Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet I februari inleds arbetet med bullerskyddsskärm längs E20

Projekt Olskroken planskildhet ska byta ut den befintliga bullerskyddsskärmen längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet.

Olskroken planskildhet arbetar med att riva två befintliga bullerskyddsskärmar och ersätta dessa med en högre och "bättre" bullerskyddsskärm melllan E20 och Strömmensberg. Syftet är att bättre skydda omgivningen från buller. Denna bullerskyddsskärm kommer att skydda omgivningen från buller både från väg- och järnväg. Ombyggnad av järnvägen, Olskroken planskildhet, klassas som en ”väsentlig ombyggnad”. Klassningen avgör vilka riktvärden på bullernivåer som ska gälla för de kringliggande fastigheterna och i detta fall ställs höga krav på begränsade ljudnivåer för omgivningen.

Arbetena sker vardagar, dagtid mellan klockan 07-19 från och med den 1 februari och fram till den 22 december.

Tillfällig vistelse för vissa berörda fastigheter
När arbetena överskrider riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse. Huvuddelen av de bullrande arbetena kommer att ske under februari och mars. Arbeten med bullerskyddsskärmen kommer att pågå mellan februari och december 2023 och närboende som påverkas av buller kommer att erbjudas tillfällig vistelse och får information löpande under året.

Det kan tyckas att det tar lång tid att få upp den 360 meter långa bullerskyddsskärmen. Detta beror på att den är stor och komplicerad både gällande grundläggning, konstruktion samt att det är mycket begränsad yta. Arbetet kommer att ske längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet i östergående riktning.

Är du ute och cyklar?
Vi kommer att vara tvugna att stänga av delar av cykelbanan mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet den 1 februari till den 22 december 2023. Området som berörs ligger mellan Lilla Munkebäcksgatan och Stockholmsgatan. Skyltar finns på plats för att hänvisa cyklister till alternativa cykelvägar. 

Bullrande arbeten
Riktvärden för bullrande arbeten/byggbuller är fastställda i projektets miljödom, och anges som ljudnivå i decibel. Nivåerna varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet (bostad, skola mm). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och följer upp de krav som ställs. Vi har bedömt att det framför allt är höga ljudnivåer i vårt initiala byggskede med start den 1 februari. Vi söker dispenser succesivt för att utföra arbeten som riskerar att överskrida riktvärden samt för de arbeten som ska äga rum bedöms medföra överskridande vid några fastigheter i anslutning till arbetsområdet. Huvuddelen av de bullrande arbetena kommer ske under februari och mars när man river, schaktar och grundlägger det nya bullerplanket. Efter den perioden kommer buller att kunna uppstå löpande men inte alls i samma omfattning som de första två månaderna.