Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Förbättringar längs E20: Nytt bullerskydd färdigställt

Efter ett års arbete är den nya bullerskyddsskärmen längs E20 mellan Munkebäckstorget och Ånäsmotet nu färdigställd.

Syftet är att bättre skydda omgivningen från buller. Ombyggnationen av järnvägen vid Olskrokens planskildhet, klassas som ”väsentlig ombyggnad”, vilket avgör vilka riktvärden på buller som ska gälla för de kringliggande fastigheterna. För att möta dessa krav har Trafikverket ersatt den befintliga bullerskyddsskärmen med en ny och mer effektiv konstruktion.

Den nya bullerskyddsskärmen sträcker sig över cirka 360 meter och varierar i höjd längs sin sträckning för att smidigt anpassa sig till terrängen och maximera dess ljudisolerande effektivitet. Med höjder som varierar mellan 0,5 och 2,5 meter jämfört med den tidigare skärmen, är den nya skärmen utformad för att absorbera, reflektera och dämpa ljudvågor, för en minskning av den upplevda ljudnivån i närheten. 

Byggnadsarbetet var en tekniskt komplex process som krävde noggrann planering och utförande. Under byggnationen var gång- och cykelbanan samt påfartsrampen vid Ånäsmotet temporärt avstängda av säkerhetsskäl. 

Återstoden av arbeten i vår innefattar fasadåtgärder på fastigheterna längs skärmen samt underhållsarbete och fogning kring glasen på själva bullerskyddsskärmen.