45 dB(A) i bostäder och arbetslokaler med tyst verksamhet helgfri måndag och fredag klockan 7.00–19.00
40 dB(A) i undervisningslokaler helgfri måndag-fredag klockan 7.00–19.00
35 dB(A) i bostäder helgfri måndag-fredag klockan 19.00–22.00
35 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 7.00–19.00
30 dB(A) i bostäder lördag, söndag och helgdag klockan 19.00–22.00
30 dB(A) i bostäder alla dagar klockan 22.00–7.00
Den maximala ljudnivån inomhus får nattetid, klockan 22.00–7.00, som riktvärde inte överstiga 45 dB(A) i bostäder.

När vi trots åtgärder inte klarar riktvärdet för ljudnivån inomhus under helgfri måndag–fredag klockan 07 - 19 får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån. Efter kl 19 kan vi vid särskilda skäl söka dispens hos tillsynsmyndigheten för arbeten som överskrider.

Ibland får vi låta mer

Vi söker tillstånd för bullrande arbeten om vi inte klarar riktvärdet för ljudnivån inomhus helgfri måndag till fredag klockan 07.00–22.00. Tillståndet eller dispensen söker vi hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Andra avvikelser får ske om det finns särskilda skäl och vi har fått tillsynsmyndighetens godkännande.

Mätning och uppföljning

För att komplettera våra bullerberäkningar genomför vi mätningar på husfasader och stomljudsmätning invändigt samt följer upp störningsanmälningar. Uppfattar omgivningen våra arbeten som störande kan projektet eventuellt vidta ytterligare åtgärder.

Tillfällig vistelse

Vi erbjuder tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena:

 • Fem dagar i sträck.
 • Mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Kontakt med berörda närboende sker, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas. I första hand försöker vi hitta tillfällig vistelse i ditt närområde och normalt blir det ett rum på hotell. Även om ni innan arbetena börjar väljer att inte anta ett erbjudande om ersättningsboende, så är det när som helst under perioden arbetena pågår möjligt att ändra sig.

I de fall vi inte erbjuder tillfällig vistelse informerar vi närboende och verksamheter om de bullrande arbeten som riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena. Kontakten kan ske muntligen, digitalt eller genom riktade utskick. Information finns också på projektets webbsida.

Om du anser att du har rätt till tillfällig vistelse, men inte erbjudits detta, kan du i första hand vända dig till Trafikverket, 0771 921 921. Om du därefter inte är nöjd med den bedömning Trafikverket gjort kan du kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland, som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att följa upp vårt arbete.

Vi gör mätningar och följer upp störningsanmälningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer. Vid behov vidtar vi ytterligare åtgärder för att minska byggets påverkan på omgivningen.

Buller och vibrationer efter att tunneln är klar

Ett antal åtgärder görs för att reducera buller på sträckan:

 • Hamnbanan byggs i tunnel på en sträcka av 1,1 km, vilket kommer att minska buller.
 • Vi kommer att bygga ett tråg, det vill säga en tunnel utan tak, i båda ändarna av tunneln vilket reducerar bullerstörningar. 
 • Vid Pölsebo förlängs tråget med bullerskyddande skärmar eller vallar fram till Västra Eriksbergsgatans bro. Bullerskydden kommer att bli cirka 4 meter höga.
 • Vi utreder just nu om ljudabsorbenter också behövs.

Vad gör vi när vi spontar?