Logga in
Logga in

Den stora eken

Den stora eken som växer i Krokängsparken måste tas ned. Trädets rötter har angripits av svamp och trädet är ihåligt i nedre delen på grund av röta. Skadorna upptäcktes vid en fördjupad undersökning.

Den stora eken som växer där den tidigare klubbstugan låg, skulle flyttas för att ge plats åt den nya fotbollsplanen som byggs i och med Hamnbanans nya sträckning. Trädet har förberetts för flytt och fått regelbunden omsyn och näring sedan 2017. Men, efter att Trafikverket gjort en fördjupad kontroll av trädets livskraft då det tappat en stor gren under en storm, upptäcktes röta och svampangrepp inuti trädet.

-  Lite skavanker i sig är inget konstigt för ett 150 år gammalt träd, men skadorna innebär att trädet troligen skulle kollapsa under en flytt. Det innebär även alltför stora risker för arbetsmiljön att flytta det, säger Otto Graffner, delprojektledare miljö i projektet.   

Trädet klarar inte en flytt och måste tas ned

Trafikverket och Göteborgs stad har därför enats om att det inte finns några alternativ än att ta ned trädet. Trädet tas ned under november månad. 

Trädets stam gör fortsatt nytta i parken

Trädets stam läggs ut som ved i Krokängsparken. På så sätt skapas miljöer som är gynnsamma och värdefulla för fåglar, fladdermöss,
insekter, mossor, lavar och svampar. Dessutom kompenserar Trafikverket Göteborgs Stad ekonomiskt för de värden som går förlorade när träd tas ner,
för att staden ska kunna återplantera ekar och andra lövträd.

Frågor och svar om trädet

Trädet har visat sig vara ihåligt från markytan upp till ca två meters höjd. Troligen har rötan även gått ner och allvarligt skadat trädets rötter. Trädet har även angripits av svamp.  Stor risk fanns att trädet skulle kollapsa under en flytt, samt att risker för arbetsmiljön under flytten har ökat betydligt.

Under en storm i våras tappade Ek 124 en stor gren. Eftersom trädet förbereds för flytt gjordes en stor och fördjupad undersökning av trädets livskraft och skador. Undersökningen innebar att trädets stam röntgades. Undersökningen visade att trädet är ihåligt/ förmultnat upp till två meters höjd.

Trädet växer där den nya fotbollsplanen ska anläggas. Trädets krona hade brett ut sig över den nya planen och varit i vägen för spelet. 

Nedtagningen kommer ske under vecka 44.

Stammen läggs placeras ut som ved i Krokängsparken. Genom att stammen finns kvar i naturen kan mulmen, trädmjölet som finns inuti stammen, fortsätta vara bostad och matförråd för insekter, mossor, lavar och svampar. Här kan även fåglar och fåglar och fladdermöss hämta mat. 

Kontakt

Otto Graffner

Telefon: +46 10-123 46 83